සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SPK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3602 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK21) නැරබිම සදහා
MDM3601 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK20) නැරබිම සදහා
MDM3558 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3557 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3507 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3506 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3478 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මගේ සීලයට අනුගත වීම හරහා සතිය අත් විඳි යෝගී කටහඬ (SPK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3433 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3375 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3346 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සෝවාන් මාර්ගය තුල ධර්ම සුවයෙන් කල්ගත කරනා යෝගීන් (SPK12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3311 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3282 සෝ.ම.ප්‍ර.- භාවනා අත්දැකීම හරහා ධර්මාවබෝධයට බුදු බණ ශ්‍රවනය වී තිබිය යුතු බවට සාක්ෂි (SPK10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3260 භාවනාවේදී තමා ලද අත්දැකීමට සාදුකාර නොදීමෙන් විචිකිච්චාවට යාම (SPK09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3232 සෝ. ම. ප්‍ර. – ශීලය පරීක්ෂා කිරීම තුලින් සංසිඳීම අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (SPK08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3202 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3176 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3155 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3136 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3120 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3094 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3091 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව 2 (SPK01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM3090 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව 1 (SPK01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා