අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3571 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK73) නැරබිම සදහා
MDM3456 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK69) නැරබිම සදහා
MDM3453 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK68) නැරබිම සදහා
MDM3452 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK67) නැරබිම සදහා
MDM3084 අධිශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK66) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3083 අධිශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK65) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3081 අධිශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK64) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3080 අධිශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK63) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3079 අධිශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK62) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3071 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK61) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3008 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK60) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3005 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK59) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3004 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK58) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3001 Skype, අධිශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK57) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3000 අධිශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK56) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2862 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK54) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2856 අධිශීල – භාවනාවේ අත්දැකීම් ලදනමුත්, ධර්මාවබෝධය නොලත් යෝගී කටහඬ (ASK53) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2852 අධිශීල – උපදෙස් වලට අනුගත නොවීමෙන් ධර්මතා අවබෝධයෙන් බැහැරවූ යෝගීන්ගේ අකුසලය (ASK51) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2850 අධිශීල – පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල, නිවන අත්විඳි මුත් අවබෝධ නොවූ යෝගි කටහඬ (ASK50) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2736 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK49) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2367 අධිශීල – අනිත්‍ය අත්දුටු මුත් ශාශ්‍රත දිට්ඨි ගත වීම තුල නිවන අත් නොවිඳි යෝගීන් (ASK42) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2363 අධිශීල -අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK41) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2359 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK40) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2358 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK39) (කොටසක් පමණි.) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2236 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK38) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2234 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්ජා (ASK37) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2227 අධිශීල – අත්‍යන්ත ලක්ෂණය විදර්ශනාවෙන් අත්දුටු යෝගාවචර සාකච්චාව (ASK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2226 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK33) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2225 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK32) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1759 අධිශීල,Skype – භයංකර ගෝර කතරින් එතෙරවූ සේක උත්තම සහ පෘතග්ජන විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1750 අධිශීල – අත්දුටු නිවන ශාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකිවූ අයෝනිසෝ මනසිකාරය (ASK25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1625 අධිශීල – නිවන සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දුටු මුත් අවබෝධ කරගත්, යෝගී කටහඬ (ASK24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1622 Skype /අධිශීල – නිවන තුල ධර්මාවබෝධය කරා ලඟාවෙමින් සිටින යෝගී කටහඬ (ASK23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1621 අධිශීල – නිවන සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දුටු මුත් අවබෝධ කරගත්, නොගත් යෝගී කටහඬ (ASK22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1618 අධිශීල – නිවන , නිවන බව හදුනා නොගත් යොගාචරින් ගේ කටහන (ASK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1617 අධිශීල – නිවන සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අත්දුටු මුත් අවබෝධ කර නොගත් යෝගී කටහඬ (ASK20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1459 අධිශීල – අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19 (ADK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1457 අධිශීල – නිවන අත්දුටුමුත් අවබෝධ නොවුයේ කුමන අකුසලයන් නිසාද ?(ASK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1453 අධිශීල – අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1452 අධිශීල – නිවන් මගට අවතීර්ණවී අනිත්‍ය සොයමින් (ASK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1131 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 15 (ASK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1128 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 14 (ASK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1126 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 13 (ASK13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1122 අධිශීල- යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 12 (ASK12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1121 අධිශීල- අයෝනිසෝමනසිකාරය තුල නොයිවසීම හරහා අරමුණු පසුපස හඹායාම (ASK11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1012 විවේකය තුල විවේකය නැති බව අත්විඳීමට (ASK 10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1009 පොදු කමටහන් තමාගේ කමටහන කරගැනීමට (ASK 09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1007 සතියෙන් සමාධියට – මූලික අත්දැකීම් (ASK 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1005 සීලයට අනුගත වීමෙන් ධ්‍යාන හරහා නිවනට (ASK 07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1004 නිවන අත්දුටුවෙමි (ASK 06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1003 ධ්‍යාන වෙන වෙනම හඳුනාගැනීමට (ASK 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 57 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 04 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 53 අධිශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 48 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 47 අධි ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 03 හිසේ කෙස් සියල්ල එක් මොහොතකදී ගැලවුනි. හේතු ප්‍රත්‍යය ගොඩනැගීම තුල සෝවාන් විය.(2017.03.11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.10(259)(2017-01-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.04 මව්/පියවරුන් යනු දූදරුවන්ගේ වහලුන් හෝ දාසීන්ද?(යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.11(260)(2017-01-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.12(261)(2017-01-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2003.08 අනිවාර්‍යයෙන්ම සතර අපා ගතවන්නේ නැත.(යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.13(262)(2017-01-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.06(245)(2016-12-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.07(246)(2016-12-16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.08(247)(2016-12-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.09(248)(2016-12-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1705.01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.16(278) (2017 02 17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා