ආධුනික යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (ADP)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

පෙරහුරු සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1852 ආදුනික – මම දැන් මෙතනට අනුගතවීම තුල තෙරුවන් සමග දිනය ගතකරන ආදුනික යෝගී කටහඬ (ADP06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1714 ආදුනික – සොවාන් මාර්ගයට බැසගත් ආදුනික යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (ADP05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1542 ආදුනික – මම දැන් මෙතන හරහා ශීල ශික්ෂාවට බැසගත් ආදුනික යෝගාවචර කටහඬ (ADP05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1387 ආදුනික – තමා තුලින් අත්දැකීමෙන් ඉන්ද්‍රිය සංවරයවූ නිසා ශීල මට්ටමට උසස්වූ යෝගාවචර කටහඬ(ADP04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1271 ආදුනික – අපි සොතාපත්ති මාර්ගයේ සිටින බැවින් මරණ මංචකයට බියක් නැත. (ADP03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1147 ආදුනික- සෝතාපත්ති මාර්ගයට අනුගතවී ඇති බව අවබෝධ විය (ADP02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1027 ආදුනික – සෝතාපත්ති මාර්ගය තුල විශ්ව ධර්මතාවය අත්දකිමින් (ADP01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
303.01 – දෛනික ජීවිතයේ යෝගාවචර අත්දැකීම් – පෙරහුරු සාකච්චාව නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
403.01 – යථාර්තයට අනුගතවූ යෝගාවචරයින්ගෙන් ඔබටත් පාඩමක් නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
502.01 – යථාර්තය හමුවේ නොසැලෙන ආකාරය හෙලිකරන යෝගාවචරයින් (පෙරහුරු සාකච්චාව) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
602.01 – යථාර්තයට මුහුන දුන් ආකාරය සිහිගන්වන යෝගාවචර කටහඬ (පෙරහුරු සාකච්චාව) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
204.01 යෝගාවචරයින් නව ඇසකින් ලෝකය දකී (පෙරහුරු සාකච්චාව 2.02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
304.01 යථාර්තය අත්විඳි යෝගාවචරයින්ගෙන් ඔබටත් කමටහනක් ! ! ! – (පෙරහුරු සාකච්චාව 3.02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
404.01 ධර්මය ඒහිපක්ෂිකව මේ මොහොතේදීම අත්දුටු යෝගාවචරයින්ගේ කටහඬ – (පෙරහුරු සාකච්ඡා 4.02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
503.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 5.02 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2001.01-“මම දැන් මෙතන” චිත්තක්ෂණය තුල මාරයාගේ බල බිඳුනි ! බුදු පියාණෙනි පෙරහුරු සාකච්චාව 20.01(2016-11-17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1801.1 පෙරහුරු සාකච්ඡා 18.01(2016-11-21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1702.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 17.02(2016-11-24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1902.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 19.02(2016-12-05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2002.01 පෙරහුරු සාකච්චාව 20.02(2016-12-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1703.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 17.03(2016-12-30) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1903.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 19.03(2017-01-02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1704.01 මාරයාගේ වසගයෙන් ගැලවුනි බුදුපියාණෙනි(පෙරහුරු සාකච්චා 17.04)(2017-01-19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා