අධිශීල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

පෙරහුරු සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2998 අධිශිල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP09) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2733 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2517 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2356 අධිශීල – සෝවාන් අංග, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අවබෝධ වූ ආර්‍ය ශ්‍රාවක සාකච්චාව (ASP06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2223 අධිශීල – සෝවාන් අංග, සත්තිස් බෝධිපක්ෂික ධර්මතා අත්දකිමින්, නිවන් මගේ සුව විඳි යෝගීන් (ASP05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1615 අධිශීල – පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1119 අධිශීල- ප්‍රකටවීමක් යනු දුකක්ම බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි (ASP02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1001 මේ මොහොතට අනුගත වීමට හැකි උනි බුදු පියාණනි (ASP 01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා