භාවනාවට නිර්දේශිත සූත්‍ර (සරලව)

 

Name PDF Link
චුළ වේදල්ල සුත්‍රය View / Download PDF
ඉන්ද්‍රිය භාවනා සුත්‍රය View / Download PDF
මහා වේදල්ල සුත්‍රය View / Download PDF
සත්පුරුස සුත්‍රය View / Download PDF
උපලි සුත්‍රය View / Download PDF
ඡඡක්ක සුත්‍රය View / Download PDF
ද්වෙධා විතක්ක සූත්‍රය View / Download PDF
ධතුවිභංග සූත්‍රය View / Download PDF
මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය View / Download PDF
මහා සුඤ්ඤත සූත්‍රය View / Download PDF
මහාචත්තාරීසක සූත්‍රය View / Download PDF
සබ්බාස්‍රව සූත්‍රය View / Download PDF
සමණමණ්ඩිකා සුත්‍රය View / Download PDF
සළායතන විභංග සුත්‍රය View / Download PDF
සාරාංශගත සළායතන විභංග සුත්‍රය View / Download PDF
මහා මාලුංක‍ය සුත්‍රය View / Download PDF
සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය View / Download PDF
සාරාංශගත සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය View / Download PDF
අට්ඨක නාගර සුත්‍රය View / Download PDF
විතක්ක සණ්ඨාන සුත්‍රය View / Download PDF
රථවිනීත සූත්‍රය View / Download PDF
අම්බලට්ටික රාහුලෝවාද සූත්‍රය View / Download PDF
සල්ලේඛ සූත්‍රය View / Download PDF
ආර්ය පර්යේෂණ සූත්‍රය View / Download PDF
ගිරිමානන්ද සූත්‍රය View / Download PDF
බීජ සූත්‍රය View / Download PDF
කීටාගිරි සුත්‍රය View / Download PDF
සෝතාපත්ති සංයුත්තය
1 වෙළුද්වාර වර්ගය View / Download PDF
2 රාජකාරාම වර්ගය View / Download PDF
3 සරකානි වර්ගය View / Download PDF
4 පුඤ්ඤාභිසන්ද වර්ගය View / Download PDF
5 සගාථ පුඤ්ඤාභිසන්ද වර්ගය View / Download PDF
6 සප්පඤ්ඤ වර්ගය View / Download PDF
7 මහාපඤ්ඤ වර්ගය View / Download PDF
අනුමාන සූත්‍රය (ලාමක අකුසල ධර්ම) View / Download PDF
සමනුපස්සනා සූත්‍රය View / Download PDF