භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – ශීල ශික්ෂාව

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – ශීල ශික්ෂාව නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1429 භා.ප්‍ර – සොතාපත්ති මාර්ගයේ සිටීම නිසා මරණ මංචකයේ සෝවාන් විය හැක(BPA08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 51 මේ මොහොත අත්දැකීම තුල ශීල ශික්ෂාවට (භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2402.01 මේ මොහොතේදීම “ශීල ශික්ෂාව” අත්දකිමු (මුලික භාවනා උපදෙස් 24.02)(2017-01-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
801.02 සම්මා දිඨටිගත ශීල ශික්ෂාවෙන් ආර්‍යය මාර්ගයට (ආධු යෝ. උපදෙස් 8.01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා