භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – කායානුපස්සනාව

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – කායානුපස්සනාව නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3049 භා.ප්‍ර – උපදෙස් වලට අනුගතවී කායානුපස්සනාව හරහා සෝවාන් මාර්ගයට (BPA24) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2939 භා.ප්‍ර – කායානුපස්සනාවෙන් උපදී ප්‍රහාණය කර උපදී විවේකයට (BPA23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2786 භා ප්‍ර – පළවෙනි යෝනිසො මනසිකාරය පළවෙනි යෝනිසො මනසිකාරය බව දැන ගත හැක්කේ කෙසේද? (BPA22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2702 භා ප්‍ර – යෝනිසෝ මනසිකාරයට අනුගත වීමට උපදේසයක් (BPA21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2403 භා ප්‍ර – උපදෙස් වලට අනුගත විම හරහා භාවනාවට අනුගත විමට (BPA18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2115 භා ප්‍ර – යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් කයෙහි කයක් අත්දැකීමට (BPA15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2081 භා. ප්‍ර – කායානුපස්සනව හරහා තමා තුලින් තමා අත්දැකිමට (BPA14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2001 භා. ප්‍ර. මේ මොහොතේදී කයෙහි කයක් පරීක්ෂාවෙන් යථාභූත ඤාණයට (BPA13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1896 භා ප්‍ර – චන්දය හරහා භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට (BPA12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1863 භා ප්‍ර – කල්පනාවේන් තොරව භාවනවට අනුගතවීම (BPA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1552 භා.ප්‍ර – කායානුපස්සනාව හරහා අධිවචන සම්පස්සය අවබෝධයට (BPA09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
MDM1302 භා.ප්‍ර – ආශ්වසයේ දිග කෙටි අත්දැකීමට (BPA07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1161 මේ මොහොත තමා තුලින් අත්දැකීම තුල ධම්මටිථි ඥානය හරහා සොතාපත්ති පලයට(BPA06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
MDM 51 මේ මොහොත අත්දැකීම තුල ශීල ශික්ෂාවට (භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 20 යෝනිසෝමනසිකාරය තුල ප්‍රකටවිම සහ මෙනෙහිවීම (මුලික භාවනා උපදෙස් 51)(2017-03-25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 15 යමක් පෙරලෙනවද වෙනස්වෙනවද එක ලෝකය නොවේද(මුලික භාවනා උපදෙස්)(2017-03-18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2601.01 යෝනිසෝමනසිකාරය හරහා මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට(මුලික භාවනා උපදෙස් 26.01)(2017-01-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2501.01 මුලකර්මස්ථානය “මේ මොහොතයි.” එනම් කායනුපස්සනාවයි (මුලික භාවනා උපදෙස් 25.01)(2016-12-18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2402.01 මේ මොහොතේදීම “ශීල ශික්ෂාව” අත්දකිමු (මුලික භාවනා උපදෙස් 24.02)(2017-01-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2401.01 අකුසලය පංච නිවරනයි, කුසලය සතර සතිපට්ඨානයයි(මුලික භාවනා උපදෙස් 24.01)(2016-12-11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2202.01 අත්‍යන්ත ලක්ෂණ යනු අභ්‍යන්තරය තුල හටගන්න මනසිකරය නොවෙද?(මුලික භාවනා උපදෙස් 22.02)(2016-12-04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා