භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – උපදෙස්

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – යෝනිසෝ මනසිකාරය නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
9.1 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිමට/බාගත කිරිම සදහා
10.1 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 02 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිමට/බාගත කිරිම සදහා
11.1 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 03 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිමට/බාගත කිරිම සදහා
12.1 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 04 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිමට/බාගත කිරිම සදහා