විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා – දෙවන පිටුව (BAK)

 

විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3185 විදර්ශනාව හරහා විචිකිච්චාව දුරුකරමින් සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉදිරියට (BAK447) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3183 උපදේශයටම අනුගතවීමෙන් ත්‍රිලක්ෂනය අත්දැක චතුරාර්‍ය් සත්‍යය අවබෝධයට (BAK445) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3182 ‘වචනයකින් තොර දැනගනීමක් ඇත’ යන දිට්ඨියෙන් මිදීමට (BAK444) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3180 සලායතන හට ගැනිමට පෙර මුලට යාමට යෝගීන්ට උපදෙස් (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK442) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3179 ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්, අවබෝධ කරගතයුතු, සතිය නිර්වචනය කිරීමට වෙරදැරූ යෝගින් (ජ්‍යෙෂ්ඨ ) (BAK441) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3178 අධි ශීල විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK440) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3174 නිරෝධය අත් නොදැකීම නිසා උපාධානය හරහා භවයට – සාකච්චාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK439) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3173 සතිය අසතිය අත්දැකීම හරහා අනිත්‍යය අවබෝධයට (BAK438) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3172 නිරෝධය අත් නොදැකීම නිසා උපාධානය හරහා භවයට (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK437) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3171 ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම් හරහා විතක්ක විචාර පිලිබඳ අවබෝධයට (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK436) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3170 අවිද්‍යාවෙන් දෙන ගුලියෙන් නැවත නැවතත් සංසාරයට බැඳෙන මම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK435) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3169 සෝවාන් ඵල ආසන්නයට පැමින නැවත සංසාර ගතවූ මොහොත (BAK434) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3168 සතිය පිලිබඳ නිරවුල් අත්දැකීම ලබා අභියෝග හමුවේ නොසැලී (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK433) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3167 Skype – සෝවාන් මගේ වචනය සංසිඳවා විතක්ක විචාර අත්විඳි යොගාවචර කටහඬ (BAK432) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3166 උපදේසය නිවැරදි ලෙස ලබා ගැනීමට, ධර්ම ශ්‍රවනය කරන්නේ කෙසේද (ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK431) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3165 ඔබත් එක ලිපේ එකවර හොදි දෙකක් පිසිනා යොගාවචරයෙක්ද (BAK430) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3164 භවනාව සිදුවීමට නම් දැනගැනීමකදී මුලටම යා යුතු බවට ධාරනය කර ගන්න (BAK429) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3163 කාර්ය බහුල තරුණයෙක්, ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන් සෝතාපත්ති අංග අත්දුටු ශාක්ෂි (BAK428) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3162 සෝවාන් ඵලයට බියවී සංසාරයට නැවත පැමිනි මොහොත (BAK427) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3161 සතිය අසතිය වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ දැරීමෙන් අසතියට පත්වීම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)(BAK426) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3160 ‘දැනගැනීම් ස්වභාවයන් කීපයක් ඇත’ යන දිට්ඨියෙන් මිදීමට (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)(BAK425) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3159 උපයා ගත් සතිය අහිමි කරගත් විදර්ශනාවෙන් බැහැර වීම (මුලට නොයාම) (ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK424) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3158 යෝනිසෝමනසිකාරයේ පළවන දෙවන පියවර හරහා ආදුනිකව භාවනාවට පිවිසීමට(ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK423) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3157 විතක්ක විචාර පිලිබඳ අනවබෝධය හේතුවෙන් රූපයේ ආස්වදයට යාම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK422) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3153 භාවනාවේ අත්දැකීම් නොලබා කල්පනාවට යාමෙන් විචිකිච්චාව දුරුවේද (ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK421) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3151 අධි ශීල – නිවන අරමුණු කරගත් සතිය අවබෝධ කරගැනීමට (BAK420) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3150 සංසාර බිය අත්දුටු මුත් අවබෝධ නොවූ අකුසලය (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK419) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3149 ලෝකය යනු දැනගනීමක් බව අනවබෝධයට සාක්ශි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK418) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3148 භාවනාවේදී අත්දැකීමකට හෝ අවබෝධයකට නොයන කරුමය (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK417) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3147 Skype – විදර්ශනාවට අනුගතවීම සඳහා මුලට යාම ප්‍රමාද වීමෙන් නිවන මගහැරගත් යෝගී ශාක්ෂි (BAK416) නැරබිම සදහා
MDM3146 උදය වය පිරිසිඳ නොදකීමෙන් අසතියට යාම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK415) නැරබිම සදහා
MDM3145 නිවනට යොමුවූ, සතිය අත්දැකිය හැකි යෝගාවචර කටහඬ (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK413) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3144 තමා ඉදිරියටආ ත්‍රිලක්ෂණය සහ චතුරාර්‍ය් සත්‍ය අවබෝධ නොවූ මොහොත(ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK412) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3143 ආදුනික – කමටහන් සාකච්චා (BAK411) නැරබිම සදහා
MDM3142 සතියෙන් සිටි මොහොත අවබෝධ නොවූ උපාධානය (ජ්‍යෙ යෝගවචරයන්ට) (BAK406) නැරබිම සදහා
MDM3141 නිවන අත්දැක, දුක පිරිසිඳ අත්දුටුමුත්, උපාදාන නිසා අවබෝධ නොවූ මොහොත (BAK410) නැරබිම සදහා
MDM3140 සතිය පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් භාවනාවට යාම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK408) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3139 නිවන අත්දැකිමට දැනගැනීමකදී මුලටම යා යුතුයි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK414) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3138 ‘සංසාරයේ හැටි’ මේ මමද (BAK409) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3134 නිවන අත්දැකිමට අවශ්‍ය නම් සැම අර්ථයකදිම (දැනගැනිමකදිම) මුලට යන්න (ජ්‍යෙ යෝගවචරයන්ට) (BAK406) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3133 Skype – අප්‍රමාදිව මුලට නොයමෙන් නිවන වළක්වාගත් යෝගාවචර කටහඩ (BAK405) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3132 යෝනිසෝමනසිකාරයේ පස්වන පියවර හරහා චින්තාමය ඥානයට (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK404) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3131 සමාධි – උපදෙස් වලටම අනුගත වී මුලට යාමෙන් විතක්ක විචාර අවබෝධයට (BAK403) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3130 ‘මුලට යන්න ඕනෙ’ දැනගැනීම ම අසතිය බව අවබෝධ නොවූයේ ඇයි (BAK402) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3129 අසතියේ ආරම්භය අවබෝධ කරගන්නේ කෙසේද? (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK401) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3128 සතිය පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් මිදීමට (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK400) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3127 කමටහනත් දියවිය යුත්තක් යන්න අනවබෝධයට සාක්ශි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK399) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3126 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK398) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3125 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK397) නැරබිම සදහා
MDM3124 සතිය, සමාධිය, විමුක්තිය, නිවන (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK396) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3123 සතිය අවබෝධ වූ මොහොත (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK395) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3122 අධිශීල යෝගාවචර කමටහනක් නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3118 සම්ජන්නයට අසුනොවු සතියෙන් දුක පිරිසිඳ අත්දැ. නොහැකිවු මොතොත(ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK394) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3113 නමරූප පච්චයා සලායතන තන්හා පච්චයා උපාදන(ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK393) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3112 අධිශිල කමටහන් සාකච්චාව 2018.08.24 (Silent Retreat) (BAK392) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3111 තෘශ්ණාවට හේතු ප්‍රත්‍ය වූ බිය හදුනා නොගැනිම නිසා අසමාධිය අත්නොදැකීම(ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝ.) (BAK391) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3110 අසමාධිය අත්නොදැකීම තුල තෘශ්ණාවට හේතු ප්‍රත්‍ය වූ බිය හදුනා නොගැනිම(ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝ.) (BAK390) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3017 සමාධි, Skype – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK63) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2994 කායානුපස්සනාව තුලින් වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව සිදුවූ බවට ශාක්ෂි (BAK416) නැරබිම සදහා
MDM2989 බලව විදර්ශනාව හරහා නිබ්බිදාවට පත්වී විරාගය තුලින් විමුක්ති ගතවූ යෝගී ශාක්ෂි (BAK415) නැරබිම සදහා
MDM2979 ශීල – සමථ විදර්ශනාව තුල චේතෝ සමාධියෙන් විමුක්ති ගතවූ යෝගී කටහඬ (BAK414) නැරබිම සදහා
MDM2972 Skype – දුක්ඛ නිරෝධ ඝාමිණී පඨිපදා සත්‍යය අත්දැක, එය සංඥාවෙන් යටපත් කල යෝගියෙක් (BAK413) නැරබිම සදහා
MDM2969 ශීල – සමථ විදර්ශනාවෙන්, දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යය හෙවත් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත් ශීල යෝගීන් (BAK411) නැරබිම සදහා
MDM2962 Skype – දුක්ඛ සහ දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයන්, ධර්ම ශ්‍රවනයේදී නිරවුල්ව අවබෝධවූ යෝගී කටහඬ (BAK410) නැරබිම සදහා
MDM2944 යෝනිසෝයේ මුල් අදියරයන් තුල විමුක්ති ගතවී, සිව්වන අදියරේදී නිවන අත්විඳි යෝගියෙක් (BAK409) නැරබිම සදහා
MDM2942 Skype – ධර්ම ශ්‍රවනයේදීත්, මෙනෙහි කිරීමේදීත් සංසිඳීම තුල නිවන අත් දුටු යෝගී කටහඬ (BAK408) නැරබිම සදහා
MDM2937 Skype – ධර්මය මෙනෙහි කිරීමේදී නිවන අත් විඳි මුත් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ නොවූ (BAK407) නැරබිම සදහා
MDM2933 Skype – ධර්ම ශ්‍රවණයේදී සහ මෙනෙහි කිරීමේදී නිවන සහ ත්‍රිලක්ෂණය අත් විඳි යෝගී කටහඬ (BAK406) නැරබිම සදහා
MDM2923 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 51 (BAK405) නැරබිම සදහා
MDM2914 මේ මොහොතට කොටුවීමට වෙර දැරූමුත්, කෙලෙස් වලින් යටපත් කිරීම අවබෝධ නොවූ යෝගියෙක් (BAK404) නැරබිම සදහා
MDM2899 ශීල – නිවන අත්දුටුමුත්, එයට සාධුකාර නොදුන් යෝගියෙකුගේ අඳෝනාව (BAK403) නැරබිම සදහා
MDM2897 වයස අවු. 16 සිට සෙවූ බණ 35 දී ලැබිනි. මේ බවයේදීම, ධර්මාවබෝධය ලබමි (BAK401) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2894 ශීල/Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 49 (BAK402) නැරබිම සදහා
MDM2876 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 50 (BAK400) නැරබිම සදහා
MDM2869 Skype – යෝනිසෝ මනසිකාරය නිරවුල්ව අවබෝධ කරගැනීම සඳහා කදිම විදර්ශනා අත් දැකීමක් (BAK399) නැරබිම සදහා
MDM2865 Skype – භාවනාවේ 3, 4 අදියරයන්ට ඇති තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ බැවින් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ විය (BAK398) නැරබිම සදහා
MDM2864 අධිශීල – ධර්ම ශ්‍රවණය තුල, විමුක්ති ගතවී නිවන අත්දුටු යෝගි කටහඬ (BAK397) නැරබිම සදහා
MDM2853 Skype – යෝනිසෝවේ සිව් අදියර තුල නිවන අත්විඳ, ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු යෝගී කටහඬ (ASK52) (BAK396) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2848 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK395) නැරබිම සදහා
MDM2840 ධර්ම ශ්‍රවණයේදී, අනිත්‍ය අත්දැක, විමුක්ති ගතවී නිවන අත්විඳි යෝගී කටහඬ (BAK394) නැරබිම සදහා
MDM2830 ආනෙඤ්ඤ සමාධිය, විදර්ශනා උපේක්ෂාව සහ නිවන තුල සෝවාන් මග අත්දුටු යෝගියෙක් (BAK393) නැරබිම සදහා
MDM2827 නිවන අත්විඳි යෝගියෙකුගේ කමටහන, මතවූ බලව විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චාව (BAK392) නැරබිම සදහා
MDM2826 Skype – ධර්ම ශ්‍රවණයේදී ත්‍රිලක්ෂණය සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ යෝගී කටහඬ (BAK391) නැරබිම සදහා
MDM2819 Skype – චේතෝ සමාධිය, චේතෝ විමුක්තිය සහ නිවන අත්විඳි යෝගී කටහඬ (BAK389) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2821 ශීල – පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සිව් අදියරේදීම, නිවන අත් දුටු යෝගී කටහඬ (BAK390) නැරබිම සදහා
MDM2808 අරමුණක් ප්‍රකවූ බව නිවැරදිව අත් දුටුමුත්, ධර්මයට අනුගත නොවීමෙන් උපාදානයට පත් යෝගී (BAK388) නැරබිම සදහා
MDM2804 දෙවන යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල නිවන අත් විඳිමුත් අවබෝධ නොවූ යෝගී කටහඬ (BAK387) නැරබිම සදහා
MDM2799 නිවන අත් විඳි යෝගියෙකුගේ කමටහන මත කෙරෙන්නාවූ කමටහන් සාකච්චාවක් (BAK386) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2798 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK385) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2794 Skype – ධර්ම ශ්‍රවණයේදී, නිවන් සුව විඳිමින්, කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳීම අත් දුටු (BAK384) නැරබිම සදහා
MDM2790 Skype – නිවන තුල ධර්මය ශ්‍රවනය හා මෙනෙහි කිරිම අත්දුටු යෝගි කටහඩ (BAK383) නැරබිම සදහා
MDM2782 Skype – ධර්මය මෙනෙහි කිරිම තුල චිත්ත, කාය, වචී සංස්කාර අවබෝදවිමෙන් නිස්සරණයට (BAK381) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2757 ශීල පුහුණු – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK380) නැරබිම සදහා
MDM2747 රාග ද්වේශ අතර සංස්කරනය සිදුවන ආකාරය අත් දුටු නමුත්, අනිත්‍ය අවබෝධ නොවූ යෝගීන් (BAK379) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2746 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල, ධර්මය මෙනෙහි කිරීමෙන්, ශෘතමය ඤාණ පහල කරගත් යෝගියෙක් (BAK378) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2739 Skype -විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 48 (BAK378) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2721 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 45 (BAK377) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2717 තමා ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටු නිවන පසෙකලා, බාහිර රූපයේ ආස්වාදය තුල අතරමංවූ යෝගියෙක් (BAK376) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2715 උපදෙස් පිලිපැදීමේ හේතු ප්‍රත්‍ය තුල යෝ. ම. සංශෝධනය වී චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK375) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2711 Skype – රූපයේ ආස්වාදයට තෘෂ්ණාව අධිකවීමෙන්, අත්දුටු නිවනට පයින් ගැසූ යෝගියෙක් (BAK374) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2709 Skype – පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්ම කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳුවමින් සකෘදාගාමී මාර්ගය තුල (BAK373) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2695 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යථාර්ත ස්වරූපය අත්දුටු සමාධි යෝගීන් (BAK372) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2686 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීම, කොහොමද දැනගත්තේ !, ‘කොලේ අතට ගන්න ඕනෙ’ (BAK371) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2682 ‘නිවන’ සහ ‘බවය’ හෙවත් යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය අත්දුටු ශාක්ෂි (BAK370) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2678 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK369) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2674 කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳුන බව සහ සංසිඳෙමින් පවතින බව අවබෝධ වූ අනාගාමී මාර්ගය තුල (BAK368) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2673 ථීන මිද්දය නම්වූ, නීවරණය, සංයෝජනය, සහ වි. උපක්ලේෂයට හිරවූ භික්ෂුවට ලැබුනාවූ උපදෙස් (BAK367) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2670 සමථ විදර්ශනාව මාර්ගය බව අවබෝධවීමෙන්, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවූ සේක කටහඬ (BAK366) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2669 වන්චනික ධර්ම වලින් මිදීමට යොනිසෝමනසිකාරයේ පළමු හා දෙවන පියවර (BAK365) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2667 වම සංසිඳුනේ, ‘වම, වම බවට ප්‍රත්‍යක්ෂවූ නිසා බව’ අවබෝධ නොවූ යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK364) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2666 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK363) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2665 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්, ත්‍රිලක්ෂණය සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දුටු යෝගියෙක් (BAK362) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2664 විදර්ශනා උපක්ලේෂ හරහා සමථය තුලටම තමාව තල්ලු කල ආකාරය අත්නොදුටු යෝගී ශාක්ෂි (BAK361) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2663 මේ මොහොතේ පැනවීම අත්දැකීමට (BAK359) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2662 ප්‍රකට වූ අරමුණ දැනගත හක්කේ එම අරමුනෙන්ම පමණක් බව නොවැටහුණු යොගීන් (BAK360) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2661 සිංහල අලුත් අවුරුදු දින පරම ශාන්තවූ නිවන අත්විඳි යෝගී කටහඬ (BAK358) නැරබිම සදහා
MDM2659 චිත්ත, කාය, වචී සංස්කාර අත්දකිමින්, විදර්ශනාවේ ඵල භුක්ති විඳි යෝගී කටහඬ (BAK357) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2658භාවනාවේදී සිදුවූ විදර්ශනාව සහ උපාදාන, කමටහන් සාකච්චාවේදී ඉස්මතුවන බවට ශාක්ෂි (BAK356) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2657 අවු. 18 ක් නිවනට වෙර දැරූ භික්ෂුවකගේ මේ මොහොතේ භාවනා අත්දැකීම (BAK355) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2656 Skype – විදර්ශනා ඤාණයෙන්, සමථයට ඒකාග්‍රවී විදර්ශනාව සිදුවූ ආකාරය අත්දුටු යෝගියෙක් (BAK354) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2655 ප්‍රකටවූ බව විදර්ශනාවට ලක්වීම තුල කායානුපස්සනාවේ සංසිඳීම අත්දුටු යෝගියෙක් (BAK353) නැරබිම සදහා
MDM2649 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK351) නැරබිම සදහා
MDM2644 කොලේ බලාගෙනම යෝනිසෝ මනසිකාරය කර අනිත්‍ය අත්දුටු, ධර්මතාවය අත්නොදුටු යෝගියෙක් (BAK350) නැරබිම සදහා
MDM2643 මෙම යෝගී අත්දැකීම්, නිවන අරමුණු නොවූ සියළු පිංවතුන්ට පාඩමක් (BAK349) නැරබිම සදහා
MDM2642 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK348) නැරබිම සදහා
MDM2637 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK347) නැරබිම සදහා
MDM2633 ‘මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා’ රූපයේ සංස්කරනය ජීවමානව අත්දුටු ශාක්ෂි (BAK346) නැරබිම සදහා
MDM2627 ධර්මශ්‍රවණයේදී චිත්ත, කාය, වචී සංස්කාර අත්දුටු යෝගී කටහඬ (BAK345) නැරබිම සදහා
MDM2625 ‘මම මමත් සමග කථා කරන ආකාරය’ ජීවමානව අත්දුටු යෝගී කටහඬ (BAK343) නැරබිම සදහා
MDM2622 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK344) නැරබිම සදහා
MDM2619 Skype – උපාදානයට පත්වීම සහ විදර්ශනාවෙන් ආශ්‍රවක් ක්ෂයවීම නිරවුල්ව අවබෝධවූ යෝගියෙක් (BAK341) නැරබිම සදහා
MDM2615 Skype – නිවන අරමුණු නොවීම තුල, විදර්ශනා ඤාණ මග හැරුණු යෝගී කටහඬෙන් ඔබටත් පාඩමක් (BAK340) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2614 විදර්ශනා අත්දැකීම් නැරබිම සදහා
MDM2612 Skype – චිත්ත සංස්කාර තුලින් කාය සංස්කාර හරහා වචී සංස්කාර ජීවමාණව අත්දුටු යෝගීන් (BAK339) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2608 ශීල – පලවන යෝනිසෝ නමසිකාරයෙන් චතුරාර්‍යය සත්‍යය අත්දැකීමට වෙරදැරූ යෝගියෙක් (BAK338) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2603 කාම රාග පඨිග රාග ඉස්මතුවීම වේගවත්වූ බව අත්දුටු මුත් අවබෝධ නොවූ යෝගීන් (BAK337) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2592 Skype – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සෑම අදියරකදීම, සති සම්පජ්න්‍යය වැඩෙන බව අවබෝධවූ යෝගීන් (BAK336) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2587 දුක්ඛ සත්‍යය සහ දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යය අත්දුටු මොහොතේ යෝගී කටහඬ (BAK335) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2586 මේ මොහොත තුල සත්‍යය අත්දැකීමට, චන්දය සහ කුසල් සහිත පිංවතුන්ට (BAK334) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2580 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK333) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2578 Skype – නාම-රූප හටගැනීම තුලින් අධිවචන සම්පස්සයේ පැනවිල්ල අත්දුටු යෝගි කටහඬ (BAK332) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2577 Skype – උපදෙස් වලටම අනුගත නොවීමෙන්, ධර්මාවබෝධය මගහැරුණු යෝගියෙක් (BAK331) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2574 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 42 (BAK330) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2559 උපදෙස් පිලිපැදීමෙන්, සති සම්පජන්‍ය තීවෘවූ යෝගීන් නාම රූප අත්දුටු අයුරු (BAK329) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2554 නාම-රූප හටගැනීම සහ ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු මුත් අවබෝධ නොවූ යෝගි කටහඬ (BAK328) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2551 බලව විදර්ශනාව, විදර්ශනා ඥාන/අවබෝධ සාකච්චා (BAK327) නැරබිම සදහා
MDM2545 ආනාපාන, ඉරියාපථ, සති සම්පජන්‍ය, ත්‍රිත්වයේම සංසිඳීම අත්දුටු මොහොත (BAK326) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2543 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 41 (BAK325) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2540 තමා තුලින් තමාටම ශ්‍රවණය වීම තුලින් නාම-රූප හටගැනීම අත්දුටු මොහොත (BAK324) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2536 නාම-රූප හට ගැනීමේ මූලය, හෙවත් මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා අත්දුටු යෝගී ශාක්ෂිය (BAK323) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2534 මනසිකාරය අත්දැකීමට තිබූ මනසිකාරය නම්වූ සමථය විදර්ශනාවෙන් අතහැරීම අවබෝධ කරගත් යෝගියා (BAK322) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2532 උපදෙස්වලටම අනුව, කෙටිකාල භාවනාවන්ට අනුගතවී අනාගාමී මාර්ගයේ ඵළ අත්දුටු සේක උත්තමයා (BAK321) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා