විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK)

 

විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1540 විශ්වය යනු ධර්මතාවයක් බව වැටහීම තුල සකෘදාගාමි මාර්ගයේ ඉදිරියටම යන බව තහවුරු විය (BAK175) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1533 සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වීම තුල අවු. 37 ක සිහිනයෙන් අවදිවූ වෛද්‍යාචාර්‍යතුමා (BAK174) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1529 සංඥාවට වටිනාකමක් දීලද වටිනාකමට සංඥාවක් දීලද (BAK173) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1527 සෝවාන් ඵළය ශාක්ෂාත් කරගත් මෙහෙණින් වහන්සේගේ කටහඬ (BAK172) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1523 Skype -නිවන අත්දෙකිමින් ආර්ය මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK172) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1513 සංඥා සංසිඳීම තුල නිවන් මග හෙලිකරගත් යෝගාවචර කටහඬ (BAK171) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1512 ගෝර කතරේ අති භිහිසුනු බව තමා තුලින් ප්‍රකටවීම හරහා නිවන සොයනා පිංවතෙක් (BAK170) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1509 පියවර 5 තුල යෝනිසෝමනසිකාරය කිරීමෙන් සෝවාන් අංග අවබෝධ කරගත් යෝගාවචරයෙක් (BAK169) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1505 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලදීම සතිමත් සහ අසතිමත් බව අවබෝධවූ යෝගාවචර කටහඬ (BAK168) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1502 රහතුන් වහන්සේ බෙහෙත් පාවිච්චි නොකිරීමේ රහස අවබෝධ කරගත් යෝගාවචරයෙක් (BAK167) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1499 අනාගාමී ඵළය ශාක්ෂාත්වූ මොහොත බලව විදර්ශනාවෙන් අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (BAK166) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1494 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලදීම ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගත් යොගාවචර කටහඬ (BAK165) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1486 සංඥාවක් ප්‍රකටවීම හඳුනා ගැනීමම දුක්ක සත්‍යය බව අවබෝධ විය (BAK164) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1481 සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳෙන බව අවබෝධ විය (BAK163) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1479 යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් කායානුපස්සනාවට බැසගැනීම හරහා සෝවාන් මාර්ගයට (BAK162) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1478යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් මරණ මංචකය අත්දැකීමෙන් සංසාර බිය අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK161) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1465 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පියවරයන් තුනම විදර්ශනාව බව අවබෝධ කරගත් සේක කටහඬ (BAK160) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1463 සෝවාන් අංග වැඩෙමින් සෝවාන් මාර්ගය තුල සිටින බව අවබෝධ කරගැනීමට (BAK159) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1458 පියාගේ/අයියාගේ මලමිණි ඉදිරිපිට මමදැන්මෙතනට අනුගතවූ යෝගාවචර කටහඬ (BAK158) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1456 යෝනිසෝ මනසිකාරයට තණ්හාව යෙදීම තුල කෝටි ප්‍රකෝටි සංඥා ප්‍රහාණයවූ ආකාරය (BAK158) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1447 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK157) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1446 වේදනාව නැමැති සංඥාව අත්දුටු මොහොතේ කකුලේ වේදනාවක් නොතිබුනු බව අවබෝධ විය (BAK156) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1444 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ඵලයක් ලෙස මම දැන් මෙතනට අනුගතවූ සේක කටහඬ (BAK155) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1431 නිවන් මග තුල ධර්මතා අවබෝධ කරගනිමින් නොනැවතී ඉදිරියටම (BAK154) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1424 තමාගේ මරණයෙන් තමාව ගලවාගැනීමේ පලමු කඩයිමට ලඟාවූ වෛද්‍යාචාර්‍යතුමා (BAK153) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1404 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK154) නැරබිම සදහා
MDM1400 යෝගාවචරයා සම්මුතික ලෝකය අත්දකින ආකාරය (BAK154) නැරබිම සදහා
MDM1397 සක්කාය දිට්ටිය කැඩුණු බව අවබෝධ විය. (BAK153) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1394 ලෝකය යනු පැනවිල්ලක් බව අවබෝධවුනිනම් අනුශය කෙලෙස්ද පැනවිල්ලක් බව නොවැටහුනිද (BAK152) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1392 සීලබ්බත පරාමාස මගෙන් අතහැරුණු බව අවබෝධ විය (BAK151) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1384 විදර්ශනා උපක්ලේෂ සහ අධිමානය නිසා අශ්‍රද්ධාවට පත්වූ බව තේරුම්ගත් යෝගාවචර කටහඬ (BAK140) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1383 රූප කලාප ඝණත්වයට පත්වීම හරහා හටගන්නා විඤ්ඤාණය රූපයට වඩා වේගවත් විය හැකිද (BAK150) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1381 කිසිවක් චිත්තක්ෂණයක්වත් නොපවතින ලෝකයේ මතකය නොවෙනස්ව ගබඩා කර තබාගත හැකිද (BAK149) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1378 රාත්‍රී ආහාරයත්, රාත්‍රී ආහාර පිලිවෙල කිරීමත් අතහැරීම සම්මා සංකල්පය නොවේද (BAK146) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1377 පරිගණකය නිර්මානයවූ ධර්මතාවය විදර්ශනාවෙන් අවබෝධ කරගත් යෝගාවචර කටහඬ 01 (BAK147) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1376 ණය විපස්සනාව තුලින් අන්ව්‍ය ඤාණ පහල වන නොනිදා ඉන්නාවූ සමස්ත කාලය (BAK137) නැරබිම සදහා
MDM1373 පස් පව් වලින් වැලකී සිටිමි. මිනිසාට සිතා කිසිවක් කල නොහැකි බව අවබෝධ විය (BAK145) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1365 මම දැන් මෙතන බැහැර වීම නිසා මාර්ග ඵලය පිළිබද විචිකිච්චාව හට ගැනින (BAK141) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1358 අරමුණේ සංඥාව ප්‍රකටවීමට පෙර කය හරහා ඒ බව අවබෝධ විය (BAK139) නැරබිම සදහා
MDM1356 උත්පාද, ඨිති, භංග ලෙස රූපය පවතින දෙයක් යයි තිබුනාවූ දිට්ඨිය සුනුවිසුනු විය (BAK138) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1355 විදර්ශනාවෙන් අනිත්‍යයත්, සමථයෙන් නිත්‍යයත් අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (BAK137) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1353 මම දැන් මෙතන ප්‍රකටවීම තුල භව කොපමණක් හටගත්තේදැයි වැටහුනේද (BAK133) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1352 සේක උත්තමයාගේ ගෝචර භූමිය ධ්‍යානයක් හෝ ධාතු මනසිකාරයයි (BAK136) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1350 කාම රාග පඨිග රාග සංසිඳෙමින් පවතින අතර කයෙහි දැනීමක් තුල ගිහි ජීවිතය ගත කෙරේ (BAK143) නැරබිම සදහා
MDM1349 ධර්මයට අනුගත කරවීමත්, ධර්මයට ගරහා ඉන් බැහැර කරවීමත් අවිද්‍යාවේම ඵළයන් බවට වන ශාක්ෂි (BAK143) නැරබිම සදහා
MDM1348 ආරණ්-යය හරහා සිදුවූ හොරකම් වලින් සහ ආර්-ය උපවාදයෙන් මිදී මේ මො. නිවන අත්දැකිය හැක (BAK142) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1347 විපස්සී බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මෙම භික්ෂුවගෙන් සමාව ගත් භික්ෂුනිය (BAK141) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1340 සකෘදාගාමි ඵලය සාක්ශාත් වු බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා විය (BAK140) නැරබිම සදහා
MDM1339 ධර්මය අත්දුටු බැවින් තෘෂ්ණාවෙන් තොරව මම දැන් මෙතනට අනුගත වීමි (BAK139) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1333 ධාතුමනසිකාරය තුල අනිත්‍ය අවබෝධ විය (BAK138) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1322 භාවනාවට චන්දය ලබාගැනීම සඳහා කාලසටහනේ වේලාවක් ඇතුලත් කරගන්නේ කෙසේද (BAK136) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1317 ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව චිත්තක්කෂනයකින් වෙනස්වන අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවටත් වඩා පහලද (BAK135) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1304 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 13 (BAK132) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1295 ලෝකය යනු ප්‍රකටවීමමයි. ප්‍රකටවීමම දුකයි. එය දුක්ඛ සත්‍යය බව අවබෝධවිය. (BAK131) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1294 කෑම මේසයේ බත් පමණක් තිබියදී ආප්ප නොමැති බව ප්‍රකාශ වන්නේ කෙසේදැයි අවබෝධවීද (BAK129) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1292 අනාගාමි ඵලය ශාක්ෂාත් කරගැනීමට ප්‍රමාණවත් අත්දැකීම් ලැබීඇති බවට ශාක්ෂි ඉදිරිපත්විය. (BAK128) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1291 විශ්‍රාම ගැනීමට මාස 30 ක් ගතවන බැවින් මේ මොහොතේ නිවන වෙනුවෙන් කුමක් කරන්නද (BAK130) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1285 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීම ප්‍රමාදවූයේ අත්‍යන්ත ලක්ෂණය ගිලිහීම තුල නොවේද (BAK127) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1278 අප්‍රකට ප්‍රකටවීම හෙවත් ධාතු මනසිකාරය (BAK126) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1263 සතර අපාගත නොවන බව සැකයකින් තොරව ප්‍රත්‍යක්ෂ විය. සෝවාන් ඵළය ශාක්ෂාත් විය (BAK125) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1250 ධාතුමනසිකාරයේ සංසිදීම තුල දුක්ක නිරෝධ සත්‍යය හෙවත් නිවන අත්වින්දෙමි (BAK125) නැරබිම සදහා
MDM1242 ප්‍රඥාවෙන් මෙනෙහි කිරීම තුලින් මම නැමැති නිත්‍ය සංඥාව සුනු විසුනුවේ (BAK124) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1241 අකිරියවාදයට කොටුවී සක්කාය දිට්ඨිය තුලින් මමයා ආරක්ෂාකරන ආත්මගත දිට්ඨි (BAK123) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1238 ඇස සහ මල ස්පර්ශවීම හරහා ගෝචර විඤ්ඤාණය නමින් රූප කලාප ඝනත්වයට පත්වන ආකාරය (BAK122) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1232 යෝනිසෝමනසිකාරයේ පරමාර්ථ ඉටුවීමටනම් සක්මනේදී සංඥා 8 පමණක් මෙනෙහිවිය යුතුය (BAK121) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1228 රූප කලාපවල ක්‍රියාකාරීත්වය අවබෝධවීම තුල පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි කලකිරීමට (BAK120) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1226 භික්ෂුව යෝගාවචරයින් සමග සම්බන්දවූ ප්‍රථම ධර්ම සාකච්චාව (2015 මාර්තු ) (BAK118) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1225 නිවනට යොමුකල දානයෙන් අනාගාමි ඵළයට (මහා දානානිසංශ සූත්‍රය ) (BAK110) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1223 තවත් එක් මනුෂ්‍යය උත්පත්තියකින් පසු ගෝර කතර නිමාවන බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වුනි (BAK117) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1219 ලෝකය යනු වචනයක්ම පමණක් බව අවබෝධවූ මොහොතේදී උපාදානය නතරවේ (BAK116) නැරබිම සදහා
MDM1210 නීවරණයෙන් බැහැරවීම තුල නිවන ශාක්ෂාත් කරගත් යෝගාවචර කටහඬ (BAK113) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1209 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 10 (BAK115) නැරබිම සදහා
MDM1208 පංච උපාදානස්කන්ධය අත්දැකීමෙන් තොරව ධර්මශ්‍රවනයෙන් පමනක් සෝවාන් විය හැකිද (BAK114) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1207 ධාතු මනසිකාරය තුල විදර්ශනාවෙන් කාම පඨිග සංසිඳුවීම අත්දුටුවෙමු (BAK112) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1205 තෘෂණාව විසින් රූප කලාප හරහා එක් සළායතනයක් ප්‍රකට කරවගන්නා ධර්මතාවය (BAK111) නැරබිම සදහා
MDM1203 වේපුල්ල පර්වතය පරදා මම දුන්නාවූ දානයෙන් නිවන ශාක්ෂාත් නොවූයේ ඇයි(BAK108) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1201 සද්ධර්මය ශෘතමය ඤාණ බවට පත්කරවන යෝනිසෝමනසිකාරය(BAK109) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1200 මහචාර්‍යයතුමාගේ ප්‍රඥාව පරයා ජයගත් සේවකයාගේ බුද්ධ පූජාව(BAK107) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1194 කාලය හා අවකාශයෙන් මිදුණු රහතන්වහන්සේ (BAK106) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1184 අධර්මයට බියවී දෙවිවරුන් කැලඹී ඇති ආකාරය විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (BAK105) නැරබිම සදහා
MDM1183 නාම-රූප අවබෝධ වීම තුල චතුර්‍යාය සත්‍යය අත්දකිමින් නිවන අත්වින්දෙමි (BAK104) නැරබිම සදහා
MDM1175 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවූ අතර මම මගේ මගේ ආත්මය යනු සංඥාවක් පමනක්ම බව අවබෝධවිය (BAK103) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1174 කල්ප ලක්ෂ ගණනක් තුල මමයා වෙනස්වූ ආකාරය විදර්ශනාවෙන් අත්දුටිමි (BAK102) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1171 නිරුවත්ව සිටි මාහට විලිබිය වසා ගැනීමට වස්ත්‍රයක් ලැබිණ (BAK101) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1169 සංසාර බිය නොදුටු අකුසලය නිසා පංච උපාදානස්කන්ධය අත්දැකීමට නොහැකිවිය (BAK100) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1167 ලෝකය සංඥා 10 කට සීමාකරවන යෝනිසෝමනසිකාරය (BAK99) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1166 වේදනානුපස්සනාව තුලින් ප්‍රීතියත් සුඛයත් නිරාමිෂව අත්දකිමින් (BAK98) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1164 තමාම තමාගේ කල්‍යාණ මිත්‍රයා බව අවබෝධ කරගත් සෝවාන් උත්තමයා අනෙක් අයගේ බණත් ශ්‍රවණය කරයිද(BAK97) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1160 මුදල් නිසා ශිලය පාවා නොදුන්නෙමි බුදුපියානනි ! (BAK96) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1154 සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග පටිගරාග සංසිඳෙන ආකාරය (BAK95) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1146 නිවනට නංදිරාගය යෙදීම තුලින් නිවන අත්දැකීමට (BAK94) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1145 සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල සිටින බැවින් රෝග සංඥාව නීවරණයක් බව අවබෝධ විය (BAK93) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1141 බුද්දෝත්පකාලය සසර දික්කරවා ගැනීමටද නිවන අත්විඳ සසරින් එතෙරවීමටද (BAK92) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1139 ප්‍රකට වනුයේ දුකක්මය (BAK91) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1133 මනෝ විඤ්ඤාණයත් රූප කලාපයන්ගේ ඝණත්වයක් බව නොවැටහුනිද (BAK90) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1127 සිතුවිල්ලක් හෙවත් වචනයක් යනු දුකක්ම බව අවබෝධ විය (BAK89) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1124 විදර්ශනාවෙන් අත්දුටු සත්‍යය (BAK88) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1111 බුදු පියාණෙනි ධර්මය දේශනා කිරීම සුදුසු බවට ආරාධනා ලැබුණි (BAK87) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1105 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ සිටින නිසා සෝවාන් පලය ආරක්ෂා වන බව අවබෝධ විය (BAK86) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1104 කාම රාග පටිග රාග සියුම් වන සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK85) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1103 ම්‍යුංචිතු කම්‍යතා ඥානය පහළ විය බුදුපියාණෙනි (BAK84) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1101 ධාතු මනසිකාරය තුල අත්විදි වේදනාව දුකක් බව අවබෝධ විය (BAK83) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1099 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ කෙලෙස් සංසිඳුවීමට ගිහි ගෙය අපායකි බුදු පියාණෙනි (BAK82) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1096 බුදු පියාණෙනි, අනාගාමි මාර්ගයේ කෙලෙස් සංසිඳුවීමට ගිහි ගෙය කටුකොහෝලකි (BAK81) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1091 කාම රාග පටිග රාග තුනී වෙන බව භාවනාවෙන් අත්දුටිමි (BAK80) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1084 සෝතාපත්ති පල සමාපත්තිය තුල නිවන් සුව විඳිමින් (BAK79) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1083 බත්වල රස බලන අතරතුර හාල් නොතිබුනා යයි සැලකිය හැකිද (BAK79) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1081 ආරම්බක භාවනා අත්දැකීම් (BAK78) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1079 නිවන් සුවය තුල කාමරාග පටිගරාග ප්‍රහානය වන සකෘදාගාමී මාර්ගයට සමවැදුනෙමි (BAK77) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1076 පළමුවත් දෙවනුවත් තෙවනුවත් අවසානයටත් යෝනිසෝමනසිකාරය (BAK76) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1075 නිවන හෙවත් අනිමිත්තේ සංසිඳීම හෙවත් චුති උප්පත්තියේ නිමාව (BAK75) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1074 සෝතාපත්ති පලය නැවත නැවතත් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වන ආකාරය අත්විඳීමට (BAK74) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1060 ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ට දෙවිවරුන් නමස්කාර කිරීම විදර්ශනාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ විය (BAK73) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1059 අමනුෂ්‍යයන් විසින් මනුෂ්‍යයාව පාලනය කරවන බවට තවත් ශාක්‍ෂි අවශ්‍යයද (BAK72) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1057 කුසලය ඉස්මතුවීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය තුල කිසිදා අත්නොවිඳි සංසාර බිය අත්දුටුවෙමි (BAK71) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1056 නිවන තුල නිරාමිස සුකය නිරතුරුවම අත්දකිමින් (BAK70) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1050 මුහුනේ පියකරු පෙනුම කණ්නාඩිය ඉදිරියට නොගොස් අත්වින්දෙමි බුදු පියාණෙනි (BAK69) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1049 සංඥාවට වටිනාකමක් දීම නිසා විදර්ශනාවෙන් බැහැරවූ බව නොතේරුනිද (BAK68) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1046 සකෘදාගාමී මාර්ගයට සමවැදීම පිණිස සෝවාන් පල සමාප්තියට කෙටි නිවාඩුවක් (BAK67) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1045 කෙලෙස් නොමැති කය කෙලින් තබාගත නොහැකි බව අවබෝධ විය (BAK66) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1044 යකඩ සහ ලිවලින් නිමවූ පංච උපාදානස්කන්ධ දෙකේ වෙනස මේ මොහොතේ අත්දුටුවෙමි (BAK65) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1043 රහතුන් වහන්සේට දැනෙනුයේ කයේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් පමණි (BAK64) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1042 සෝවාන් උත්තමයා සතර අපාගත නොවීමේ රහස (බත්වලින් ලැබියහැකි රසය බුරියානි වලින් නොලැබේ) (BAK63) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1041 කාමරාග පටිගරාග වේගයෙන් ක්‍ෂය වීම තුල ගිහිගෙය අතහැරෙයිද (BAK62) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1034 සීමා මරියදාවල් සුනුවිසුනු වන ආකාරය විදර්ශනා උපේක්ෂාව තුල අත්දුටුවෙමි (BAK61) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1026 මේ මොහොතේ මනසිකාරයක් ප්‍රකටවූ බව ප්‍රඥාවෙන් මේ මොහොතේදීම අවබෝධ කරගැනීමට (BAK60) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1024 ප්‍රකටවූ අරමුණ මතකයක් නොව මේ මොහොතේ හටගැනීමක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ විය (BAK59) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1023 බුදු පියාණෙනි, සංඥාවක් ප්‍රකටවූවාද නැතිනම් ප්‍රකටවූවේ සංඥාවක්ද (BAK58) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1022 ලෝකයේ හටගැනීම, පැවැතීම සහ නැතිවීම ප්‍රකටවම අත්දැකීමට (BAK57) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1021 අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය තුල ධර්මාවබෝධයට (BAK56) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1019 සතිය වඩාත් තීවෘ වූ බව ධාතු මනසිකාරය තුල ප්‍රඥා ඇසින් අත්දුටුවෙමි (BAK55) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1018 වේගයෙන් ධාවනය වන කෝච්චිය තුල මමත් වේගයෙන් දුවනවා (BAK54) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1017 සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව ප්‍රකට විය බුදු පියාණෙනි (BAK53) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1015 මා තුලින් මම අත්දුටු බැවින් ධර්මය පිලිඹදව සැකයක් නැත (BAK52) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1008 සලායතන ගොඩනගන මායාකාරී කොටුඋනි (BAK51) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 118 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා