භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (Individual and Skype Discussions) BAK

 

භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1026 මේ මොහොතේ මනසිකාරයක් ප්‍රකටවූ බව ප්‍රඥාවෙන් මේ මොහොතේදීම අවබෝධ කරගැනීමට (BAK60) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1024 ප්‍රකටවූ අරමුණ මතකයක් නොව මේ මොහොතේ හටගැනීමක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ විය (BAK59) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1023 බුදු පියාණෙනි, සංඥාවක් ප්‍රකටවූවාද නැතිනම් ප්‍රකටවූවේ සංඥාවක්ද (BAK58) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1022 ලෝකයේ හටගැනීම, පැවැතීම සහ නැතිවීම ප්‍රකටවම අත්දැකීමට (BAK57) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1021 අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය තුල ධර්මාවබෝධයට (BAK56) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1019 සතිය වඩාත් තීවෘ වූ බව ධාතු මනසිකාරය තුල ප්‍රඥා ඇසින් අත්දුටුවෙමි (BAK55) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1018 වේගයෙන් ධාවනය වන කෝච්චිය තුල මමත් වේගයෙන් දුවනවා (BAK54) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1017 සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව ප්‍රකට විය බුදු පියාණෙනි (BAK53) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1015 මා තුලින් මම අත්දුටු බැවින් ධර්මය පිලිඹදව සැකයක් නැත (BAK52) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1008 සලායතන ගොඩනගන මායාකාරී කොටුඋනි (BAK51) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 118 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා