විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා – හතරවන පිටුව (BAK)

 

විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3838.B සේක – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838.A සේක – නානත්ථ සංඥා හරහා සුපැහැදිලි ධර්මාවබෝධයෙන්, කාමාවචර නොවැටෙන බව (BAK843) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK842) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837.B සේක – අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, රාග, ද්වේශ, මෝහ වලින් තොරව විමුක්ති ගත වුනි (BAK841) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837.A සේක – මුලට යාමේ ප්‍රමාදය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK840) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837 සේක – ධාතු මනසිකාරය නිරවුල්ව හඳුනා නොගත් සහ හඳුනාගත් සේක අත්දැකීම් (BAK839) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3835 Skype – සංසාර බිය අත්දැකීමට හැකිවනසේ, ධ්‍යාන ගතවීමෙන් අනිත්‍යය අත්දුටුවෙමි (BAK837) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3833 සේක – සප්ත බොජ්ජංග, සංස්කාර, ධාතු මනසිකාරය, ධ්‍යාන, වැනි නානාත්ථාකාරයෙන් (BAK836) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.C සේක – තුන්වන ධ්‍යානය ගොචර භූමිය ලෙසගෙන කාය සංස්කාර සංසිඳුවන සේක කටහඬ (BAK835) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.B සේක – අනාගාමී මාර්ගයේදී, විදර්ශනා උපක්ලේශ හඳුනාගත් නොගත් අත්දැකීම් (BAK834) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.A සේක – සප්ත බොජ්ජංග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK833) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK832) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3831 කාය, චිත්ත සංස්කාර සහ විතක්ක, විචර සහ ධ්‍යාන හරහා ධර්මාවබෝධයට (BAK831) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3826 සේක – ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික, ඕපණයික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK830) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3825 සේක – කාය සංස්කාර අත්දැකීම තුල තුන් සංයෝජන සුනුවිසුනුවූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK829) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3823 සේක – කාය සංස්කාරයේ නිරෝධය අත්දැකීමෙන්, පග්ගහිත වීර්‍ය අත්දුටුවෙමි (BAK828) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3822 සිතුවිලි පසුපස හඹායාමේ ආදීනවය අත්දැක, ඉන් මිදී නිවන සොයා කමටහනට අනුගතවීමට (BAK827) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3821 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල, සප්ත බොජ්ජංග හරහා ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අත්දුටු (BAK826) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3820 ධර්ම සාකච්චා (BAK825) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3819 සේක – නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයේ ඒකාග්‍රථාවය තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට (BAK824) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3818 සෑම දැනගැනීමක්ම කමටහනෙන් ඉවත් කරන්න පළමු දැනගැනීම කමටහනක් කරගන්න (BAK823) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3815 සේක – අත්දැකීම පසෙක තබා ධර්මය විග්‍රහ කිරීමට යාමේ ආදීනව (BAK820) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3813.A සේක – විශ්ව ගතවීම තුලින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වීම අත්දුටුවෙමි (BAK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3809 ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල, ගෝර කතරේ නිමාව අත්දැකිය හැකිබවටවූ කසකාරයා (BAK818) නැරබිම සදහා
MDM3801 Skype – ධර්මතාවය තමා තුලින් අත්දැකීමට වෙර දැරූ යෝගී කටහඬ (BAK815) නැරබිම සදහා
MDM3800 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK814) නැරබිම සදහා
MDM3799 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK813) නැරබිම සදහා
MDM3798 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK812) නැරබිම සදහා
MDM3797 සේක – චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවීමෙන්, කාමාවචර බවයෙන් නිදහස්වූ සේක අත්දැකීම් (BAK811) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3796 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK807) නැරබිම සදහා
MDM3795 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK806) නැරබිම සදහා
MDM3794.C සේක – කාය සංස්කාර වලට කොටු කරගත් හෙයින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම්වීම අත්දුටු (BAK810) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.B සේක – මුලට යාම වේගවත් වීමෙන්, මුලු විශ්වයටම එකම ධර්මතාවයක් බව අවබෝධ විය (BAK809) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.A සේක – ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK808) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794 Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK805) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3793 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK804) නැරබිම සදහා
MDM3792 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK803) නැරබිම සදහා
MDM3791 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK802) නැරබිම සදහා
MDM3789 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK800) නැරබිම සදහා
MDM3784 කාය සංස්කාර මට්ටමින් දැනගැනීම් අත්හැරුණාවූ සේක අත්දැකීම් (BAK798) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3783 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797) නැරබිම සදහා
MDM3782 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3774 සේක – චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK795) නැරබිම සදහා
MDM3779 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK796) නැරබිම සදහා
MDM3769.B Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3769.A Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3768 කමටහන් සාකච්චාව (BAK793) නැරබිම සදහා
MDM3767 කමටහන් සාකච්චාව (BAK792) නැරබිම සදහා
MDM3761 සේක – චිත්ත සංස්කාර කෙටිවීම අත්දැකීමෙන්, කමටහනේ දියවීම අවබෝධවූ සේක කටහඬ (BAK791) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3760 සේක – ඥාණවත්ථු සූත්‍රයේ ධර්මතා තුලින්, ජීවමානව සවිතක්ක සවිචාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK792) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3759 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK790) නැරබිම සදහා
MDM3758 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK789) නැරබිම සදහා
MDM3757 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK788) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3756 සේක – බුදු පියාණෙනි ! මෙහෙමත් වේගයක් ඔබ වහන්සේත් අත්දුටුවේද ! (BAK787) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3755 සේක – කාමාවචර නොවැටී, දෛනික ජීවිතය ගතවන ආකාරය මුලටම යාමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK786) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3754 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK785) නැරබිම සදහා
MDM3753.B සේක – තෘෂ්ණා රාශියකින් එක් තෘෂ්ණාවක් තෝරා ගන්නා ආකාරය අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK784) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3753 සේක – දෛනික ජීවන රටාව සහ භාවනාව අතර වෙනසක් නොමැති බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK780) නැරබිම සදහා
MDM3752.B Skype – අනිත්‍ය අත්දැකීමට චන්දය පහලවීමෙන්, දැනගැනීම් විදර්ශනාවට ලක්කරමු (BAK779) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3752 Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK779) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751.B සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍යය තිබුනි නම්, ‘දැනීම’ දැනගැනීමෙන්ම විදර්ශනාව සිදුවේ (BAK778) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751.A සේක – දැනීම අර්ථකතනය වන සේ නමක් දැනගැනීමම, කෙලේසයක් බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK777) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751 සේක – එකම අත්දැකීම දෙයාකාරයකින් සාකච්චාවට යොමුවූ යෝගී කටහඬ (BAK776) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3750 විදර්ශනාවට අනුගතවීමට නොහැකිවූ, මෝහ චරිත යෝගියෙකුට ලැබුනු උපදෙස් (BAK775) නැරබිම සදහා
MDM3749 කමටහන ඉස්මතුවන තෙක්, මෙනෙහි වන සියලු දැනගැනීම් තුලින් මුලට යාමට (BAK774) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3748 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK773) නැරබිම සදහා
MDM3738 Skype විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK732) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3733 සම්පජන්‍යය නොමැති සතියෙන්, විතක්ක විචාර අවබෝධ නොවන බවට ශාක්ෂි (BAK771) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3727 Skype – ධ්‍යාන තුල දෛනික ජීවිතය ගත කරන සේක මට්ටමට ආසන්නවූ අත්දැකීම් (BAK770) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3726 විතක්ක විචාර අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (BAK769) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3725 කමටහන කෙට්විම අත්දැකිමෙන් පසු කමටහනට වඩා වැඩි දැනගැනිමකට නොයැම ධර්මතාවයක් බව (BAK768) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3720.A Skype – සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි ! සේක අත්දැකීම් (BAK764) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3720 Skype – ලෞකික සමථයෙන් මිදී, විදර්ශනාවට අනුගතවීමට වෙරදරන යෝගී අත්දැකීම් (BAK763) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718.B අනාගාමී මාර්ගයේ කෙලවර පෙන්නුම් කරවන, සියුම් පඨිගරාග අත්දැකීම් (BAK767) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718.A කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය, අවකාශය තුල චිත්ත සංස්කාර තුලින් අත්දුටුවෙමි (BAK766) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718 Skype – සේක උත්තම රූපාවචර, අරූපාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK765) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3714 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK757) නැරබිම සදහා
MDM3713 විදර්ශනාව, බලව විදර්ශනාව හරහා අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු පස්සනා අත්දැකීම් (BAK762) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3712 උද්‍ය ව්‍යය සතියට හසුවීමෙන්, විතක්ක විචාර අත්දුටුමුත්, හඳුනා නොගත් මොහොත (BAK761) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3711 Skype – විදර්ශනා අත්දැකීම් සතියට හසුවූමුත්, සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ යෝගී කටහඬ (BAK760) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3710 විදර්ශනාවටම අනුගතවීමෙන්, ධ්‍යාන ගතවීම් සිදුවූමුත් අත්නොදුටු යෝගී කටහඬ (BAK759) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3709 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK758) නැරබිම සදහා
MDM3708 ලෝකය යනු, විතක්කයක් විචාරයක් බව ධ්‍යාන තුල මාරුවීමෙන්, අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගය (BAK757) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3707 Skype – මෝහය රහිතව සහ සහිතව, වේදනානුපස්සනාව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK756) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3699 Skype – රූපයේ ආශ්වාදයට බැසගැනීමෙන්, විදර්ශනාවට අනුගතවීම ප්‍රමාදවූ යෝගී කටහඬ (BAK755) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා