විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා – තුන්වන පිටුව (BAK)

 

විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3695 ‘ මගේ ශීලය ‘ කමටහනට අනුගතවී, ධර්මයේ ආශ්චර්‍යය අත්විඳි භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK754) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3694 අරූප ධ්‍යාන තුල, නාම – රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දුටු සේක උත්තමයින් (BAK753) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3693 Skype – විදර්ශනාව සිදුවූමුත්, අත්දැකීම් අන්තර්ග්‍රහනය නොවූ අකුසලය (BAK752) නැරබිම සදහා
MDM3692 අනින්ද්‍රිය පඨිබද්ධ විඤ්ඤාණය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් ලෙස සංසිඳීම (BAK751) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3691 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK750) නැරබිම සදහා
MDM3686 Skype – උපදේසයට අනුගතවීමෙන්, විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමේ ප්‍රථිපල අත්දැකීම් (BAK748) නැරබිම සදහා
MDM3683 Skype – මේ මොහොතේ උපත ශුද්ධාවාසයක බව අත්දැකීමෙන් සහතික විය බුදු පියාණෙනි (BAK747) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3680.A පංච උපාදානස්කන්ධ සහ පංචස්කන්ධ අනාගාමී මාර්ගයේදී නැවත නැවතත් අත්දකිමින් (BAK746) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3680 Skype – ආර්‍ය මාර්ගය තුල නිවන අත්දකිමින් ධර්මයට අනුගතවූ යෝගීන් (BAK745) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3674 Skype – අනාගාමී මාර්ගය තුල, පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධ අත්දුටු මොහොත (BAK744) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3671 වචනය සංසිඳුනු බව අත්දුටුමුත්, එහි හේතු ප්‍රත්‍යය කමටහන තුලින් අවබෝධ නොවුයේ ඇයි ! (BAK743) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3670 අන්ත දෙකම භයාණක බව අත්දුටු බැවින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට වැටුනෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK742) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3669 බ්‍රහ්ම ලෝක තුල අනිත්‍යය දෙයාකාරයකට අත්දුටුවේ අනාගාමී මාර්ගයේදීද, ඵළයේදීද (BAK741) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3668 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිම සදහා
MDM3666 Skype – ලෝකය යනු චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින දැනගැනීමක් පමණකි ! බුදු පියාණෙනි (BAK740) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3665 Skype – මුලට යාම තුල සතිමත්වීමෙන්, බවය ගොඩනැගෙන කාර්‍යාවලිය අත්හැරුන අත්දැකීම් (BAK736) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3664.A සේක උත්තමයින් නිත්‍ය සංඥාව අත්දුටු මොහොතේ, සංසාර බිය දැකීමෙන් අප්‍රමාදීවීම (BAK737) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3664 Skype – අනාගාමි ඵළය තුල නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයට වඩා ආකාසංඥායතනය සියුම් බව (BAK735) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3660 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමෙන් පසු, අවකාශයේ රූප තුලින් අනිත්‍යය අත්දුටු මොහොත (BAK734) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3655.A Skype – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3655 Skype – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733) නැරබිම සදහා
MDM3654 Skype – ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමානව මේ මොහොතේ විදර්ශනාවෙන් අත්දකින යෝගීන් (BAK732) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3648 චුති – උපත විදර්ශනාවෙන් අත්දැක, ගෝර කතරින් එතෙර වන මොහොත අත්විඳීමට (BAK731) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3647 අරහත් මාර්ගයේදී මුලක්, අගක් නැති අනිත්‍යය තුල සංසාර බිය අත්දුටුවෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK730) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3646 ‘ සතිය ‘ , භාවනාව තුල උපදේසයට අනුගතවූ බවට යෝගියාට ලැබුනු අවබෝධය (BAK729) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3645 Skype – භාවනාවේදී ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සකෘදාගාමී ඵළය දෛනික ජීවිතයේදී තහවුරු විය (BAK728) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3644 Skype – උපදෙස් වලට අනුගත නොවීමෙන්, විදර්ශනාවෙන් බැහැරවීමේ විපාක අත්දුටු (BAK727) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3643 බුදු පියාණෙනි, මම තවමත් අනාගාමී මාර්ගයේද ! නැතිනම් අරහත් මාර්ගයට පිවිසිලාද ! (BAK726) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3638 Skype – නැවත මෙලොව උත්පත්තියක් නොමැති බව නැවතත් තහවුරුවූ මොහොත සජීවීලෙස අත්දැකීමට (BAK725) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3634 සමාධි – විචාරය විසින් විතක්කය සංස්කරනය කරවන ආකාරය අත්දුටු යෝගී ශාක්ෂි (BAK724) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3633 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK723) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3627 Skype – සකෘදාගාමිනි මාර්ගය තුල, අරූපාවචර ධ්‍යාන හරහා සප්ත බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK721) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3626 මුලට යාම ප්‍රමාද නිසා, විදර්ශනා නොවීමෙන් ගොඩනැගෙන මම, මගේ, මගේ ආත්මය (BAK717) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3625 Skype – ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන මෝහෝතේ අත්දැකීම සජීවී ලෙස (BAK716) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3623 Skype – අනාගාමි මාර්ගය තුලින් අරහත් මාර්ගයට පිවිසීමට ඔබටත් කුසල් නොමැතිද ! (BAK715) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3615 Skype – අනාගාමි ඵළය ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවුනි, බුදු පියාණෙනි (BAK714) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3613 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK713) නැරබිම සදහා
MDM3609 භාවනාව වෙනුවට සිංදුවක් මෙනෙහි කර අනාගාමි මාර්ගයේදීත් අන්දමන්ද කරවීම (BAK712) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3608 පංච බල වැඩෙන විට යෝගීන් අන්දමන්ද කරවන භාවනා අත්දැකීම් දෙකක් (BAK711) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3607 Skype – ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර මාර්ග තුල එක සමාන අත්දැකීම දෙමුහුනුවරකින් (BAK710) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3606 Skype – සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල ශූන්‍යත චේතෝ විමෝක්ෂය තහවුරු විය බුදු පියාණෙනි ! (BAK709) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3599.A – Skype – මෙන්න නීවරණ – ‘ භාවනාවක් කරන්න ඕනෙ ‘ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK719) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3599 Skype – ඉහල මාර්ගඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වන විට, අත්දැකීම් උඩු යටිකුරුවී අවබෝධයන් සනාථවීම (BAK708) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3595 සවිතක්ක, සවිචාර, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK707) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3592 Skype – කෙලෙස් සංසිඳුවමින් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK706) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3587 Skype – ලෝකෝත්තර මාර්ගයට අනුගතවීමට වෙරදරන්නාවු යෝගී අත්දැකීම් (BAK705) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3584 කමටහන් සාකච්චාව (BAK704) නැරබිම සදහා
MDM3583 පංච බල වැඩීමෙන් සතිය මුලට ගෙනා, සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන භාවනා අත්දැකීම් (BAK702) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3580 සකෘදාගාමි ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ අත්දැකීම් (BAK701) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3574 Skype – මුලට යාම ප්‍රමාදවීම තුල, භාවනා අත්දැකීම් හරහා අවබෝධයන්ට නොයාම (BAK701) නැරබිම සදහා
MDM3568 Skype – අරූපාවචර හරහා භාවනාව ආරම්බ වීම තුලින් රූපාවචර වලින් පහලට නොබසින බව (BAK700) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3567.A අනාගාමී මාර්ගය තුල අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු, සහ පඨිනිස්සග්ගානු පස්සනාවන් (BAK718) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3567 Skype – ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර ආර්‍ය මාර්ගය වෙන්කර හඳුනාගත් සහ නොගත් අත්දැකීම් (BAK699) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3566 අනිත්‍ය අත්දැක, දුක පිරිසිඳ අත්දුටුමුත්, අවබෝධ නොවූයේ ඇයි (BAK698) නැරබිම සදහා
MDM3564 කමටහන පිලිබඳ අපැහැදිලි බව නිසා මුලට යාම ප්‍රමාධයට (BAK696) නැරබිම සදහා
MDM3563 ධර්මාවබෝධය සඳහා ධර්ම ශ්‍රවනය සහ භාවනාව සම සමව සිදුවියයුතු බවට සාක්ශි (BAK695) නැරබිම සදහා
MDM3561 සතිය විදර්ශනාවට ලක්වූ විට, අත්දැකීම් ස්වභාවය උඩුයටිකුරු වන බවට ශාක්ෂි (BAK693) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3550 අනාගාමී මාර්ගය තුල, ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා නිවනට (BAK690) නැරබිම සදහා
MDM3549 ළදරු විදර්ශනාව අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (BAK689) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3545 කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටමට හටගෙන සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK689) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3544 අරූපාවචර ධ්‍යාන තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා විමුක්ති ගතවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK690) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3541 Skype – ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු සහ සියුම් ලෙස අත්දුටු යෝගීන් (BAK688) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3537 Skype – කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටම සංසිඳුවන ආකාරය අත්දුටු බලව විදර්ශනාව (BAK687) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3536 Skype – අනාගාමි ඵළය එක් වරක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ මුත්, තහවුරු නොවූ අත්දැකීම් (BAK685) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3535 Skype – අනාගාමි ඵළය එක් වරක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ මුත්, තහවුරු නොවූ අත්දැකීම් (BAK685) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3533 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ, පංච උපාදානස්කන්ධ තුල පංච උපාදානස්කන්ධ අත්දුටු ධර්ම ශ්‍රවණය (BAK679) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3532 Skype – ‘ සතිය තුල සතිය ‘ සකෘදාගාමි මාර්ගය වඩාත් තහවුරුවූ ලෝකෝත්තර අත්දැකීම් (BAK682) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3531 රහත් වන තෙක් නිරතුරුව කමටහන් ශුද්ධ කලයුතු බව අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK680) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3529 Skype – නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුංට ඓතිහාසික මොහොතක් (BAK679) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3523 Skype – සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වෙමින් පවතින මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK677) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3516 සකෘදාගාමි මාර්ගයේ අලුත්ම විදර්ශනා අත්දැකීම් – ඇස් පියා ගත්තා, ඇස් ඇරුනා (BAK677) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3515 Skype – නිවන අපේක්ෂිත සියලු පිංවතුන්ට මෙම යෝගියාගෙන් පාඩමක් (BAK676) නැරබිම සදහා
MDM3512 Skype – සකෘදාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවු මොහොත සනාථකල ‘ධර්මශ්‍රවණය’ (BAK673) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3511 Skype – අනාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ, මොහොත තහවුරු කල ‘සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම’ (BAK672) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3509 නිරන්තර සාකච්චාවක් සිදු නොවීමෙන් විදර්ශනාව මගහැරී සමතයට (BAK670) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3503 Skype – ගොරෝසු මට්ටමේ කාම රාග පඨිඝ රාග සංසිඳුවමින් ආර්‍යමාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK668) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3495 Skype අරහත් මාර්ගය තුල සියුම් මට්ටමේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමි මාර්ගයට (BAK667) නැරබිම සදහා
MDM3491 Skype – අනිත්‍ය අත්දකිමින් සතර සතිපට්ඨාණය තුල සෝවාන් මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK666) නැරබිම සදහා
MDM3486 සෝවාන් මාර්ගය තුලම දෛනික ජීවිතය ගත කෙරෙන බවට සහතිකවූ අත්දැකීම් (BAK664) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3484 විදර්ශනාව හරහා ධර්ම මනසිකාරයෙන් මිදෙන තෙක් අනිත්‍ය අත්දැක ලෝකෝත්තර මාර්ගයට නොවැටේ (BAK662) නැරබිම සදහා
MDM3481 සක්මන්, පර්යංක භාවනාවෙන් තොරව විදර්ශනා සමාධිය තුලින් සතිමත්වූ අත්දැකීම් (BAK659) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3474 ලෝකෝත්තර මාර්ගය තුල, චේතෝ සමාධිය, චේතෝ විමුක්තිය, නිවන අත්දුටිමි (BAK656) නැරබිම සදහා
MDM3472.A ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය විවෘත විය (BAK722) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3472 Skype – අනිත්‍ය, නිරෝධය, දුක මේ මොහොතේ අවබෝධ කරදුන් අත්දැකීම් (BAK654) නැරබිම සදහා
MDM3471.A Skype – සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීමෙන්, අනාගාමි මාර්ගයට අනුගතවීමට (BAK720) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3469 අර්ථකතනයක් නොමැති දැනගැනීම හෙවත් සතිය අත්දුටු මොහොත (BAK651) නැරබිම සදහා
MDM3467 කමටහන් සාකච්චාව (BAK649) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3462 සතර සතිපට්ඨානයට බැසගැනීමට වෙර දරන යෝගී කටහඬ (BAK644) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3450 මගේ ශීලය පරීක්ශාව හරහා කායානුපස්සනාවට අනුගත වූ යෝගී කටහඬ (BAK643) නැරබිම සදහා
MDM3444 සතර අපායෙන් නිදහස් වූ බවට ධ්‍යාන හරහා දෛනික ජීවිතයෙන් ශාක්ෂි (BAK642) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3443 අනිත්තානුපස්සනාවට අනුගතවීමෙන්, අනිත්‍යය අත්දුටුවෙමි, බුදු පියාණෙනි (BAK641) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3442 රහතුන් වහන්සේගේ සති සම්පජන්‍ය තුල, මේ මොහොත, මම කල්ගත කලෙමි (BAK640) නැරබිම සදහා
MDM3440 ‘ම්ම්ම්.. ම්ම්..ම්..’, නම්වූ පසුබිම් තිරයෙන් වැසුනාවූ චතුරාර්‍යය සත්‍යය (BAK638) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3438 Skype – වීතික්‍රමණයවී, පරිවුට්ඨානවූ අනුසය කෙලේසය ප්‍රහාණවී චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK636) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3436 අනිත්‍ය අත්දැකීම තුල, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ වන බවටවූ යෝගී කටහඬ (BAK634) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3430 Skype – නිවන තුල, ගොරෝසු, සියුම් සහ සංසිඳුනු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු මොහොතේ කටහඬ (BAK632) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3428 භාවනාව තුලදී මනසිකාරයට යන බව හඳුනාගත් මොහොත (BAK630) නැරබිම සදහා
MDM3427 කමටහනක් අත්‍යවශ්‍යය වන්නේ ඇයි, පිස්සු වඳුරගෙන් ආරක්ෂා වීමට !!! (BAK629) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3426 පැහැදිලිව අනිත්‍යය අත්දැක්ක මුත් අවබෝධ නොවූ මොහොත (BAK628) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3425 නිවන අත්දුටු මොහොතේ අත්දැකීමෙන්, සියලු පිංවතුන්ට පාඩමක් (BAK627) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3423 Skype – සකෘදාගාමී මාර්ගය තුල, ‘කෝච්චියත් යනවා මමත් යනවා ‘ (BAK625) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3422 Skype – ආර්‍ය මාර්ගය තුලම තමාගේ දෛනික ජීවිතය ගතකරන යෝගී කටහඬ (BAK624) නැරබිම සදහා
MDM3419.A කමටහනට අනුගතවී, සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට (BAK621) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3419 Skype – සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට වෙරදරන්නට පාඩමක් (BAK621) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3420 කම්ටහන් සාකච්චාව (BAK622) නැරබිම සදහා
MDM3419 Skype – සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට වෙරදරන්නට පාඩමක් (BAK621) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3418 කමටහනට අනුගත නොවීමෙන් අසතිය හරහා නිත්‍ය සඤාවට (BAK620) නැරබිම සදහා
MDM3404 සෝතාපත්ති ඵලය අභියස චිත්ත සංස්කාර සංසිඳවීමට වෙර දරණ යෝගාවචර කටහඬ (SHK111) නැරබිම සදහා
MDM3392 Skype – ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ 2 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK617) නැරබිම සදහා
MDM3390 Skype – විදර්ශනාවේ ඵළ බුක්ති විඳිමින්, නිවන තුල කාලය ගතකරනා යෝගීන් (BAK616) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3388 කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් මට්ටමට පත්වීම අත්දකිමින් සකෘදාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK614) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3387 ‘භාවනා කරන්න බෑ නේද’ අලුත් කමටහනෙන් වෛරී සිතුවිල්ලෙන් නිදහස් වීමට (BAK613) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3383 අවිද්‍යාවේ උගුලට හිරවී, සමථය විදර්ශනාව ලෙස හඳුනාගත් යෝගී කටහඬ (BAK611) නැරබිම සදහා
MDM3381 සිතේ කලබලකාරී බව අත්දුටු, නිවනින් නැවතත් බවයට පැමිණි මොහොතේ කටහඬ (BAK609) නැරබිම සදහා
MDM3380 ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන්, ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK608) නැරබිම සදහා
MDM3379 නිවනෙන් නැවතත් බවයට තමාට ඒමට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ, අඳෝනාවේ දෝංකාරය (BAK607) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3372 බලව විදර්ශනාව තුල සති සම්පජන්‍යෙන් තමා දෙස බලාසිටි මෑණියන් වහන්සේ (BAK603) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3371 අපායෙන් නිදහස් වීමට ‘ මගේ අතින් සතෙක් මැරුණද ” පරීක්ෂා කිරීමට විනාඩියක් (BAK602) නැරබිම සදහා
MDM3370 මගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීමේ ශූෂ්ක විදර්ශනාවෙන්, සසරින් එතෙරවූ තවත් යෝගියෙක් (BAK601) නැරබිම සදහා
MDM3369 දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය තමා කරා පැමිණි මොහොත අවබෝධ කර නොගත් අකුසලය (BAK600) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3368 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ මොහොත (BAK599) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3366 විරල අත්දැකීමක් – මමත් භාවනා කරනවා, තවත් කෙනෙක් මා වෙනුවෙන් භාවනා කරනවා (BAK597) නැරබිම සදහා
MDM3365 ශූෂ්ක විදර්ශනා අත්දැකීම් හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟා වෙමින් සිටිනා යෝගීන් (BAK596) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3364 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK595) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3363 ‘ ම් ‘ ‘අ’ හරහා ගෝර කතරේ නිමාව පෙන්වූ මුත් රූපයට ගැටගැසුනු මොහොත (BAK594) නැරබිම සදහා
MDM3361.A නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3361 Skype – නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3360 සමථය තුල හිරවූ, භික්ෂුව විදර්ශනාවට යොමුකල උපදෙස්, අනෙකුත් පිංවතුන්ටත් (BAK591) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3359 විචිකිච්චාවෙන් තොරවම තෙරුවණ් සහ ආර්‍යකාන්ත ශීලය අත්දුටුවෙමි බුදු පියාණෙනි. (BAK584) නැරබිම සදහා
MDM3358 අධිමානයෙන්, තමාව රවටා, සෝවාන් වූ බව කියාගන්නා යෝගීන්ට, පණිවුඩයක් (BAK590) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3356 සතර අපායෙන් නිදහස්වූ, මේ මගේ අවසාන සම්බුද්ධ ශාසනය බව අවබෝධවූ මොහොත (BAK588) නැරබිම සදහා
MDM3354 Skype – ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන්, විදර්ශනා උපේක්ෂාවෙන්, විමුක්තියෙන්, ආර්‍ය මාර්ගය තහවුරුවී (BAK586) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3353 නිවන් මගේ ත්‍රිලක්ශනය අත්දකිනා යෝගී අත්දැකීම් (BAK585) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3352.A සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි (BAK738) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3352 සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි(2,4 යෝගීන්) (BAK584) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3350 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK581) නැරබිම සදහා
MDM3349 ධර්මයෙන් මෙවන් පිහිටක් මෙතෙක් අත්නොවිඳි පිංවතුන්ට පණිවිඩයක් (BAK580) නැරබිම සදහා
MDM3343 මරණ මොහොතේදී, සිත පරීක්ෂා කර අත්හැරීමට, කාලයක් ඉල්ලා මාරයාට යාඥා කරන සිල් මෑණියෝ (BAK577) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3342 විදර්ශනා උපක්ලේශ මගහැර නැවත භාවනාවට අනුගතවූ මෙහෙණීන් වහන්සේ (BAK576) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3340 නිවන පසෙකලා, ආර්‍ය මාර්ගයෙන් බැහැරවී, සිව්පසය ණයට පරිභෝග කරන සිල් මෑණියෝ (BAK572) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3339 (ජේෂ්ඨ) අයෝනිසෝමනසිකාරයෙන් බැහැරකල සති සම්පජන්‍යය අවබෝධ කරගැනීමට උපදෙස් (BAK574) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3338 නාඹර වයසේ, කාර්‍යබහුල චර්‍යාව තුල සතිමත්වීමෙන්, සෝවාන් මගට පිවිසි අත්දැකීම් (BAK573) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3337 සඛ්කාය දිට්ඨිය සුණු විසුණුවන ධර්මතාවය තමා සොයා පැමිණි මොහොත (BAK571) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3336 සතර සතිපට්ඨානයෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK570) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3333 Skype – සතර සතිපට්ඨානය තුල ධර්මාවබෝධය කරා ඉදිරියටම (BAK568) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3332 (ජේෂ්ඨ) අවිද්‍යාවෙන් යටපත්කල, සති සම්පජන්‍යය අවබෝධ කරගත හැකි අත්දැකීම් (BAK567) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3324 කමටහනට ඇතිකරගත් තෘෂ්නාවෙන් ශබ්දයට තිබුනු තෘෂ්නාව යටපත් විය (BAK564) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3323 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීමෙන්, සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳීම් අත්දැකීම (BAK563) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3321 බුද්ධ උපදේශයටම අනුගතවීමට වෙර දැරූ මේ යෝගියා මුලු ලෝකයටම ආදර්ශයකි (BAK561) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3320 රෝහල තුල, පුංචි දරුවා මගේ තුරුල්ලේ, මම සතර සතිපට්ඨානය තුල සැනසිල්ලේ (BAK560) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3319 බෙහෙත් ප්‍රතික්ෂේප කර, තිසරණේ සරණ සෙවූ මෙහෙණින් වහන්සේගේ කටහඬ (BAK559) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3317 කමටහනට අනුගත වීම තුලින් තමාගේ අඳෝනාවෙන් සහ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වීමට (BAK557) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3316 තමා තුලම ලෝකය හට ගන්නා ආකාරය අත්දුටු යෝගී අත්දැකීම් (BAK556) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3315 නිවනට යොමුවූ සතිය තුලින්, ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ මොහොත (BAK555) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3307 සතර සතිපට්ඨානය හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟාවන පිංවතුන් (BAK547) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3305 නාම – රූප (මේ මොහොතේ ) හටගැනීම සහ නිරෝධය, සතියෙන් අත්දුටු මොහොත (BAK545) නැරබිම සදහා
MDM3304 නිවනට ඇති අධික තෘෂ්ණාව නිසා නිවන වලක්වා ගත් යෝගාවචරියක් (BAK544) නැරබිම සදහා
MDM3303 දැනගැනීම මන්සිකාරයක් බවට වූ අනවබෝධය තුල රූපයේ ආස්වාදයට (BAK543) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3302 සතිමත්වූ මොහොතේ, ලෝකයෙන් නිදහස්ව සතර සතිපට්ඨානය තුල යෝගී අත්දැකීම් (BAK542) නැරබිම සදහා
MDM3301 Skype – කායානුපස්සනා කාලය කෙටි කිරීමෙන්, සමාධි ගතවූ යෝගී අත්දැකීම් (BAK541) නැරබිම සදහා
MDM3299 Skype – සතර සතිපට්ඨානය හරහා විදර්ශනාවෙන් නිවනට ලඟාවන යෝගීන් (BAK539) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3297 නිවන සහ සතර සථිපට්ඨානය පසෙකලා, විභජ්ජ වාදය සොයනා යෝගියෙක් (BAK537) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3296 සතිය සහ අසතිය හඳුනාගත් මොහොතේ යෝගී අත්දැකීම් (BAK536) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3295 විදර්ශනාවේ ප්‍රතිඵල බුක්ති විඳින ආකාරය අත්දැකීමට හැකි යෝගී කටහඬ (BAK535) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3293 උද්‍යය ව්‍යය අත්දුටුමුත් එහි ඵලය බුක්ති විඳීමට අධිකුසල් නොමැති වූ මොහොත (BAK533) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3292 අරමුණේ හේතුප්‍රත්‍ය සහ ඵලය භාවනාව තුල අත්දැකීම ශ්‍රාෂ්වත දිට්ඨියයි (BAK532) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3290 විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුලින්, යෝගියාව පංච උපාදානස්කන්ධයට හිරකරන ආකාරය (BAK530) නැරබිම සදහා
MDM3288 තමා සොයා එන (උද්‍යය, ව්‍යය ) උදයබ්බ ඤාණය අත්දැකීමට යෝග්‍ය කටහඬක් (BAK529) නැරබිම සදහා
MDM3287 විදර්ශනාවෙන් සොවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට වෙර දරන යෝගී අත්දැකීම් (BAK528) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3285 තමා සොයා පැමිනි චතුරාර්‍ය සත්‍යය, අවබෝධ කර නොගත් අකුසලය කුමක්ද (BAK526) නැරබිම සදහා
MDM3284 කය විදර්ශනාවට ලක්කිරීම හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟාවෙන යෝගීන් (BAK525) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3279 සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ශා වූ මොහොතේ කටහඬ (BAK523) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3278 ශීලය පරීක්ශා කිරීම හරහා වචනය සංසිඳවීමට වෙර දරන යොගී කටහඬ (BAK522) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3277 කායානුපස්සනාව හරහා වචනය සංසිඳවා විතක්ක විචාර අත්දැකීමට වෙර දරණ යෝගී කටහඬ (BAK521) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3274 දැනීම දැනගැනීමක් බවට වූ අනවබෝධයෙන්, චිත්තසංස්කාර සංසිඳවීම සිදු නොවීම(BAK518) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3272 Skype – විදර්ශනාවට ක්‍රමාණුකූලව අනුගතවූ අත්දැකීම් හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟාවෙමින් (BAK517) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3269 යථාභූත ඤාණයෙන් යුතුව ධර්මශ්‍රවණයට, ධර්මය මෙනෙහි කිරීමට සහ ගොනුගත කිරීමට (BAK514) නැරබිම සදහා
MDM3268 ගිහි ගෙදර, කාර්‍යයන් තුල නිවන සහ බවය උච්චාවචණය වන අත්දැකීම් (BAK513) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3265 සෝවාන් ඵලයෙන් සකෘද්ගාමී මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK510) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3257 වචනය සංසිඳවා විතක්ක විචාර වලටවත් නොපැමින සෝවාන් විය හැකිද (BAK505) නැරබිම සදහා
MDM3256 Skype – උපදෙස් නොපිලිපැදීම තුල විදර්ශනාවෙන් බැහැර වී සමතය ආස්වාදය කිරීම 45 (BAK504) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3252 ශීලයට අනුගත වීම හරහා දෛනික කටයුතු භාවනාවක් බවට පත්කරගැනීමට (BAK500) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3251 භාවනා අත්දැකීම හරහා විත්ක්ක විචාර අවබෝධයට (BAK499) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3249 Skype – භාවනා කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොතේ සිට අසතියට පත් වූ බවට සාක්ෂි (BAK497) නැරබිම සදහා
MDM3246 සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත බවට පත්වූ මොහොතේ අසතිමත්වූ යෝගී කටහඬ (BAK494) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3245 මුලට නොයාමෙන් නැවත නැවතත් රූපයේ ආස්වාදයට යාම (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට ) නැරබිම සදහා
MDM3244 උපදෙස් වලට අනුගතවී, අප්‍රමාදිව මුලට නොයාමෙන්, ධර්මාවබෝධය වලක්වාගත් යෝගියා (BAK492) නැරබිම සදහා
MDM3243 කෑම වේලට ලොල්වී ආර්‍ය මාර්ගයෙන් ඉවත්වීමතුල, භාවනාවට අනුගත නොවූ යෝගියෙක් (BAK491) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3241 අප්‍රමාදීව මුලට නොයාමෙන් නිවන් මග අහුරාගත් යෝගීන් (BAK489) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3240 කෙලෙස් තිබෙන බවටවූ නිත්‍ය සංඥාව නිසා කාමරාග, පඨිගරාග වැඩුනු භාවනාවක් (ජේෂ්ඨ ) (BAK488) නැරබිම සදහා
MDM3239 අනිත්‍ය සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ තවත් මොහොතක් (BAK487) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3237 කමටහනට අනුගත නොවීමේ විපාක (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK485) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3236 නිවන අරමුණු කරගත් යෝගීන්ට නිසි භාවනාවකට උපදේස් (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK484) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3229 අවු. 7 ක් කල භාවනාවට තිත තබා ධර්මය මා තුලට කැඳවූ මගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීම (BAK480) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3227 භාවනාට බැස තෙදිනකින්, දුක්ඛ සමුදය සහ දුක අවබෝධ වූ යෝගී ශාක්ෂි (BAK478) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3225 මම අවු. 15 ක් මෛත්‍රී කලමුත්, එකදු සත්වයෙක්වත් නිදුක්වුනිද, නිරෝගීවුනිද, (BAK476) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3224 අනිත්‍ය දැක දැක නැවතත් සංසාරයට බැඳුනු යෝගාවචර කටහඬ (BAK476) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3223 බුද්ධ උපදේශය වන භාවනා කමටහන යෝගාවචරයා විසින් වෙනස් කර ගැනීමේ විපාකය(ජේෂ්ඨ ) (BAK475) නැරබිම සදහා
MDM3222 දැනීම දැනගැනීමක් බව හඳුනා නොගැනීමම විදර්ශනාවෙන් බැහැර වීමයි (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට ) (BAK474) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3221 Skype – විදර්ශනාවට අනුගතවීමට වෙරදැරූ යෝගි කටහඬ (BAK474) නැරබිම සදහා
MDM3220 සංසාර බියත්, එයින් නිදහස් විය හැකි බවත් අත්දුටු මුත් අවබෝධ නොවූ යෝගාවචරියක් (BAK473) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3219 තෙරුවන් ජීවමානව අත්දුටු නමුත් මාර්ගයෙන් බැහැර කල මාරයාගේ උපදේශය (BAK471) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3218 Skype – නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වීමෙන්, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ මොහොතේ කටහඬ (BAK472) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3216 ශීලය පරීක්ෂා කිරීමට වෙර දැරීමෙන්, ධර්මයේ පිහිට ලැබූ යෝගාවචරියක් (BAK470) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3215 විදර්ශනා නිමිත්ත, සෑම භාවනාවකටම, අදාල බව තේරුම් නොගැනීමේ විපාක (BAK468) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3214 කමටහන තේරුම් නොයන මට්ටමට ක්‍රියාත්මකවූ කාමරාග (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට) (BAK467) නැරබිම සදහා
MDM3213 විවිධ යෝගාවචර මට්ටම්වලදී, විදර්ශනා නිමිත්තට අනුගතවීමට උපදෙස් (BAK468) නැරබිම සදහා
MDM3211 මුලටම ගොස් කමටහනටම අනුගත්වීමෙන්, සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත වන බවටවූ උපදේසය අලුත් බණක්ද (BAK465) නැරබිම සදහා
MDM3210 කමටහනටම අනුගත විය යුත්තේ ඇයි (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට) (BAK464) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3204 කමටහන් සාකච්චාව (BAK462) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3199 Skype – සීලබ්බත පරාමාස වර්ධනය වීම හරහා විචිකිච්චාවට පත්වීම (BAK461) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3198 සතිමත් වීමේ වේගයටම අසතිමත් වීම වේගවත් වන බවට සාක්ෂි (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට ) (BAK460) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3197 මුලට යාමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් අරමුණු පසුපස යාම (BAK459) නැරබිම සදහා
MDM3195 නිවන අත්දැක, නිවන අත්විඳ, සෝවාන් මාර්ගයේ සිටින බවට ප්‍රත්‍යක්ෂය (BAK457) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3193 කමටහන් සාකච්චාව (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට ) (BAK455) නැරබිම සදහා
MDM3190 අනිමිත්ත චේතෝ සමාධිය සහ විමුක්තිය භවනාවේදී අත්දුටු ආකාරය (BAK452) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3189 Skype – වෙනත් අයගේ කමටහන් අසීම හරහා තමාගේ කමටහන සුද්ද නොවන බවට සාක්ෂි (BAK433) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3188 කායානුපස්සනාවට අනුගත වනවාද යන්න තමා තුලින් අත්දැකීමට (BAK450) නැරබිම සදහා
MDM3187 බණ ධාරනය නොවීම හේතුවෙන් කෙලෙස් තැවීම ප්‍රමාදයට පත්වීම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK449) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා