භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – ආශ්‍රවක්‍ෂය

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – ආශ්‍රවක්‍ෂය නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2939 භා.ප්‍ර – කායානුපස්සනාවෙන් උපදී ප්‍රහාණය කර උපදී විවේකයට (BPA23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා