1 මෑතකදී සරලව නිරෝධවු දේශනා

 

නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාවචර අත්දැකීම් වෙබ් පිටුව සදහා
යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (සරලව නිරෝධවු දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට