සෝතාපත්ති ඵලය දක්වා

 

සෝතාපත්ති ඵලය දක්වා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3838.A සේක – නානත්ථ සංඥා හරහා සුපැහැදිලි ධර්මාවබෝධයෙන්, කාමාවචර නොවැටෙන බව (BAK843) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3835 Skype – සංසාර බිය අත්දැකීමට හැකිවනසේ, ධ්‍යාන ගතවීමෙන් අනිත්‍යය අත්දුටුවෙමි (BAK837) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3831 කාය, චිත්ත සංස්කාර සහ විතක්ක, විචර සහ ධ්‍යාන හරහා ධර්මාවබෝධයට (BAK831) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3825 සේක – කාය සංස්කාර අත්දැකීම තුල තුන් සංයෝජන සුනුවිසුනුවූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK829) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3815 සේක – අත්දැකීම පසෙක තබා ධර්මය විග්‍රහ කිරීමට යාමේ ආදීනව (BAK820) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3797 සේක – චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවීමෙන්, කාමාවචර බවයෙන් නිදහස්වූ සේක අත්දැකීම් (BAK811) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751.B සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍යය තිබුනි නම්, ‘දැනීම’ දැනගැනීමෙන්ම විදර්ශනාව සිදුවේ (BAK778) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3727 Skype – ධ්‍යාන තුල දෛනික ජීවිතය ගත කරන සේක මට්ටමට ආසන්නවූ අත්දැකීම් (BAK770) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3720.A Skype – සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි ! සේක අත්දැකීම් (BAK764) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3713 විදර්ශනාව, බලව විදර්ශනාව හරහා අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු පස්සනා අත්දැකීම් (BAK762) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3654.A නාම පුවරු (සෝවාන් ) නොමැතිව, ආර්‍ය මාර්ගය තුල ජීවිතය ගත කරන අත්දැකීම් (BAK765) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3427 කමටහනක් අත්‍යවශ්‍යය වන්නේ ඇයි, පිස්සු වඳුරගෙන් ආරක්ෂා වීමට !!! (BAK629) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3419.A කමටහනට අනුගතවී, සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට (BAK621) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3379 නිවනෙන් නැවතත් බවයට තමාට ඒමට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ, අඳෝනාවේ දෝංකාරය (BAK607) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3361.A නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3355 ක.සාක.පාඩම් – අවුරුදු තුනක් කියවුනාවූ බණේ සත්‍යවූ මොහොත (ආනෙඤ්ජසප්පාය සූත්‍රය) (BAK587) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3354 Skype – ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන්, විදර්ශනා උපේක්ෂාවෙන්, විමුක්තියෙන්, ආර්‍ය මාර්ගය තහවුරුවී (BAK586) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3352.A සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි (BAK738) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3336 සතර සතිපට්ඨානයෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK570) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3195 නිවන අත්දැක, නිවන අත්විඳ, සෝවාන් මාර්ගයේ සිටින බවට ප්‍රත්‍යක්ෂය (BAK457) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3190 අනිමිත්ත චේතෝ සමාධිය සහ විමුක්තිය භවනාවේදී අත්දුටු ආකාරය (BAK452) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3183 උපදේශයටම අනුගතවීමෙන් ත්‍රිලක්ෂනය අත්දැක චතුරාර්‍ය් සත්‍යය අවබෝධයට (BAK445) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2511 නිවනට පයින් ගසා, දරුව නිසා දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ලෝක පතන මවක් – MDM2493 (BAK317) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2493 Skype – විනාඩියක් තුල මනසිකාර ලෝකය අත්දැකීමෙන් සංසාර බිය අවබෝධවූ යෝගියෙක් (BAK312) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා