විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා – පස්වන පිටුව (BAK)

 

විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM4219 භාවනාවේදී විදර්ශනාවූ මුත්, පසු විපරමේදී කමටහනට අනුගත නොවීමෙන් පමාවූ සෝවාන් මග (BAK1180) නැරබිම සදහා
MDM4218 අර්ථයක් දිය හැකි සංඥාවක් සැකසීම විචාරයයි. එම සංඥාව මත අර්ථයන් ගැනීම විතක්කයයි (BAK1179) නැරබිම සදහා
MDM4217 මම, මගේ, මගේ ආත්මය හෙවත් තණ්හා, මාන, දිට්ඨි අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1178) නැරබිම සදහා
MDM4213 විදර්ශනාවේ ඵල නෙලා ගනිමින්, සෝවාන් මාර්ගයට අනුගතවූ අත්දැකීම් තුලින් පාඩම් (BAK1174) නැරබිම සදහා
MDM4212 කමටහන් සාකච්චාව අතරතුර, විශ්ව ධර්මතාවය අත්දුටු සෝවාන් මගට පිවිසීමෙන් පාඩමක් (BAK1173) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4211 විදර්ශනාවට වෙර දරන්නාවූ යෝගී අත්දැකීම් (BAK1172) නැරබිම සදහා
MDM4210 කමටහනටම අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාව හරහා සෝවාන් මගට (BAK1171) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4209 ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැකීමෙන්, ‘ භව පච්චයා ජාති ‘ හරහා තුං සංයෝජන පෙන්වූ සෝවාන් මග (BAK1170) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4208 කමටහන් සාකච්චා (BAK1169) නැරබිම සදහා
MDM4207 සේක – සම්පජ්න්‍යය කාමරාගයයි. සතිය පඨිගරාගයයි. අනාගාමී ඵළය ආසන්නයටම (BAK1168) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4206 කමටහන් සාකච්චා (BAK1167) නැරබිම සදහා
MDM4205 සමථ, විදර්ශනා මාර්ගයට අනුගතවීමෙන් දුක පිරිසිඳ අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1165) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4202 සේක – සළායතන හටගන්නා ආකාරය, ධර්ම ශ්‍රවණයේදී අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1163) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4201 සේක – ධර්ම ශ්‍රවණයේදී, කමටහනටම අනුගත නොවුනහොත් ‘නාම – රූප පච්චයා සළායතන ‘ (BAK1162) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4200 කමටහනටම අනුගතවීමෙන් දුක්ඛ නිරෝධය අත්දැකීමට චන්දය වර්ධනය වුනි (BAK1161) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4199 බුදු පියාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්, සමථ විදර්ශනා මග තුලින් සෝවාන් මගට (BAK1160) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4198 දුක්ඛ සමුදය හරහා සීලබ්බත පරාමාස තුලින් දුකේ උපත අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1159) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4195 කමටහන් සාකච්චා (BAK1156) නැරබිම සදහා
MDM4194 සේක – ධර්ම ශ්‍රවණය යෝනිසෝවෙන් අත්දැකීමෙන්, අනාගාමී ඵළය ආසන්නයටම (BAK1155) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4193 සේක – ශාස්තෘන්වහන්සේව, තමා තුලින් අප්‍රමාදීව අත් නොදැකීමෙන් පමාවූ අනාගාමි ඵලය (BAK1153) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4192 සෝවාන් මග වඩාත් තීවෘ කල දුක්ඛ නිරෝධ ගාමී පඨිපදාව (සමථ, විදර්ශනා) (BAK1152) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4190 සේක – කමටහන, ධාතු මනසිකාරය තෙක් උසස් වීමේ අවබෝධයෙන් අනාගාමී මග තුල (BAK1151) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4189 සේක – මූලික උපදේශය ශාස්තෘන්වහන්සේ කර නොගැනීමෙන් පමාවූ සකෘදාගාමී ඵලය (BAK1150) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4182 සේක – විඤ්ඤාථායතනය තුල ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සකෘදාගාමී ඵළයට පත්වීම වැලැක්වූ සමථය (BAK1148) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4181 සේක – සති සම්පජන්‍යයෙන් අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවී, අරූපාවචර ධ්‍යාන ගතවූ අනාගාමි මග (BAK1147) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4180 සේක – සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දැකීමෙන් පසු විදර්ශනාව නතරවී, අනාගාමි ඵළය පමා කිරීම (BAK1146) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4179 සේක – කායානුපස්සනාවෙන්, කය අත්දැක කාමාවචර නොවැටී සිටීමට හැකිවූ සකෘදාගාමි මග (BAK1145) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4178 සේක – තුන, හතර සහ පස්වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධවෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවූ අනාගාමී මග (BAK1144) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4177 සේක – ධාතු මනසිකාරය තුල අනිත්‍ය අත්දැකීමෙන්, අනාගාමි මග තවදුරටත් තහවුරු විය (BAK1143) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4175 අත්දැකීම පසෙකලා ධර්මාවබෝධයට පත්වීමට වෙර දැරීමේ අදීනවය තුලින් පමාකල සෝවාන් මග (BAK1141) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4174 සේක – ධාතු මනසිකාරය සහ රූපාකාර අතර මාරුව සියුම් කාම, පඨිග ලෙස අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1140) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4173 අනිත්තානුපස්සනාව හරහා සෝවාන් මාර්ගයට බැසගත් බව අත්දුටුවෙමි (BAK1139) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4170 සේක – සකෘදාගාමී මග තුල බලව විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමෙන්, මරණ මංචකයේ බිය පහවිය (BAK1136) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4169 සේක – බලව විදර්ශනාව අකර්මණ්‍යවූ, ඒක චිත්තක්ෂණයෙන් අහිමි කල අනාගාමී ඵළය (BAK1135) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4167 සේක – කමටහනම විදර්ශනා වීමෙන්, ධ්‍යාන තුල සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දුටු අනාගාමී මග (BAK1133) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4158 සේක – විදර්ශනා සමාධිය තුල රූපාවචර, අරූපාවචර අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1128) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4155 අත්දැකීම යථා ලෙස ග්‍රාහණය කර ගැනීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා සති සම්පජන්‍යයට (BAK1125) නැරබිම සදහා
MDM4152 සේක – ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග ධ්‍යාන තුල සංසිඳෙන ආකාරය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1124) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4150 විචාරයෙන්, විතක්කයෙන් වචනයේ (රූපයේ ) හටගැනීම අත්දුටු සෝවාන් මග (BAK1122) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4148 සේක – ‘ මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා, මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා ‘ අවබෝධවූ අනාගාමි මග (BAK1120) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4144 සේක – ධ්‍යාන අත්දැකීම් සඳහා වූ ධර්මතාවය ස්මතුවූ, සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1116) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4143 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල ධර්මාවබෝධයට වෙර දරන්නාවූ යෝගී අත්දැකීම් 3 ක් (BAK1115) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4141 කමටහන් සාකච්චා (BAK1112) නැරබිම සදහා
MDM4138.C සේක – රූපාවචර හරහා අරූපාවචර ධ්‍යාන අත්දැකීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය තහවුරු විය (BAK1109) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4138.B සේක – සංඥාවේ හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, විතක්ක විචාර අවබෝධවූ සකෘදාගාමී මග (BAK1108) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4138 සේක – සකෘදාගාමී මගේ කාමරාග පඨිගරාග ගොරෝසු ලෙසත්, එහි සියුම් වීමත් (අත්දැකීම් 3 ක්) (BAK1106) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4135 අත්දුටු විතක්ක විචාර මත අවබෝධයට පත්නොවීමෙන් මගහැරුණු සෝවාන් ඵළය (BAK1103) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4134 සේක – අනාගාමි මාර්ගය තුල, අත්දැකීම් හරහාම අවබෝධයට ලඟාවීමට වෙරදැරීම් කිහිපයක් (BAK1102) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4133 නින්දේදී සහ මරණයේදී ස්මතු නොවූ ‘කෙලෙස් ‘ ස්මතුවීමෙන් සත්ව පුද්ගල සංඥාව අවදිවේ (BAK1101) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4132 සේක – අනාගාමි ඵළය පමාකල කෙලෙස් ස්මතුවූ සති සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ විදර්ශනාව (BAK1100) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4131 සේක-විදර්ශනාවටම අනුගතවී, යථා භූත ලෙස දැකීමෙන්, අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය විය (BAK1099) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4130 සේක – සැලසුම් සහගත නොවූ විදර්ශනාවෙන්, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1098) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4129 සේක – විදර්ශනා නිමිත්තටම කොටුවී සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි. ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවුයෙමි (BAK1097) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4128 සේක – සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය අත්දුටුවෙමි (BAK1096) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4127 සේක – කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳී, දුක ප්‍රත්‍යක්ෂ්‍යෙන් පෙන්වූ මුත් හඳුනා නොගැනීම (BAK1095) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4126 සේක – සකෘදාගාමී ඵළ සමාපත්තියත්, අනාගාමී මගේ විදර්ශනාවත් අතර වෙනස කෙලෙස්ද ! (BAK1094) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4125 කමටහන් සාකච්චා (BAK1093) නැරබිම සදහා
MDM4122 සර්කානි සූත්‍රයට පදනම්වූ සෝවාන් මාර්ගය තමා තුලින් අත්දැකිය හැකි ශාක්ෂි (BAK1090) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4121 සෝවාන් ඵළය සහ සකෘදාගාමී ඵළය අතර වෙනස යෝගීයාටම අත්දැකිය හැකිද !!! (BAK1089) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4120 සේක – සකෘදාගාමී ඵළයට හිමි උපත සනාථ කල, අනාගාමී මාර්ගයේදී ඉන් ඉදිරියට යාම අත්දුටු (BAK1088) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4119 සේක – විදර්ශනා අත්දැකීම් යථා භූත ලෙස අවබෝධ නොකර ගැනීමෙන්, අනාගාමී ඵළය පමාවීම (BAK1087) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4118 කමටහන් සාකච්චා (BAK1086) නැරබිම සදහා
MDM4117 සේක – විශ්ව ධර්මතාවය යථා භූත ලෙස දුටු සකෘදාගාමී ඵළ අත්දැකීමෙන් ලෝකයාටම පාඩමක් (BAK1085) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4111 සේක – සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ලද පන්නරයත්, සකෘදාගාමී මාර්ගයත් අත්දුටු (BAK1084) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4110 සේක – තුං සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන්, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK1083) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4109 සේක – කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු ලෙසත්, සියුම් වන ආකාරයත් අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1082) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4108 කමටහන් සාකච්චා (BAK1081) නැරබිම සදහා
MDM4107 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පස් අධියර, ඒවායේ කාර්‍යභාරය සහ ඉන් උපදවන්නාවූ ඤාණ (BAK1080) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4106 සෝවාන් මගේදී, අනිත්තානුපස්සනාව, අනිත්‍යය, තුං සංයෝජන අත්දැකීම් (BAK1079) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4105 සේක – ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සෝවාන් ඵළය භුක්ති විඳීමට, සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියට සමවදීන්න (BAK1078) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4104 විතක්ක විචාර වලට අනුගතවී, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දැකීමෙන්, සෝවාන් මාර්ගයට (BAK1077) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4103 කමටහන් සාකච්චා (BAK1076) නැරබිම සදහා
MDM4101 තමා වෙත පැමිණි ධර්මය, අවබෝධ නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය අහිමිවූ අත්දැකීම් කිහිපයක් (BAK1074) නැරබිම සදහා
MDM4100 අත්දුටු විතක්ක විචාර, ධර්මයට ගැලපීමට උත්සාහ කිරීමේ අනිටු විපාක අත්විඳි භික්ෂුව (BAK1073) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4098 සේක – ප්‍රඥාන්ද්‍රිය සහ ශ්‍රද්ධාන්ද්‍රිය අතර ගට්ටනයෙන් සැඟවූ සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1071) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4097 සේක – ධර්ම මනසිකාරයට ආවැඩීමෙන් ප්‍රමාද කරගත් සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1070) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4095 කමටහන් සාකච්චා (BAK1068) නැරබිම සදහා
MDM4094 සේක – සෝවාන් ඵළයට අදාලව පහලවූ ක්ෂ්‍ය ඤාණය හඳුනා නොගැනීම අකුසලයක්ද (BAK1067) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4093 කමටහන් සාකච්චා (BAK1066) නැරබිම සදහා
MDM4092 සේක – ඇතුලත කථාවේ (Inner Chat ) නිරෝධය තුලට කොටුවී, කමටහනේ සංසිඳීම අත්දුටුවෙමි (BAK1065) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4090 සේක – අනාගාමි මාර්ගය තුල සහ ඵළය තුල දෝලනය වන අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1061) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4091 කමටහන් සාකච්චා (BAK1063) නැරබිම සදහා
MDM4090 සේක – අනාගාමි මාර්ගය තුල සහ ඵළය තුල දෝලනය වන අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1061) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4088 සේක – අනාගාමි ඵළයට ආසන්න වෙමින් සිටින බව අත්දුටුවෙමි (BAK1059) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4086 සේක – නොනින්දේ අනාගාමි මාර්ගය තුල කමටහනට සතිමත්ව නිදියන යෝගාවචරිය (BAK1058) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4085 සේක – නිරෝධය අත්දැකීමෙන් ලද, ධර්මාවබෝධය හඳුනා නොගැනීමෙන් මගහැරුනු අනාගාමි ඵළය (BAK1057) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4082 විතක්ක විචාර තුල භාවනාවත් ධර්ම ශ්‍රවණයත් සිදුවූමුත්, අවමානයෙන් අන්දමන්දවීම (BAK1056) නැරබිම සදහා
MDM4081 සතීන්ද්‍රිය පසෙකලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඉස්මතුවීමෙන්, ආර්‍ය මාර්ගයේ අන්දමන්ද කිරීම (BAK1055) නැරබිම සදහා
MDM4080 දුක්ඛ සමුදය සහ දුක්ඛ සත්‍යයන්, සීලබ්බත පරාමාස, සක්කාය දිට්ඨිය අත්දුටු මුත් (BAK1054) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4079 තෘෂ්ණාවෙන් විචාරයට පත්වී, විතක්කයෙන් දුකට පත්වීම පිරිසිඳ අත්දුටු මුත්, (BAK1053) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4078 කමටහන් සාකච්චා (BAK1052) නැරබිම සදහා
MDM4077 සේක – සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහිත රූපාවචරත්, ඒවා සංසිඳුනාවූ අරූපාවචරත් අත්දුටු (BAK1051) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4076 සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසීමට කදිම අත්දැකීමක් වූ, විතක්ක විචාර (BAK1050) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4075 සේක – ත්‍රිලක්ෂණය, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දැක, තුං සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK1049) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4074 කමටහන් සාකච්චා (BAK1048) නැරබිම සදහා
MDM4073 විතක්ක, විචාර ඉස්මතු කර ධර්මාවබෝධයට විවර කල අත්දැකීමට පයින් ගැසූ අකුසලය (BAK1047) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4072 කමටහන් සාකච්චා (BAK1046) නැරබිම සදහා
MDM4071 කමටහන් සාකච්චා (BAK1045) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4070 සේක – පංච උපාදානස්කන්ධය සහ අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණයවීම අත්දුටුවෙමි (BAK1044) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4069 ධර්ම ශ්‍රවණයේදී සිදුවන යථා ස්වභාවය අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් සියලු යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK1043) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4068 සැමට පාඩමක් – අඛණ්ඩ වීර්‍ය යථාර්තයක් කරගත හැකි මග පෙන්වූ, ‘ මම බණ අහන්න ඕනා ‘ (BAK1042) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4067 සේක – සකෘදාගාමී ඵළ සමාපත්තියට සමවැදී, නිකෙලෙස් මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK1041) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4066 ධර්මය තුලට පිවිස, ධර්මතාව වසා තිබූ කඩතුරාවට සාධුකාර දුන් භික්ෂුව (BAK1040) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4065 සේක – අනාගාමී මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු ‘ මම බණ අහන්න ඕනා ‘ (BAK1039) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4064 සේක – කමටහන හරහා සතිමත්වී, සම්පජන්‍යයට පත්වීමෙන්, උපාදාන නිරෝධය අත්දුටු (BAK1038) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4063 කමටහන් සාකච්චා (BAK1037) නැරබිම සදහා
MDM4062 සේක – ධර්මශ්‍රවණයේදී සහ භාවනාවේ පසු විපරමේදී අයෝනිසෝ වීමෙන්, සකෘදාගාමී මග පමාවීම (BAK1036) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4061 සේක – ‘මම බණ අහන්න ඕනා’ උපදේසය තුලින් ‘ඇතුලත කථාව’ නිරවුල්ව අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1035) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4060 කමටහන් සාකච්චා (BAK1034) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4058 කමටහන් සාකච්චා (BAK1032) නැරබිම සදහා
MDM4057 සේක – අනාගාමි මාර්ගය තුල විවිධ මට්ටම් පෙන්වන ත්‍රිවිධාකාර අත්දැකීම් (BAK1031) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4053 කමටහන් සාකච්චා (BAK1030) නැරබිම සදහා
MDM4053 කමටහන් සාකච්චා (BAK1030) නැරබිම සදහා
MDM4052 වෙස් මුහුනින් පැමිණි ධර්මතාවය, උපදේසය යොදා විදර්ශනාවට ලක් නොකිරීමේ අනිටු ඵල (BAK1029) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4051 කමටහන් සාකච්චා (BAK1028) නැරබිම සදහා
MDM4050 සේක – අනාගාමි මග තහවුරු කල ‘ මම බණ අහන්න ඕනා, මම භාවනා කරන්න ඕනා ‘ (BAK1028) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4044 කමටහන් සාකච්චා (BAK1026) නැරබිම සදහා
MDM4043 රූපය සහ එය හටගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් සෝවාන් මගට පාඩමක් (BAK1025) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4042 කමටහන් සාකච්චා (BAK1024) නැරබිම සදහා
MDM4041 කමටහන් සාකච්චා (BAK1023) නැරබිම සදහා
MDM4040 විදර්ශනාවෙන්, තුං සංයෝජන අත්දැකීමට කුසල් ඇත්තාවූ සියලු යෝගීන්හට (BAK1022) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4039 දුක්ඛ සහ දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයන් අත්දුටු මුත් ධර්මාවබෝධයට පත්නොවූ භික්ෂුව (BAK1021) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4038 කමටහන් සාකච්චා (BAK1020) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4037 සේක – අනාගාමී, අරහත් මාර්ග වල සිටිනා පිංවතුන්ට යෝග්‍ය (BAK1019) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4036 කමටහන් සාකච්චා (BAK1018) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4035 කමටහන් සාකච්චාව තුල ‘මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා’ අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් පාඩමක් (BAK1017) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4034 සියලු පිංවතුන්ට – ‘දැනගැනීමක් බවටවූ දැනගැනීමක්’ ප්‍රථමයෙන් අත්දුටු සේක යෝගියා (BAK1016) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4033 අත්දැකීම ඉස්මතුවී අත්දුටුමුත්, එයට සාධුකාර නොදීමට හේතුවූ අවිද්‍යාව (BAK1015) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4032 කමටහන් සාකච්චා (BAK1014) නැරබිම සදහා
MDM4031 සසරින් අත්මිදිය හැකි බව හඳුනාගත්, සෝවාන් මාර්ගය විවරවූ බව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK1013) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4030 සෝවාන් මග තුල රූපාවචරත්, ඉන් ඉවත්වීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK1012) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4029 සේක – අත්දැකීමටම සාධුකාර නොදීමෙන්, අනාගාමී ඵළය පමාකරගත් කමටහන් 3 ක් (BAK1011) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4028 සසරින් එතෙර වීමට මෙම අත්දැකීමෙන් ආරම්බයක් ගනිමි (BAK1010) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4027 භාවනාවක් ආරම්බ කිරීමට මෙතෙක් නොහැකිවූ සියලු පිංවතුන්ගේ කුසලය පිණිසයි (BAK1009) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4021 තමාගේ අත්දැකීම දෙවන මට්ටමටලා අවබෝධයන් ඉදිරියට ගත් භික්ෂුවගේ අකුසලය (BAK1009) නැරබිම සදහා
MDM4020 කමටහන් සාකච්චා (BAK1008) නැරබිම සදහා
MDM4019 කමටහන් සාකච්චා (BAK1007) නැරබිම සදහා
MDM4018 කමටහන් සාකච්චා (BAK1006) නැරබිම සදහා
MDM4016 විදර්ශනාවේ ඵළයවූ අත්දැකීමෙන් බැහැරවී, ධර්ම මනසිකාරයට ආවැඩීමේ ආදීනව (BAK1004) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4015 ධර්මාවබෝධයට හේතු ප්‍රත්‍යවන, අත්දැකීම සති සම්පජන්‍යයට කොටුකර ගැනීමට (BAK1003) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4014 කමටහන් සාකච්චා (BAK1002) නැරබිම සදහා
MDM4013 කමටහන් සාකච්චා (BAK1001) නැරබිම සදහා
MDM4012 කමටහන් සාකච්චා (BAK1000) නැරබිම සදහා
MDM4011 සේක – ‘Blue print’ එකක් වූ විදර්ශනා සමාධි අත්දැකීම් 2 කින් මුළු ලෝකයටම පාඩමක් (BAK999) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4010 අත්දුටු අනිත්‍යය, සම්පජන්‍යයට හසු නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය පමා කරගත් භික්ෂුව (BAK998) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4009 කමටහන් සාකච්චා (BAK997) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4004 විදර්ශනාවට හසුවූ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ‘කයෙහි කයක් ‘ අත්දැකීමෙන් ලෝකයටම ආදර්ශ්‍යයක් (BAK996) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4003.C සේක – අනාගාමී මාර්ගය වඩාත් තහවුරු කල තමා තුලින් අත්දුටු ‘ධර්ම ශ්‍රවණය’ (BAK995) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4003.B සේක – අත්දුටු චිත්ත සංස්කාර, සළායතන ලෙස පටලැවීමෙන් ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවූ (BAK994) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4003.A සේක – බොජ්ජංග හරහා අවබෝධයන්ට පත්වන බව අත්දුටු මුත්, ඇතුලත කථාව අත්නොදුටු (BAK993) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4003 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK992) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4002 කමටහන් සාකච්චා (BAK991) නැරබිම සදහා
MDM4001 කමටහන් සාකච්චා (BAK990) නැරබිම සදහා
MDM4000 ‘මම බණ අහන්න ඕනේ’ කමටහනෙන් පිහිටක් ලද අත්දැකීමෙන් පාඩමක් (BAK989) නැරබිම සදහා
MDM3994 සේක – ආර්‍ය මාර්ගය කණපිට පෙරලීමට වෙරදැරූ ධර්ම මනසිකාර බොරුවලේ වැටුනු (BAK988) නැරබිම සදහා
MDM3993 සතිය පරදවා පෙරට පැමිණි සම්පජන්‍යයෙන්, දුක අත්දැක්කාවූ භික්ෂුවගෙන් ආදර්ශයක් (BAK987) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3992 කමටහන් සාකච්චා (BAK983) නැරබිම සදහා
MDM3991.C සේක – අනාගාමි ඵළ දොරටුව අභියස සිට තුන්වැන්නා තුලින්, ශූන්‍යතාවය අත්දකිමින් (BAK985) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3991.B සේක – හිමිකම් පෑම තුලින්, සංඥාව හටගෙන මමයා උපදින අයුරු අත්දැකීමෙන් සංසිඳීමට (BAK984) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3991.A සේක – කාය සංස්කාරයෙන් නතර කල හැකි බව අත්දැකීමෙන්, අනාගාමි ඵළය අභිමුඛයට (BAK986) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3991 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK982) නැරබිම සදහා
MDM3990 විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් ධර්මාවබෝධයන්ට පත්වූමුත්, විචිකිච්චාව ඉස්මතුවූ (BAK981) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3989 සේක – සමථය සංසිඳුවීමට ඇති ‘ආසයි බයයි’ නිසා අනාගාමී ඵළය පමා කල අත්දැකීම් (BAK979) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3988 කමටහන් සාකච්චාව තුලදීත් මනෝ විකාරයට පත්වන බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK980) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3987 කමටහන් සාකච්චා (BAK978) නැරබිම සදහා
MDM3986 අනිත්තානුපස්සනාවෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන්, සෝවාන් මගට අත්දුටු (BAK977) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3981 විදර්ශනාව ආරම්බ කලයුතු භාවනා අත්දැකීම කොටුකර ගැනීමට යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK976) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3980 අනිත්තානුපස්සනාවෙන් සෝවාන් මග විවෘතවී වචනයේ සංසිඳීමෙන් රූපාවචර ගතවූ (BAK975) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3979 සෝවාන් මග විවර කරගැනීමේ දොරටුවට තට්ටුකරන්නාවූ යෝගි අත්දැකීම් 4 ක් (BAK974) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3978 කමටහන් සාකච්චා (BAK973) නැරබිම සදහා
MDM3977 සේක – කමටහනට තෘෂ්ණාව යෙදීමෙන්, රූපයේ ආස්වාදට තිබූ තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ අනාගාමි මාර්ගය (BAK972) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3976 කමටහන් සාකච්චා (BAK971) නැරබිම සදහා
MDM3975.D සේක – අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, අවිද්‍යාව විසින් මනසිකාර සඟවන අත්දැකීමෙන් ඔබටත් පාඩමක් (BAK970) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3975.C සේක – අනාගාමි දොරටුවට තට්ටුකල තුන්වැන්නාගේ අත්දැකීම හෙවත් අරූපාවචර ගතවූ මොහොත (BAK969) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3975.B සේක – සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දැකීමෙන් විවරවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK968) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3975.A සේක – කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳුනමුත්, ක්ෂය ඤාණය පහලනොවීමෙන් පමාකල අනාගාමි ඵළය (BAK967) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3975 සේක – අනාගාමි මාර්ගයට පිවිසීමත්, ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමත් අතරතුර අත්දැකීම් 4 ක් (BAK966) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3974 කමටහන් සාකච්චා (BAK965) නැරබිම සදහා
MDM3973 කමටහන් සාකච්චා (BAK935) නැරබිම සදහා
MDM3968 සේක – විචිකිච්චාව, සීලබ්බත පරාමාස, සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණවී සෝවාන් ඵළයට (BAK963) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3967 කමටහන් සාකච්චා (BAK962) නැරබිම සදහා
MDM3966 විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුලින් කමටහන පටලැවීමේ බොරුවලේ වැටුනු යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK961) නැරබිම සදහා
MDM3965 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK960) නැරබිම සදහා
MDM3964 සේක – භාවනාවේදීත්, ධර්ම ශ්‍රවණයේදීත්, දෛනික කාර්‍යයන්හිදීත් කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳුනු (BAK959) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3963 සේක – අනාගාමි ඵළය පමා කල ‘අදුක්ඛම සුඛය’ ‘අදුක්ඛම සුඛය ලෙස අත්නොදැකීම’ (BAK958) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3962 සේක – සියුම් කාමරාගය, ගොරෝසු ලෙස පෙන්වූ බොරුවලේ වැටීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයේ පමාව (BAK957) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3961 නිරෝධය අත්දුටුමුත්, එයට හේතු ප්‍රත්‍යවූ කමටහන අත්නොදුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK956) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3960 අභ්‍යන්තර බාහිර ඝට්ඨණය මේතරම් තිවෘර වීම මෙම භික්ෂුවගේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද ! (BAK955) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3959 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් තොරව විදර්ශනාව ආරම්බවේද (BAK954) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3957 ධ්‍යාන ගතවී සෝවාන් මාර්ගය අත්දුටු මුත්, ඕකප්පණ ශ්‍රද්ධාවට නොපැමිණි භික්ෂුව (BAK953) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3956 ආර්‍ය මාර්ගයට ඇතුලත්වී, සහනයක් ලැබිය හැකිබව අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK952) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3955 සේක – තණ්හා, මාන, දිට්ඨි, හෙවත් මමයා හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ හටගැනීම අත්දුටු (BAK951) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3954 කමටහන් සාකච්චා (BAK950) නැරබිම සදහා
MDM3949 විදර්ශනාවේදී මෙන්ම දෛනික ජීවිතයේදීත් සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යාන ගතවූ (BAK947) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3948 කමටහන් සාකච්චා (BAK946) නැරබිම සදහා
MDM3947.C සේක – 6 වන ධ්‍යානය තුල සියුම් කාම-පඨිග රාගත්, 7 වන ධ්‍යනයේදී එහි සංසිඳීමත් (BAK948) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3947.B සේක – මනසිකාරය උපාදාන කරවීමෙන් මමයා ඉස්මතුවී සළායතන නිර්මාණය කරවීම අත්දුටු (BAK949) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3947.A සේක – සීලබ්බත පරාමාසයේ හටගැනීම, එහි සංසිඳීම මෙන්ම සංසිඳවිය හැක්කක් බව අත්දුටු (BAK945) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3947 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK945) නැරබිම සදහා
MDM3946 කයෙහි පැවිද්ද, ආධ්‍යාත්මික පැවිද්දක් කල හැකි බව ඒහි පක්ෂිකව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK944) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3945 විදර්ශනාවේදී සෝවාන් මාර්ගයට අනුගතවීම, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් අත්දැකීමට (BAK943) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3944 සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍යයට අනුගතවීමට වෙර දැරූ භික්ෂුවකගේ අත්දැකීම් (BAK942) නැරබිම සදහා
MDM3943 විදර්ශනාවේදීත්, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් විචිකිච්චාව, ප්‍රහාණය වුවහොත් සෝවාන් මාර්ගයට (BAK941) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3942 කමටහන් සාකච්චා (BAK940) නැරබිම සදහා
MDM3941 සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යානගතවීමෙන් රූපාවචරත් ඉන් මිදීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK939) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3936 තණ්හාවෙන් තණ්හාව නැතිකල හැකි බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK938) නැරබිම සදහා
MDM3935 සේක – නිරෝධය අත්නොදැකීමෙන්, නිත්‍ය සංඥාව පැලපදියම් කිරීමට අවිද්‍යාවට ඇති හැකියාව (BAK937) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා