විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා – හයවන පිටුව (BAK)

 

විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට
MDM4681 සේක – සංසාර ගත ණය පියවීමට සේක මට්ටම උගස් කල මෝහොතේ අමරණීය මරණය පෙන්වූ කමටහන (BAK1603) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4679 සේක – අනාගාමි මාර්ගයද ! ! ! , අනාගාමි ඵළයද ! ! ! (BAK1601) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4673 සේක – සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමට සක්මන භාවිතා කල හැකිද ! – සකෘදාගාමි මාර්ගය (BAK1593) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4669 විභාගකට පෙනී සිටීමට අත්‍යාවශ්‍ය වන කරුනු 2 ක් – Admission & Identity card (BAK1589) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4668 සේක – ශීල විසුද්ධියට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් සංසාර බිය අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1588) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4663 සේක – සංසාර බිය සහ ඉන් නිදහස්වීමේ මාර්ගය සහ උපක්‍රම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1583) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4658 සේක – ධර්මතා ගොන්නක් අවබෝධ කරගත හැකිව තිබූ සකෘදාගාමී මගේ අත්දැකීම් ගොන්නක් (BAK1578) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4656 බිත්තර ගණ කරන ගින්දර බටර් දිය කරයි – සතියෙන් සමාධියට, ඵළ සමාපත්තියට සම වැදීම (BAK1576) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4653 සේක නොවන සහ සේක යෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ මිනුම් දණ්ඩ (සාකච්චා 1) (සප්ථ විසුද්ධි 01) (BAK1574) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4652 සේක – සෝතාපත්ති අංග අත්දකිමින් විදර්ශනා සමාධිය අත්විඳිනා යෝගීන් 3 ක් (BAK1572) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4650 මූලික උපදේසයටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් කමටහන සහ දැනගැනීම් අතහැරේ (BAK1571) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4646 සේක – භික්ෂූත්වයේ ගරුත්වය තුල විදර්ශනා සෝමනස්සය අත්විඳි සකෘදාගාමි මග (BAK1569) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4644 විදර්ශනාවෙන්, සේක යෝගියෙක් අවබෝධ කරගත් බුද්ධ උපදේසය (BAK1567) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4643 සේක – බුද්ධ උපදේසය ඒහි පක්ෂිකව අත්දුටුවෙමි. ආර්‍ය මාර්ගය නිරවුල් විය (BAK1566) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4642 සේක – කමටහන සෙවීමේ තෘෂ්ණාවත්, ධර්ම ශ්‍රවණ තෘෂ්ණාවත් අතර සටන අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1565) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4639 ධර්මය අත්දුටුවෙමි විචිකිච්චාවක් නැත. ප්‍රථම ආර්‍ය සංදිස්ථානයට පැමිනියෙමි (BAK1564) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4637 සතිමත් වීමත්, අසතිමත් වීමත් ධනාත්මකව අත්දුටු විට මේ මොහොත අත්දැකිය හැක (BAK1559) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4627 සේක – ‘ කෙලෙස් නැති කය මලමිනියක්’ බඳුවූ විවේකය මට අහිමි කල අකුසලය කුමක්ද ! (BAK1552) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4625 සේක – එකම කාසියේ දෙපැත්තේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1550) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4619 ධර්මයට අනුගතවුනි. අනිත්‍ය අත්දුටුවෙමි. විචිකිච්චාවක් නැත. ආර්‍යය මාර්ගය නිරවුල්ය. (BAK1545) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4618 කමටහනට අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, අනිත්‍ය අත්දුටුවෙමි විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය විය (BAK1544) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4617 සතර ඉර්දිපාද හරහා මූලික උපදේසය තුල ඇති මූලික උපදේස හඳුනා ගැනීමට වෙර දරන්න (BAK1543) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4612 අන්තගාමීවූ අධිමානයෙන්, අවමානයේ අන්තයට මාරුවීමෙන් මගහැරුනු සෝවාන් ඵළය (BAK1538) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4611 සෝතාපත්ති ඵළ සමාපත්තියට සම වැදීමට සුදුසුකම් ලැබූ සේක යෝගී අත්දැකීම් 4 ක් (BAK1537) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4606 අමරණීය මරණය අත්දුටුවෙමි. බුදු පියාණෙනි, මරණයට බියක් නැත (BAK1532) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4600 මූලික උපදේසයටම අනුගතවීමේ ප්‍රථිපල බුක්ති විඳි යෝගී අත්දැකීමෙන් ආදර්ශමත් පාඩමක් (BAK1526) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4590 දැනගැනීම් ඉවත් කල නොහැක. නමුත්, කමටහනටම අනුගතවීමට වෙර දැරිය හැක (BAK1516) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4589 තුන් ආකාරයට යොමුවූ චන්දය, වීර්‍යය, චිත්තය හරහා විමංශාවට හෙවත් ප්‍රඥාවට (BAK1515) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4585 අත්දුටු ආර්‍ය මාර්ගය ගැන සැකයක් නොමැත. සඛ්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය විය. මම හඳුනා ගතිමි (BAK1511) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4584 කාමරාග සහ පඨිගරාග එකම කාසියේ දෙපැත්තේ සැරිසැරීම අත්දුටුවෙමි (BAK1510) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4581 සේක – අදුඛ්කම සුඛය හඳුනා නොගැනීම, සම්මුතික ජීවිතයට බලපෑ ආකාරය අත්දුටු (BAK1507) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4579 සේක – ධ්‍යාන මට්ටම් සහ විදර්ශනා මට්ටම් අතර සහසම්බන්දතාවය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1506) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4573 අරමුණ සඳහාවූ දැනගැනීම විදර්ශනා වීමෙන් ආර්‍ය මග විවර කරගත් යෝගි අත්දැකීම් (BAK1500) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4572 කාලය නම්වූ සිතිවිල්ලෙන් මිදී ධ්‍යාන ගතවී, අනාත්ම ධර්මතාවය අවබෝධවූ අත්දැකීම් (BAK1499) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4569 ධ්‍යාන ගතවීමත්, ඒවා තුල මාරුවීමත්, ධ්‍යාන තුල වෙනස් වීමත් අත්දුටුවෙමි (BAK1496) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4566 බීජය පැල නොවුනහොත්, ගහක් තිබේද ! , ගහක් නොමැති නම් මල් පූදීද ! ගෙඩි හට ගනීද ! (BAK1493) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4565 මිච්චා දිට්ඨියෙන්, සම්මා දිට්ඨියට – ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (BAK1492) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4558 කාමාවචර වලින් නිදහස්වූ බව අත්දුටු – විරාගානුපස්සනාව, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව, නිවන (BAK1485) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4557 ආර්‍යකාන්ත ශීලයට අනුගතවීමෙන්, සතර අපා ගත නොවන බව අත්දුටුවෙමි (BAK1484) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4550 මාර්ගය ‘ සකෘදාගාමීද, අනාගාමීද ‘ ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහලවුනිනම්, අනුත්පාදේ ඤාණය පහල වේ (BAK1479) නැරබිම ශ්‍රවනය/ භාගත
MDM4548 විදර්ශනා පූර්වාංගම සමථයෙන්, 1 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා මධ්‍යම ප්‍රථිපදාවෙන් නිවනට (BAK1477) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4547 ණේව සංඥා ණ සංඥා තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට පත්වූ මුත් අවබෝධ නොවූ (BAK1476) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4535 සතර අපා ගතවන විශ්වාස, ඇදහිලි, භක්තිය වෙනුවට නිවනට මගවූ සෝවාන් අංග (BAK1464) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4532 සතිමත්වීමෙන් කාලය අත්දුටු, ධර්මයට අනුගතවීමෙන් ධ්‍යාන ගතවූ, අත්දැකීම් (BAK1461) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4518 සංසාර ගත අකුසල්, කමටහනට වෙර දැරීමේ විදර්ශනාවෙන් කුසල් බවට පත් කරවූ අත්දැකීමක් (BAK1446) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4513 ආධුනික අවදියේදීම, ‘ අල්ලා ගැනීම වෙනුවට අතහැරීම හුරුකල ‘ යෝගී අත්දකීම් (BAK1441) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4509 සේක – සුපරීක්ෂකගේ සහභාගීත්වය ලැබුනිනම්, අවබෝධ විය හැකිව තිබූ අනාගාමි ඵළය (BAK1439) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4505 තමා තුලට ධර්මය ශ්‍රවණය වනුයේ, භාවනාවට අනුගත වුවහොත් පමණක් බව අවබෝධ විය (BAK1435) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4500 දින කීහිපයක වෙරදැරීමකින්, විදර්ශනා සෝමනස්සය අත්දුටු යෝගියාගෙන් මටත් ආදර්ශයක් (BAK1430) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4489 උපදේසයන්ටම අනුගතවීමෙන් ඒහි පාක්ෂික ධර්මතාවය අත්දුටු සේක යෝගියාගෙන් පාඩමක් (BAK1422) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4488 නිවන මට මේ භවයේදී අභව්‍යයද ! ! ! – මෙන්න කදිම ආදර්ශයක් (BAK1421) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4470 ආර්‍යකාන්ත ශීලය තුලින් වෙරළ දැක ඊට යැවුනු මුත් රැඳී නොසිටියෙමි එය කාමාවචර නොවේ (BAK1403) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4467 තමාට මෛත්‍රී නොකර, ලෝකයටම මෛත්‍රී කිරීමට වෙර දැරීමේ ආදීනය සහ කමටහනෙන් ඊට ලද පිලියම් (BAK1400) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4396 සේක – අරමුණ නිවන නම්, ගුණාත්මකව සහ ප්‍රමානාත්මකව ධාරනය කර ගැනීමට – (BAK1334) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4394 සේක – මහනෙනි, ‘ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයයි ‘ බුද්ධ දේශනාව අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1332) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4393 පාඩමක් – අත්දැකීමට සාධුකාර නොදී, පොතේ දැනුමට මල් පිදීමෙන්, අහිමිකරගත් විදර්ශනාව (BAK1341) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4392 සේක – මිච්චා සහ සම්මා සමාධිය අවබෝධවූ අත්දැකීමෙන්, ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාවට පාඩමක් (BAK1340) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4390 කමටහන් සාකච්චා (BAK1338) නැරබිම සදහා
MDM4389 සසරින් එතෙරවීමට කුසල් සහිත සියලු පිංවතුන්ට, සේක උත්තමාවියකගෙන් ආදර්ශමත් බණක් නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4388 සේක – රහත් වනතුරු පිලිතුරු නොසෙවිය යුතු ප්‍රශ්නයක් ! මූලික උපදේසය හෙවත් කමටහන ! ! (BAK1337) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4387 කමටහන් සාකච්චා (BAK1336) නැරබිම සදහා
MDM4386 සේක – අනාගාමි උත්තමයින්ට, ගිහි ජීවිතය අකැපද ! ! ! (BAK1335) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4385 කමටහන් සාකච්චා (BAK1334) නැරබිම සදහා
MDM4384 කමටහන් සාකච්චා (BAK1333) නැරබිම සදහා
MDM4383 කමටහන් සාකච්චා (BAK1332) නැරබිම සදහා
MDM4381 කමටහන් සාකච්චා (BAK1330) නැරබිම සදහා
MDM4380 කමටහන් සාකච්චා (BAK1329) නැරබිම සදහා
MDM4379 සේක – ධාරණය කර ගැනීම, ක්‍රමිකව යාවත්කාලීන නොවීමෙන් පමා කල අනාගාමි ඵළය (BAK1328) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4377 කමටහන් සාකච්චා (BAK1326) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4375 සේක – තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කල හැකි බවට වන බුද්ධ වචනය සනාථවූ අත්දැකීම් 4 ක් (BAK1324) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4374 සෝවාන් මග තුල, ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු මුත්, අවබෝධ නොවූ අකුසලය – ශෘතමය ඤාණ නොමැතිකම (BAK1323) නැරබිම සදහා
MDM4372 අත්දැකීම් සහ අවබෝධයන් අතර දුරස්ථබාවය තීවෘ කිරීමෙන්, පමා කල සෝවාන් ඵළය (BAK1321) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4371 සෝවාන් ඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව තහවුරු නොකල, 5 වන යෝනිසෝවේ දුර්වලතාවය (BAK1320) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4370 කමටහන් සාකච්චා (BAK1319) නැරබිම සදහා
MDM4369 සේක – නිත්‍ය, අනිත්‍ය සහ සුඛ, දුක අවබෝධවූ යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරයට කොටුවූ (BAK1318) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4368 සේක – යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට වෙර දැරූ අනාගාමි මග (BAK1317) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4367 කමටහන් සාකච්චා (BAK1316) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4366 සේක – අනාගාමි මග පෙන්වූ, සකෘදාගාමී මගේ කාමරාග සහ පඨිගරාග (BAK1315) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4364 අත්දැකීම දෙවනුවට ලා, අවබෝධයන් කරා යා නොහැකි බව පසක් කල ආදර්ශමත් පාඩමක් (BAK1313) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4361 කමටහන් සාකච්චා (BAK1310) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4359 කමටහන් සාකච්චා (BAK1309) නැරබිම සදහා
MDM4358 සේක – ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (BAK1308) නැරබිම සදහා
MDM4357 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK1307) නැරබිම සදහා
MDM4356 සේක – ශෘතමය ඤාණ වල අත්‍යාවශ්‍යතාවය ප්‍රබලව ඉස්මතු කරවූ සකෘදාගාමි මගේ අත්දැකීම් 2 (BAK1306) නැරබිම සදහා
MDM4355 කමටහන් සාකච්චා (BAK1305) නැරබිම සදහා
MDM4353 සේක – දෙවන යෝනිසෝ මනසිකාරය (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1303) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4352 සේක – ධාතු මනසිකාරය කමටහන වීම තුලින් සතිය, අසතිය අත්දුටු සමඨ විදර්ශනා මාර්ගය (BAK1302) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4351 සේක – සියුම් අත්දැකීම් කොටු කර දුන් විදර්ශනාවෙන් අනාගාමී මගේ යෝගීන්ට ආදර්ශ්‍යයක් (BAK1301) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4349 සෝවාන් මගට අවතීර්ණ වීමට මග විවර වීමෙන්, බුද්ධ උපදේසය විදර්ශනාවෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK1299) නැරබිම සදහා
MDM4348 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK1298) නැරබිම සදහා
MDM4347 සේක – නින්ද තුල විදර්ශනාවෙන්, අරූපාවචර (බ්‍රහ්ම ) උත්පත්තිය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1297) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4346 කෙටි කාලීන විදර්ශනාවෙන්, මා ලත් අත්දැකීම් ඔබටත් (BAK1296) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4345 ප්‍රථම වරට මා තුලින් විදර්ශනාවේ ප්‍රථිඵල අත්දුටුවෙමි, බුදු පියාණෙනි. ඔබටත් ආදර්ශයක්(BAK1295) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4344 සේක – තුන, හතර සහ පස් වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධ වූ (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1294) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4339 සේක – ශෘතමය ඤාණ මදකමින් ධර්මාවබෝධය මොට කරන බව අත්දුටු (BAK1293) නැරබිම සදහා
MDM4338 සේක – චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින ලෝකයේ නිරෝධය ධාතු මනසිකාරයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK1292) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4337 නිවන සොයනා සියලු පිංවතුන්ට ආදර්ශයෙන් පාඩමක් (BAK1291) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4336 සේක – වීර්‍ය, ප්‍රීති, පස්සද්දි සම්බොජ්ජංග අත්දැක, බොජ්ජංග වැඩෙන ආකාරය අවබෝධ වුනි (BAK1290) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4335 සේක – ධම්මානුපස්සනාවේ අනුපස්සනා තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ වුනි. බුදු පියාණෙනි ! (BAK1289) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4334 සේක – සති සම්පජන්‍ය තිවෘ වීමෙන්, අනාගාමි මග විවර වන ආකාරය අත්දුටු, සකෘදාගාමි මග (BAK1288) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4333 සේක – තෘෂ්නාව හේතුව ලෙසත්, ඊට ඇදීයාම ප්‍රත්‍යයත් ලෙසත් අවබෝධ වුනි – අනාගාමි මග (BAK1287) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4332 සේක – සප්ත බොජ්ජංග සියුම් ලෙස අත්දුටු සකෘදාගාමි මාර්ගය (BAK1286) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4331 සේක – සමථයෙන් දුකත් දුකට හේතුවත්, විදර්ශනාවෙන් දුක්ක නිරෝධයත් මාර්ගයත් අත්දුටුවෙමි (BAK1285) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4330 සේක – සකෘදාගාමි, අනාගාමි සහ අරහත් ඵළ එක් විදර්ශනාවක් තුල අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1284) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4329 විදර්ශනා භාවනා යෝගීන්ගේ ගැටලුකාරී අත්දැකීම් වලින් මිදීමට උපදෙස් (BAK1283) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4328 සේක – පංච උපාදානස්කන්ධත්, ඒ තුලත් පංච උපාදානස්කන්ධත් අත්දුටුවෙමි (BAK1282) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4327 සේක – කමටහන නිසියාකාරව ගෝචර කරගැනීමකින් තොරව සතියෙන් සමධියට සමවැදිය නොහැක (BAK1281) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4326 කමටහන් සාකච්චා (BAK1280) නැරබිම සදහා
MDM4323 සේක – මේ මෝහොත අත්දුටුවෙමි. මේ මෝහොත යනු අනිත්‍යයයි. අනාගාමී මග (BAK1277) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4322 විදර්ශනා අත්දැකීම, ධර්මාවබෝධයට පත් නොවීමෙන් නැවතත් මගහැරුනු සෝවාන් ඵළය (BAK1273) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4321 සේක – නිරන්තරව කමටහනට වෙරදැරීමෙන් මනෝ විඤ්ඤාණය අනසකට නතුකර ගතිමි (BAK1278) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4320 කමටහන් සාකච්චා (BAK1276) නැරබිම සදහා
MDM4319 සතර අපායෙන් ගැලවුනු, විදර්ශනා අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මග තීවෘ ලෙස තහවුරු විය (BAK1275) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4318 සේක – අන්ව්‍ය ඤාණ වල අත්‍යාවශ්‍යතාවය ඉස්මතුකරදුන්, සකෘදාගාමි මගේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1274) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4316 කමටහන් සාකච්චා (BAK1272) නැරබිම සදහා
MDM4315 සේක – පංචඉන්ද්‍රියන් අත්දුටුවෙමි, සෝවන් වූ සහ සේක උත්තමයින් හට ආදර්ශයක් (BAK1271) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4314 සෝවාන් ඵළය ශාක්සාත් කරගැනීමට හැකිව තිබු අත්දැකීමට පයින් ගැසූ නිර්වචන (BAK1270) නැරබිම සදහා
MDM4313 සේක – හටගනුයේ කෙලෙස්ම බවත්, එම කෙලේසයේම නිරෝධයත් අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1269) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4312 සේක – අනාගාමි මාර්ගය තුල, අනුසය කෙලෙස් අත්දුටුවෙමි (BAK1268) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4311 සේක – අරහත් මගෙහි සහ අනාගාමි ඵළය ආසන්නයේ සිටිනා සේක උතුමන්ට යෝග්‍ය අත්දැකීම් (BAK1267) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4310 අනාගාමි මග සහ ඉන් ඉහල සේක උත්තමයින්ට උචිතම අත්දැකීම් සාකච්චාවක් (BAK1267) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4309 සේක – මුලටම අනුගතවීම තුල අනිත්‍යය සියුම්ව අත්දැකීමට (BAK1265) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4308 සේක – සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම තුලින් විදර්ශනාව අත්දැකීමට (BAK1264) නැරබිම සදහා
MDM4307 සේක -‘ විදර්ශනාව යනු මේ මොහොතට කොටුවී වෙනස් වීම අත්දැකීමයි ‘ – අනාගාමී මග (BAK1263) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4306 සේක – ශූන්‍යතාවයේ සිට අරූපී රූප ගොරෝසු වෙමින් විකාශය වීම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1262) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4305 ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැකීමෙන් විවර කරගත් සෝවාන් මාර්ගය (BAK1261) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4304 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK1260) නැරබිම සදහා
MDM4303 සේක – නේව සංඥා, ණා සංඥා සියුම් පඨිගරාග, කාමරාග ලෙස අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1259) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4302 සේක -සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස හඳුනාගත්, සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමේ අත්දැකීම් (BAK1258) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4301 සේක – පංච උපාදානස්කන්ධ තුලින්, පංච උපාදානස්කන්ධ හටගැනීම අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1257) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4300 ක්ෂ්‍ය ඤාණය බවටවූ හේතු අවබෝධ නොවීමෙන්, ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව අත්නොවිඳි සෝවාන් ඵළය (BAK1256) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4299 සේක – කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් අනිත්‍ය අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1255) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4298 කමටහන් සාකච්චා (BAK1253) නැරබිම සදහා
MDM4297 කමටහන් සාකච්චා (BAK1252) නැරබිම සදහා
MDM4292 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK1251) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4291 – විදර්ශනා අත්දැකීම් ලදමුත්, ධර්මාවබෝධයට පත් නොවීමෙන් පමා කල සෝවාන් ඵළය (BAK1251) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4290 – මෙම අත්දැකීම් සහ ධර්මාවබෝධයන් තුල සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නොවුනිද ! (BAK2450) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4288 සේක – කමටහනට අනුගතවීම යනු, ධර්මතාවය අත්දැකීමට වෙර දැරීමයි. අනාගාමී මග (BAK1248) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4287 සේක – සකෘදාගාමී මග අත්දුටු නිසා, සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ බව තහවුරු විය (BAK1247) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4286 කමටහන් සාකච්චා (BAK1246) නැරබිම සදහා
MDM4285 සෝවාන් ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි. නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුන්ට කදිම පණිවුඩයක් දුන් යෝගියා (BAK1245) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4282 කමටහන් සාකච්චා (BAK1242) නැරබිම සදහා
MDM4281 සේක – අනාගාමී ඵළය සහ අරහත් මාර්ගය පෙන්වූ මුත්, එයට අනුගත නොකලාවූ කෙලේසය (BAK1241) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4280 සේක – රූප සංඥාවේ උදය ව්‍ය (හටගැනීම, නිරෝධය ) අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1240) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4277 සේක – සළායතන අතර හුවමාරුව අත්දුටු, ගොරෝසු කාම, පඨිග රාග සහිත සකෘදාගාමී මග (BAK1237) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4276 සෝවාන් මග තීවෘ කරවූ අත්දැකීම් තුලින් යෝගීන් හට පණිවුඩයක් (BAK1236) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4274 කමටහනටම අනුගතවී ලෝකය අත්දකින්නේ කෙසේද ! (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1234) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4273 නිරන්තර විදර්ශනාවෙන් ධර්මයට අනුගත වීම, තමාගේම අධි කුසලයක් බව තේරුම් නොගත් අකුසලය (BAK1233) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4272 සේක – සළායතන හට ගැනීමෙන්, විචාරය ගොඩනැගෙන ආකාරය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1232) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4271 ධර්මාවබෝධයට ප්‍රමාණවත් විදර්ශනාවන් සිදුවූ සෝවාන් මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK1231) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4270 සේක – කෙටිවන්නේ දැනගැනීම නොව තෘෂ්ණාවයි !, අනාගාමී මගේ කෙලවර අත්දුටු (BAK1230) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4269 සේක – නිදි නොමරා නින්ද තුල, විදර්ශනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට යොමුවූ අත්දැකීමෙන් පාඩමක් (BAK1229) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4268 ත්‍රිලක්ෂණය, තුන් සංයෝජන, අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මගේ කෙලවර තමාතුලින් අත්දුටු භික්ෂුව (BAK1228) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4267 සෘතමය ඤාණ නොමැති යෝගීන්ව, පූර්ව විනිශ්චන්ට පත් කරවීම වලක්වා ගැනීමට උපදෙස් (BAK1227) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4266 සේක – මනායතනයටම අනුගතවීමෙන්, බ්‍රහ්ම ලෝක උත්පත්තිය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1226) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4265 ධර්මාවබෝධයට ප්‍රමානවත් සෘතමය ඤාණ නොමැතිවීමෙන් අහිමිවූ සෝවාන් ඵළය (BAK1225) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4263 සේක – මුලටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන්, සංසාර බිය අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1223) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4262 සේක – කමටහනට යාමට වෙර දැරීමම අසතියයි. අනේ මෙහෙමත් ධර්මයක් ! (BAK1222) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4261 අවමානය නිසා සෝවාන් ඵළය පමාකල, විදර්ශනා අත්දැකීම් සහ ඒ මත ධර්මාවබෝධයන් (BAK1221) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4260 ධර්මාවබෝධය සඳහා කමටහනේ මුලටම යාමට වෙර දැරිය යුතුය – ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා (BAK1220) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4259 විදර්ශනාව වඩාත් තිවෘවූ අත්දැකීම් තුලිනුත්, ධර්මාවබෝධය පමා වන්නේ ඇයි ! (BAK1219) නැරබිම සදහා
MDM4258 සෝවාන් මග තුල විදර්ශනාවෙන්, ගැඹුරු ධර්මතා අවබෝධ වූ, යෝගීන් (BAK1218) නැරබිම සදහා
MDM4257අරමුණ නිවන නම්, විදර්ශනාවට අනුගත විය යුත්තේ කෙසේද ! (BAK1217) නැරබිම සදහා
MDM4256 සේක – ධාතු මනසිකාරය තිවෘ වීම තුල ධර්ම ශ්‍රවණය, යථා භූත ලෙස අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1216) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4255 සිදුවූ විදර්ශනාවේ ඵළ, බලව විදර්ශනාවට හසු නොවීමෙන් ධර්මාවබෝධය මගහැරුනු අත්දැකීම් (BAK1215) නැරබිම සදහා
MDM4254 සේක – අනාගාමී මග – ‘1, 2, . . . 8, 9′ ‘9, 8, . . 2, 1′ ‘1, 2, . .7, 8′ ‘8, 7 . .1′ (BAK1214) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා