විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා – හතරවන පිටුව (BAK)

 

විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3934.B සේක – අදුක්කම සුඛය අත්දැකීමට ප්‍රත්‍යවූ, අනිත්තානුපස්සනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම (BAK936) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3934.A සේක – නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම නිර්මාණය කරවන ධර්මතාවයෙන් පාඩම් පෙන්වූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK935) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3934 සේක – කමටහන් සාකච්චා (BAK934) නැරබිම සදහා
MDM3933 සේක – ධර්ම ශ්‍රවණයේදී යෝනිසෝවේ ප්‍රමාදදෝෂය නිසා නිරෝධය සහ උපාදානය අවුල්වූ (BAK933) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3932 කමටහන් සාකච්චා (BAK932) නැරබිම සදහා
MDM3931 සෝවාන් මාර්ගයේදී අනිත්තානුපස්සනාව සිදුවූමුත්, ඒහිපක්ෂික ගුණය අවබෝධ නොවූ (BAK931) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3930.B ධර්මතාවය පිළිබඳවූ දිට්ඨි නිසා විචිකිච්චාවෙන් අවබෝධයන් ප්‍රතික්ෂේප කල භික්ෂුව (BAK932) නැරබිම සදහා
MDM3930.A ධර්මතාවය පර්යේෂණය කිරීමටවූ දිට්ඨියෙන්, කමටහන නිර්වචන කිරීමේ අනිටු ඵළ (BAK930) නැරබිම සදහා
MDM3929 භාවනාවේදී මෙන්ම පසු විපරමේදීද, අනිත්‍යානුපස්සනාව අත්දුටු සෝවාන් මාර්ගය (BAK929) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3928 සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසිමුත්, අත්දැකීමටම කොටු නොවීමෙන්, ඉන්ද්‍රිය අසංවරයට (BAK928) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3927 කමටහන් සාකච්චා (BAK927) නැරබිම සදහා
MDM3926 සේක – විදර්ශනා සංධිස්ථාන 3 ක් ඉස්මතුකර, අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කලාවූ, තුන් සංස්කරන (BAK926) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3925 සේක – සකෘදාගාමී මාර්ගයේදීත්, භාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ඨ්නය හරහා නිත්‍ය සංඥා මවා පෙන්වීම (BAK925) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3923 සේක – මනසිකාරයෙන් ඉවත්කරවීමට ඉස්මතුවූ කුසලතාවය සඟවා නිත්‍ය කයක් මවා පෙන්වීම (BAK923) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3922 සේක – නීවරණ, සංයෝජන සහ විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුනම හරහා කය උපාදානවූ නිත්‍ය සංඥාව (BAK922) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3921 සේක – භාවනාවේදී මෙන්ම ධර්ම ශ්‍රවණයේදීද, නිත්‍ය සංඥාව මවන උපාදානයෙන් මිදීමට (BAK921) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3920 සේක – අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, කමටහනට අනුගත වීම ප්‍රමාද කල ‘ධර්ම මනසිකාරය’ අත්දුටු (BAK920) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3919 සේක – අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කරවූ, කමටහන අත්නොදැකීමෙන් නිත්‍ය සංඥාවට වැටීම (BAK919) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3913 සේක – සියලු යෝගීන්ට (සේක අතුලු ) භාවනාව සහ කල්පනාව පිලිබඳ කදිම පාඩමක් (BAK918) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3912 විචිකිච්චාව අත්දැක, සීලබ්බත පරාමාස ක්ෂ්‍යවීමෙන්, රූපාවචර (ධ්‍යාන ) ගතවීම (BAK917) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3911 සේක – කමටහන උපාදාන කිරීමෙන්, අත්දැකීම ධර්මාවබෝධයට පත් නොකල, නිත්‍ය සංඥාව (BAK916) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3910 සේක – රූපය සකස්කිරීම ‘තෘෂ්ණාව’ බව අත්දුටුමුත් ධර්මාවබෝධයට පත් නොවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK915) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3905 සේක – සළායතන හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය (නාම – රූප පච්චයා සළායතන ) අත්දුටු (BAK914) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3904 සේක – ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය (BAK913) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3903 සේක – අනාගාමි ඵළය අත්දැකීම උපාදානයවූ ස්ථානය ලෙස අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK912) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3902 සේක – ධර්ම මනසිකාරයෙන් යෝගීයාව අන්දමන්ද කරන ආකාරයට කදිම අත්දැකීමක් (BAK911) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3901 සේක – නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, නන්දිරාගය ප්‍රහාණයෙන් නිස්සරණයට (BAK910) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3899 සේක – සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීම ප්‍රමාදකල, කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොත (BAK909) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3898 කමටහන් සාකච්චා (BAK908) නැරබිම සදහා
MDM3897 සෝවාන් මාර්ගය තුල, අනිත්‍ය අත්දැකීමෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK907) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3896 සේක – යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්මශ්‍රවණයට අනුගතවී සකෘදාගාමී මාර්ගයට (BAK906) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3895 විතක්ක විචාර තුල ධර්ම ශ්‍රවණය සිදුවීම සහ ඉන් පිටතට යාමෙන් කාමාවචරයට වැටීම (BAK905) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3894 ධර්මතාවය සඟවා අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, අවිද්‍යාව ඉස්මතුකරවූ ‘විචිකිච්චාව’ (BAK904) නැරබිම සදහා
MDM3893 උපදෙසටම අනුගතවීමෙන්, කමටහනට ලඟා කරවූ ධර්මතාවය අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK903) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3892 කමටහන් සාකච්චා (BAK902) නැරබිම සදහා
MDM3887 ‘කමටහනයි’ කියමින් ස්වභාවයන්ගේ ආස්වාදය අත්විඳි මුත් හඳුනා නොගත් කටහඬ (BAK901) නැරබිම සදහා
MDM3886 විදර්ශනාවේ ආරම්බයට අනුගත නොවීමෙන්, අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ගට්ඨණයට (BAK900) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3885 සේක – කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා අත්දැකීම් (BAK899) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3884 ‘චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි’ සංස්කරනය කරන ලද කමටහන (BAK898) නැරබිම සදහා
MDM3883 කමටහනට අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය වැඩෙන ආකාරය (BAK897) නැරබිම සදහා
MDM3882 සේක – දෙවන විමෝක්ෂය ලෙස ‘අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය’ අවබෝධවූ සේක අත්දැකීම් (BAK896) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3881 සේක – කමටහනෙන් නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රහාණය කරවූ, ධර්මතාවය අත්දැකීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයට (BAK895) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3880 යෝගියාව වල්මත් කරවන චේතනා ගොන්න අත්දකිමින්, එයටම තල්ලු කල කෙලෙස් (BAK894) නැරබිම සදහා
MDM3879 රූපය සහ රූප සංඥාව නිරවුල්ව ආරම්බක භාවනා මට්ටමේදී අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK894) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3878.B සේක – පග්ගහිත සහ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන්, සියුම් කාමරාග , පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK893) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3878.A සේක – සප්ත බොජ්ජංග අවබෝධයට මාර්ගය හඳුනා ගතහැකිව තිබූ, බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK892) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3877.B ඕනෑම මොහොතක ධර්මාවබෝධයට පත්විය හැකි බවට කදිම ශාක්ෂියක් (BAK892) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3877.A සෝවාන් මාර්ගය හඳුනා ගත් බව පැතිකඩ කිහිපයකින් අත්දුටුවෙමි (BAK890) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3876 කාමාවචර සහ රූපාවචර නිරවුල්ව අත්දුටු හෙයින් සෝවාන් මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK889) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3875 සාකච්චාමය අනුග්ගහිතය නොමැතිවීමෙන්, අත්දැකීම් සහ ධර්මය රේල් පිලි දෙක සේ (BAK888) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3874 කමටහන් සාකච්චා (BAK887) නැරබිම සදහා
MDM3873.A භාවනාවේදී ‘ධර්මතාවය’ අත්දැකීමෙන් විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය වන බවට ශාක්ෂි (BAK886) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3873 Skype – මේ මොහොතේ මගේ කමටහන 1 වන ධ්‍යානයයි (BAK885) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3872 සේක – සකෘදාගාමී මාර්ගය තුල, ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම අත්දුටු (BAK884) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3871 සේක – භාවනාවේ ආරම්බය සඟවා, අනාගාමි ඵළය ප්‍රමාද කල, ආශ්‍රවයන් අත්දුටු මොහොත (BAK883) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3870.A සේක – අවිජ්ජාසයෙන්, අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, සීලබ්බත පරාමාස තුලින් උපාදානයට පත්වීම (BAK882) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3870 සේක – කමටහනේ ගුනාංග අත්දැකීමෙන් අනාගාමි මාර්ගය තහවුරුවූ කටහඬ (BAK881) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3868 භාවනාවේ මූලාරම්බයට බැස නොගෙන සංසාරයෙන් ගැලවිය නොහැක (BAK880) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3867 කමටහන තමා තුලින්ම ශුද්ධ කර ගැනීමට, උදාහරණ සහිතව උපදෙස් (BAK879) නැරබිම සදහා
MDM3866 විදර්ශනාවට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ කමටහන අත්නොදැකීමෙන්, සීලබ්බත පරාමාස වෙතට (BAK878) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3865 කාමාවචර වැටෙන සහ නොවැටෙන අත්දැකීම් අවබෝධ වීමෙන්, සංසාර බිය දැකීමට (BAK877) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3864 සේක – කාය සංස්කාර නිරෝධ වීම කමටහනෙන් සිදු කරන බවටවූ අත්දැකීම් (BAK876) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3863 සේක – කමටහන ඉස්මතු කර ගැනීමෙන්, සියුම් කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳීම අත්දුටිමි (BAK875) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3862 සේක – සමථයෙන් මුදවා, විදර්ශනාව තුලින් මාර්ගයට යොමු කරවූ කමටහනේ උදව්ව (BAK874) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3861 කමටහන් සාකච්චාව (BAK873) නැරබිම සදහා
MDM3860 සේක – කමටහනට අනුගතවී, අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK872) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3859 සේක – සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK871) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3858 විදර්ශනාව ජීවමාණව තමා තුලින් අත්දුටු භික්ෂුවකගේ ජීවමාණ කටහඬ (BAK870) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3857 සේක – පැතිකඩ රාශියකින් ධර්මාවබෝධයට පත්වීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK869) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3852 සේක – මගේ කමටහන මා තුලම සාකච්චා කර ශුද්ධ කරගත් 4 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK868) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851.C සේක – 3, 4 සහ 5 වන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, මුල වටා කමටහන භ්‍රමණය වීම (BAK865) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851.B සේක – විතක්ක විචාර හරහා, නිවන අහිමි කරන මොහොත අත්දුටු, ධ්‍යාන තුල ධ්‍යානගතවීම (BAK866) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851.A සේක – අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, මාරයා විසින් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව පරීක්ෂාවට ලක්කල ආකාරය (BAK867) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851 සේක – අනාගාමි මාර්ගය තුල සේක උත්තම යෝගී අත්දැකීම් තුනක් (BAK864) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3850 සේක – ධාතු මනසිකාරයට තනියම සිට ගත නොහැකි බව අත්දුටුවෙමි (BAK863) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3849.A සේක – සංඥා වේද්‍යිත ඵළ සමාපත්තිය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK861) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3849 සේක – පඨිගරාග සඳහා කාමරාග හේතු ප්‍රත්‍යවූ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK860) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3848 සේක – භාවනාවේදී මෙන්ම එදිනෙදා කාර්‍යන්හීදීත්, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග අත්දුටු (BAK859) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3847.A සේක – යථා භූත ලෙස සංස්කාර හටගැනීමේ අනුපිලිවෙල අත්දුටු මොහොත (BAK862) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3847 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල නිවන ඇතුල්වීමේ සහ නිවනින් පිටතට ඒමේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK857) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3846 උපදේසයටම අනුගතවීමෙන්, ධර්මාවබෝධයට දොරටු විවෘතවූ ශාක්ෂි (BAK856) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3845 සෝවාන් මාර්ගය තහවුරුවූ මොහොතේ, කාමාවචර නොඋපදින බව අවබෝධ විය (BAK855) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3844 කමටහන යෝගියා විසින්ම සාකච්චා කිරීමෙන් කඩිනම් ධර්මාවබෝධයට (BAK854) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3843.B සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය හරහා, සෝවාන් මාර්ගයෙන් බැහැර නොවන අත්දැකීම් (BAK853) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3843.A සේක – සකෘදාගාමී මාර්ගයට පිවිසි බැවින්, සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ඉවත්වූ අත්දැකීම් (BAK852) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3843 සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ධාතු මනසිකාරයේ, කාය සංස්කාර තුලින් ගොරෝසු කාමරාග (BAK851) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3842.B සේක – සෝවාන් ඵළය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවයේ සියුම්වීම අත්දැකීම් (BAK850) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3842.A භාවනාවෙන් උපයාගත් කාමාවචර නොවැටෙන අත්දැකීම් තුල සෝවාන් මාර්ගය (BAK849) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3842 සෝවාන් මාර්ගය සහ සෝවාන් ඵළය යෝගීන් දෙදෙනෙකුගේ අත්දැකීම් තුලින් (BAK848) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3841 ධාතු මනසිකාරය අත්දැකීමට, සෘතමය ඤාණ ප්‍රමාණවත් නොවූ මොහොත (BAK847) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3840 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම් අත්දැකීම් 3 ක් (BAK846) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3839 සෘතමය ඤාණ ඌනතාවය නිසා, ධර්මාවබෝධයට නොපැමිනි විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK845) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838.B සේක – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838.A සේක – නානත්ථ සංඥා හරහා සුපැහැදිලි ධර්මාවබෝධයෙන්, කාමාවචර නොවැටෙන බව (BAK843) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK842) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837.B සේක – අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, රාග, ද්වේශ, මෝහ වලින් තොරව විමුක්ති ගත වුනි (BAK841) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837.A සේක – මුලට යාමේ ප්‍රමාදය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK840) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837 සේක – ධාතු මනසිකාරය නිරවුල්ව හඳුනා නොගත් සහ හඳුනාගත් සේක අත්දැකීම් (BAK839) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3835 Skype – සංසාර බිය අත්දැකීමට හැකිවනසේ, ධ්‍යාන ගතවීමෙන් අනිත්‍යය අත්දුටුවෙමි (BAK837) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3833 සේක – සප්ත බොජ්ජංග, සංස්කාර, ධාතු මනසිකාරය, ධ්‍යාන, වැනි නානාත්ථාකාරයෙන් (BAK836) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.C සේක – තුන්වන ධ්‍යානය ගොචර භූමිය ලෙසගෙන කාය සංස්කාර සංසිඳුවන සේක කටහඬ (BAK835) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.B සේක – අනාගාමී මාර්ගයේදී, විදර්ශනා උපක්ලේශ හඳුනාගත් නොගත් අත්දැකීම් (BAK834) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.A සේක – සප්ත බොජ්ජංග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK833) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK832) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3831 කාය, චිත්ත සංස්කාර සහ විතක්ක, විචර සහ ධ්‍යාන හරහා ධර්මාවබෝධයට (BAK831) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3826 සේක – ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික, ඕපණයික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK830) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3825 සේක – කාය සංස්කාර අත්දැකීම තුල තුන් සංයෝජන සුනුවිසුනුවූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK829) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3823 සේක – කාය සංස්කාරයේ නිරෝධය අත්දැකීමෙන්, පග්ගහිත වීර්‍ය අත්දුටුවෙමි (BAK828) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3822 සිතුවිලි පසුපස හඹායාමේ ආදීනවය අත්දැක, ඉන් මිදී නිවන සොයා කමටහනට අනුගතවීමට (BAK827) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3821 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල, සප්ත බොජ්ජංග හරහා ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අත්දුටු (BAK826) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3820 ධර්ම සාකච්චා (BAK825) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3819 සේක – නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයේ ඒකාග්‍රථාවය තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට (BAK824) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3818 සෑම දැනගැනීමක්ම කමටහනෙන් ඉවත් කරන්න පළමු දැනගැනීම කමටහනක් කරගන්න (BAK823) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3815 සේක – අත්දැකීම පසෙක තබා ධර්මය විග්‍රහ කිරීමට යාමේ ආදීනව (BAK820) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3813.A සේක – විශ්ව ගතවීම තුලින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වීම අත්දුටුවෙමි (BAK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3809 ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල, ගෝර කතරේ නිමාව අත්දැකිය හැකිබවටවූ කසකාරයා (BAK818) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3801 Skype – ධර්මතාවය තමා තුලින් අත්දැකීමට වෙර දැරූ යෝගී කටහඬ (BAK815) නැරබිම සදහා
MDM3800 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK814) නැරබිම සදහා
MDM3799 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK813) නැරබිම සදහා
MDM3798 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK812) නැරබිම සදහා
MDM3797 සේක – චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවීමෙන්, කාමාවචර බවයෙන් නිදහස්වූ සේක අත්දැකීම් (BAK811) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3796 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK807) නැරබිම සදහා
MDM3795 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK806) නැරබිම සදහා
MDM3794.C සේක – කාය සංස්කාර වලට කොටු කරගත් හෙයින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම්වීම අත්දුටු (BAK810) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.B සේක – මුලට යාම වේගවත් වීමෙන්, මුලු විශ්වයටම එකම ධර්මතාවයක් බව අවබෝධ විය (BAK809) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.A සේක – ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK808) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794 Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK805) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3793 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK804) නැරබිම සදහා
MDM3792 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK803) නැරබිම සදහා
MDM3791 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK802) නැරබිම සදහා
MDM3789 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK800) නැරබිම සදහා
MDM3784 කාය සංස්කාර මට්ටමින් දැනගැනීම් අත්හැරුණාවූ සේක අත්දැකීම් (BAK798) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3783 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797) නැරබිම සදහා
MDM3782 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3774.B සේක – චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK795) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3774.A සේක – චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK801) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3774 සේක – චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK795) නැරබිම සදහා
MDM3779 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK796) නැරබිම සදහා
MDM3769.B Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3769.A Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3768 කමටහන් සාකච්චාව (BAK793) නැරබිම සදහා
MDM3767 කමටහන් සාකච්චාව (BAK792) නැරබිම සදහා
MDM3761 සේක – චිත්ත සංස්කාර කෙටිවීම අත්දැකීමෙන්, කමටහනේ දියවීම අවබෝධවූ සේක කටහඬ (BAK791) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3760 සේක – ඥාණවත්ථු සූත්‍රයේ ධර්මතා තුලින්, ජීවමානව සවිතක්ක සවිචාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK792) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3759 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK790) නැරබිම සදහා
MDM3758 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK789) නැරබිම සදහා
MDM3757 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK788) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3756 සේක – බුදු පියාණෙනි ! මෙහෙමත් වේගයක් ඔබ වහන්සේත් අත්දුටුවේද ! (BAK787) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3755 සේක – කාමාවචර නොවැටී, දෛනික ජීවිතය ගතවන ආකාරය මුලටම යාමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK786) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3754 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK785) නැරබිම සදහා
MDM3753.B සේක – තෘෂ්ණා රාශියකින් එක් තෘෂ්ණාවක් තෝරා ගන්නා ආකාරය අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK784) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3753.A සේක – විතක්ක විචාර තුලින් විදර්ශනාව කෙරෙන ආකාරයට, මුලට යාම වේගවත්වූ කටහඬ (BAK783) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3753 සේක – දෛනික ජීවන රටාව සහ භාවනාව අතර වෙනසක් නොමැති බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK780) නැරබිම සදහා
MDM3752.B Skype – අනිත්‍ය අත්දැකීමට චන්දය පහලවීමෙන්, දැනගැනීම් විදර්ශනාවට ලක්කරමු (BAK779) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3752.A සේක – කමටහනට අනුගත කරවීම තුල, ආර්‍ය මාර්ගයේ ආරක්ෂාව තහවුරුවූ අත්දැකීම් (BAK781) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3752 Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK779) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751.B සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍යය තිබුනි නම්, ‘දැනීම’ දැනගැනීමෙන්ම විදර්ශනාව සිදුවේ (BAK778) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751.A සේක – දැනීම අර්ථකතනය වන සේ නමක් දැනගැනීමම, කෙලේසයක් බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK777) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751 සේක – එකම අත්දැකීම දෙයාකාරයකින් සාකච්චාවට යොමුවූ යෝගී කටහඬ (BAK776) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3750 විදර්ශනාවට අනුගතවීමට නොහැකිවූ, මෝහ චරිත යෝගියෙකුට ලැබුනු උපදෙස් (BAK775) නැරබිම සදහා
MDM3749 කමටහන ඉස්මතුවන තෙක්, මෙනෙහි වන සියලු දැනගැනීම් තුලින් මුලට යාමට (BAK774) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3748 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK773) නැරබිම සදහා
MDM3738 Skype විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK732) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3733 සම්පජන්‍යය නොමැති සතියෙන්, විතක්ක විචාර අවබෝධ නොවන බවට ශාක්ෂි (BAK771) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3727 Skype – ධ්‍යාන තුල දෛනික ජීවිතය ගත කරන සේක මට්ටමට ආසන්නවූ අත්දැකීම් (BAK770) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3726 විතක්ක විචාර අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (BAK769) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3725 කමටහන කෙට්විම අත්දැකිමෙන් පසු කමටහනට වඩා වැඩි දැනගැනිමකට නොයැම ධර්මතාවයක් බව (BAK768) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3720.A Skype – සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි ! සේක අත්දැකීම් (BAK764) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3720 Skype – ලෞකික සමථයෙන් මිදී, විදර්ශනාවට අනුගතවීමට වෙරදරන යෝගී අත්දැකීම් (BAK763) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718.B අනාගාමී මාර්ගයේ කෙලවර පෙන්නුම් කරවන, සියුම් පඨිගරාග අත්දැකීම් (BAK767) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718.A කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය, අවකාශය තුල චිත්ත සංස්කාර තුලින් අත්දුටුවෙමි (BAK766) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718 Skype – සේක උත්තම රූපාවචර, අරූපාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK765) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3714 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK757) නැරබිම සදහා
MDM3713 විදර්ශනාව, බලව විදර්ශනාව හරහා අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු පස්සනා අත්දැකීම් (BAK762) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3712 උද්‍ය ව්‍යය සතියට හසුවීමෙන්, විතක්ක විචාර අත්දුටුමුත්, හඳුනා නොගත් මොහොත (BAK761) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3711 Skype – විදර්ශනා අත්දැකීම් සතියට හසුවූමුත්, සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ යෝගී කටහඬ (BAK760) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3710 විදර්ශනාවටම අනුගතවීමෙන්, ධ්‍යාන ගතවීම් සිදුවූමුත් අත්නොදුටු යෝගී කටහඬ (BAK759) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3709 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK758) නැරබිම සදහා
MDM3708 ලෝකය යනු, විතක්කයක් විචාරයක් බව ධ්‍යාන තුල මාරුවීමෙන්, අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගය (BAK757) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3707 Skype – මෝහය රහිතව සහ සහිතව, වේදනානුපස්සනාව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK756) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3699 Skype – රූපයේ ආශ්වාදයට බැසගැනීමෙන්, විදර්ශනාවට අනුගතවීම ප්‍රමාදවූ යෝගී කටහඬ (BAK755) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා