අධිශීල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP)

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

පෙරහුරු සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1615 අධිශීල – පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1119 අධිශීල- ප්‍රකටවීමක් යනු දුකක්ම බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි (ASP02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1001 මේ මොහොතට අනුගත වීමට හැකි උනි බුදු පියාණනි (ASP 01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා