භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – සොතාපත්ති මාර්ගය

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – සොතාපත්ති මාර්ගය නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3049 භා.ප්‍ර – උපදෙස් වලට අනුගතවී කායානුපස්සනාව හරහා සෝවාන් මාර්ගයට (BPA24) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2438 භා.ප්‍ර. – ආදුනිකවීමටම මූලිකත්වය දීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සෝවාන් ඵලයට 2 (BPA19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1724 භා ප්‍ර – භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය (BPA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
MDM1552 භා.ප්‍ර – කායානුපස්සනාව හරහා අධිවචන සම්පස්සය අවබෝධයට (BPA09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
MDM1429 භා.ප්‍ර – සොතාපත්ති මාර්ගයේ සිටීම නිසා මරණ මංචකයේ සෝවාන් විය හැක(BPA08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1161 මේ මොහොත තමා තුලින් අත්දැකීම තුල ධම්මටිථි ඥානය හරහා සොතාපත්ති පලයට(BPA06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
2301.01 සතර ඉර්ධි පාද තුලින් අර්ය මර්ගයට පිවිසිම(මුලික භාවනා උපදෙස් 23.01)(2016-12-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2201.01-සසරින් එතර විමට අර්ය මර්ගයට පිවිසිම(මුලික භාවනා උපදෙස් 22.01)(2016-11-06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා