අධිසීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

අධිසීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1759 අධිශීල,Skype – භයංකර ගෝර කතරින් එතෙරවූ සේක උත්තම සහ පෘතග්ජන විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1750 අධිශීල – අත්දුටු නිවන ශාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකිවූ අයෝනිසෝ මනසිකාරය (ASK25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1625 අධිශීල – නිවන සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දුටු මුත් අවබෝධ කරගත්, යෝගී කටහඬ (ASK24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1622 Skype /අධිශීල – නිවන තුල ධර්මාවබෝධය කරා ලඟාවෙමින් සිටින යෝගී කටහඬ (ASK23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1621 අධිශීල – නිවන සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දුටු මුත් අවබෝධ කරගත්, නොගත් යෝගී කටහඬ (ASK22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1618 අධිශීල – නිවන , නිවන බව හදුනා නොගත් යොගාචරින් ගේ කටහන (ASK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1617 අධිශීල – නිවන සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දුටු මුත් අවබෝධ කර නොගත් යෝගී කටහඬ (ASK20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1459 අධිශීල – අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19 (ADK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1457 අධිශීල – නිවන අත්දුටුමුත් අවබෝධ නොවුයේ කුමන අකුසලයන් නිසාද ?(ASK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1453 අධිශීල – අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1452 අධිශීල – නිවන් මගට අවතීර්ණවී අනිත්‍ය සොයමින් (ASK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1131 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 15 (ASK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1128 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 14 (ASK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1126 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 13 (ASK13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1122 අධිශීල- යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 12 (ASK12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1121 අධිශීල- අයෝනිසෝමනසිකාරය තුල නොයිවසීම හරහා අරමුණු පසුපස හඹායාම (ASK11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1012 විවේකය තුල විවේකය නැති බව අත්විඳීමට (ASK 10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1009 පොදු කමටහන් තමාගේ කමටහන කරගැනීමට (ASK 09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1007 සතියෙන් සමාධියට – මූලික අත්දැකීම් (ASK 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1005 සීලයට අනුගත වීමෙන් ධ්‍යාන හරහා නිවනට (ASK 07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1004 නිවන අත්දුටුවෙමි (ASK 06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1003 ධ්‍යාන වෙන වෙනම හඳුනාගැනීමට (ASK 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 57 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 04 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 53 අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 48 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 47 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 03 හිසේ කෙස් සියල්ල එක් මොහොතකදී ගැලවුනි. හේතු ප්‍රත්‍යය ගොඩනැගීම තුල සෝවාන් විය.(2017.03.11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.10(259)(2017-01-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.04 මව්/පියවරුන් යනු දූදරුවන්ගේ වහලුන් හෝ දාසීන්ද?(යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.11(260)(2017-01-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.12(261)(2017-01-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.08 අනිවාර්‍යයෙන්ම සතර අපා ගතවන්නේ නැත.(යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.13(262)(2017-01-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.06(245)(2016-12-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.07(246)(2016-12-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.08(247)(2016-12-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.09(248)(2016-12-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1705.01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.16(278) (2017 02 17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා