භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – සම්මා දිට්ඨි

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – සම්මා දිට්ඨි නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
801.02 සම්මා දිඨටිගත ශීල ශික්ෂාවෙන් ආර්‍යය මාර්ගයට (ආධු යෝ. උපදෙස් 8.01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා