ගොනු ගතකරන ලද ධර්ම දේශනා / Annotation

 

Name Video Link Audio Link PDF Link
AV 01 අවිද්‍යාවෙන් විද්‍යාව හරහා සෝවාන් පලයට ! ධර්ම දේශනා 20 කට වැඩි සංක්‍යාවක් Watch Now Listen/Download
YO 01 යෝනිසෝමනසිකාරය දේශනා 80 කට වැඩි Watch Now Listen/Download
Ann. 901.02 ආනාපාන සති සමාධිය – වේදනානුපස්සනාව Watch Now Listen/Download
YO-KA 01 යෝනිසෝමනසිකාරය තුල වැඩුණු කායානුපස්සනාවෙන් ගොඩනැගුණු එස් 4 Watch Now Listen/Download
AT 01 අත්‍යන්ත ලක්ෂණ අවබෝධය තුල සති සම්පජන්‍යයට Watch Now View Download
AV.011 “” මම දැන් මෙතන “” චිත්තක්ශණයට අනුගතවීම තුලින් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වන ආකාරය Watch Now Listen/Download