ශීල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP)

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

පෙරහුරු සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3610 ශීල – ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP22) නැරබිම සදහා
MDM3516 ශීල – ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP20) නැරබිම සදහා
MDM3488 ශීල – දෛනික ජීවිතය තුල ධර්මයට අනුගතවී සතිමත්ව සිටිනා යෝගී අත්දැකීම් (SHP19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3391 ශීල – ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3055 ශීල – ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP15) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3026 ශීල පූහූණු පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP17) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2963 ශීල – සෝවාන් අංග අත් දකිමින්, සෝවාන් මාර්ගයේ නිවනට පෙරහුරුවූ ශීල යෝගීන් (SHP16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2882 ශීල – ශීල පූහූණු පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP15) නැරබිම සදහා
MDM2816 ශීල – සෝවාන් අංග අත් දකිමින්, සෝවාන් මාර්ගය තුල නිවන අත්විඳින්නාවූ ශීල යෝගීන් (SHP14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2423 ශීල – සෝවාන් අංග අත් දකිමින්, සෝවාන් මාර්ගය තුල නිවන් මගට අවතීර්ණ වෙමින් (SHP12) නැරබිම සදහා
MDM2386 ශීල – සෝවාන් අංග අත්දකිමින්, සෝවාන් මගේ යෝනිසෝවෙන් කාලය ගතකරන යෝගී කටහඬ (SHP11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2188 ශීල – සොතාපත්ති මාර්ගය තුල නිවන අත්දුටු යෝගී කටහඩ (SHP10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1926 ශීල – අසතියෙන් සතිය වෙන්කරගෙන සෝවාන් මගේ ඉදිරියටම යන යෝගී කටහඬ (SHP09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1788 ශීල – සෝවාන් මාර්ගයට බැසගත් බව තමන් තුලින් සැකහැර අත්දැක්කාවූ යෝගී කටහඬ (SHP08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1650 ශීල – සෝවාන් මාර්ගය තුල නිවන අත්දුටු යෝගී කටහඬ (SHP07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1514 ශීල – නිවන අත්දැකීම තුල සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන බව අවබෝධ කරගත් යෝගාවචර කටහඬ (SHP06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1450 ශීල – සෝතාපත්ති අංග තමා තුල ඇති බව අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (SHP05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1325 ශීල – තෙරුවන් පහස ලැබූ අප නිවන අත්දකිමින් සිටින බව අවබෝධ විය (SHP04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1243 ශීල – දිනකට ආහාර වේල් 2 කට සහ නින්ද පැය 5 කට සීමාකිරීමට හැකිවිය. (SHP03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 131 ශීල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා