අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් AMK

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
3101.02 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01 (2017 02 18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3101.03 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02 (2017 02 19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3101.06 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03 (2017 02 19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3102.02 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 04 (2017 03 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3102.03 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 05 (2017 03 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3102.06 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06 (2017 03 04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3102.07 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 07 (2017 03 04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා