භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – සතිය

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – සතිය නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට