ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3597 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK122) නැරබිම සදහා
MDM3588 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK119) නැරබිම සදහා
MDM3586 ශිල පුහුණු – තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK118) නැරබිම සදහා
MDM3501 ශිල – කල්පනාවෙන් බැහැරවීම තුලින් කායානුපස්සනාවට අනුගත වූ යෝගාවචර අත්දැකීම්(SHK117) නැරබිම සදහා
MDM3496 ශිල – ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK116) නැරබිම සදහා
MDM3494 ශීල – ප්‍රථම මෙනෙහි වීමටම අනුගතවී, යෝගීන් ලත් අත්දැකීම් (SHK115) නැරබිම සදහා
MDM3490 ශිල පුහුණු – ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK113) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3399 ශිල – වචී, කාය සංස්කාර සංසිඳීමෙන් චිත්ත සංස්කාර අත්දකිමින්, සෝවාන් මගේ ඉදිරියටම (SHK111) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3398 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK110) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3394 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK108) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3070 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK93) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3069 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK92) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3067 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK91) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3066 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK90) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3065 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK89) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3063 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK88) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3062 Skype – විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 45 (SHK87)(BAK389) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3061 ශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK86) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3058 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK85) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3057 ශිල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK84) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3036 ශිල පූහූණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK100) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3033 Skype ශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK99) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3032 ශිල පූහූණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK98) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3029 ශිල පූහූණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK97) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3028 ශිල පූහූණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK96) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2981 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK95) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2977 ශීල – වචී, කාය, චිත්ත සංස්කාර සංසිඳීම හරහා විමුක්තිය තුල නිවන අත්විඳි යෝගියෙක් (SHK94) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2976 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK93) නැරබිම සදහා
MDM2972 Skype – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ විවිධ අදියරයන්හීදී, ධර්මාවබෝධයට පත්වීමට ශාක්ෂි (BAK412) (SHK92) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2966 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK90) නැරබිම සදහා
MDM2965 ශීල – නිවන අත් නොදුටු සහ අත් දුටු යෝගී කටහඬ (SHK89) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2829 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK83) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2824 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK82) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2823 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK81) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2818 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK79) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2610 ශීල – නිවන අත්විඳ, එයට පයින් ගසා, කෑම පිසීමට අවදිවූ යෝගාවචරියක් (SHK78) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2399 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK70) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2396 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK69) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2395 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK68) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2393 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK67) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2279 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK64) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2275 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK63) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2274 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK62) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2273 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK61) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2268 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK60) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2267 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK59) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2266 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK58) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2263 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK57) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2200 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK56) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2198 ශීල – කායානුපස්සනාවෙන් මේ මොහොත තමා තුලින් අත්දුටු සහ නොදුටු යෝගී කටහඬ (SHK55) නැරබිම සදහා
MDM2196 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK53) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2193 ශීල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2192 අධිශිල ,ශිල – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK30) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1937 ශීල -විදර්ශනාවේදී ඉස්මතුවූ ධර්මතා අවබෝධනොවූ අකුසලය කුමක්ද (SHK52) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1934 ශීල/Skype – ධර්මාවබෝධයට පත් සේක උත්තම කටහඬ (BAK224)(SHK51) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1933 ශීල – උපාදාන සහිතව සහ රහිතව විදර්ශනා ඤාණ පහලවූමුත් ධර්මාවබෝධයට නොගිය යෝගී කටහඬ (SHK50) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1929 ශීල -අයෝනිසෝමනසිකාරය නිසා අත්‍යන්ත ලක්ෂණය මගහැරීම තුලින් ධර්මාවබෝධයට නොගිය යෝගීන් (SHK49) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1928 ශීල -ධර්මතාවය අත්දුටු නමුත් අවබෝදයට නොගියේ කුමණ අකුසල් නිසාද නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1800 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK47) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1795 ශීල – සකෘදාගාමී මාර්ගයේ කාම රාග පටිඝ රාග සංසිඳුවන යෝගාවචර අත්දැකීම (SHK46) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1794 ශීල -ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK45) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1791 ශීල -ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK44) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1790 ශීල -ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK43) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1660 ශීල –අත්‍යන්තලක්ෂණයට අනුගතවී ධර්මාවබෝධයට පත් සහ අත්‍යන්තලක්ෂණයට අනුගතනොවූ යෝගී කටහන (SHK42) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1657 ශීල, Skype –නිවන අත්විඳි සහ නිවන් මගට පිවිසි යෝගී කටහඬ (SHK41) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1656 ශීල –කෙලෙස් සංසිදවමින් නිවන කරා (SHK40) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1653 ශීල –අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගත නොවූ යෝගාචාර කටහඩ(SHK39) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1652 ශීල –ප්‍රකටවීම සහ මෙනෙහි වීම අත්නොදුටු යෝගාචාර කටහන (SHK38) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1525 ශීල -ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK37) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1521 ශීල – නිවන අත්දැකීම තුල චතුරාර්‍යය සත්‍යය අවබෝධයෙන් සසරින් එතෙරට (SHK36) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1520 – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK35) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1517 ශීල -අත්විඳි නිවන වලකමින් ප්‍රකට වූ කයේ වේදනාව (SHK34) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1516 ශීල – විවේකය අද්දකිමින් සොතාපත්ති මාර්ගයේ ඉදිරියට යනබව අවබෝදවිය (SHK33) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1402 ශීල – විවේකය සෙවීමට පෙලඹවූ අවිද්‍යාව නිසා විවේකය අහිමිවුබව අවබෝධ වුනි (ADK20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1398 ශීල – කාමගුන ක්‍රමානුකූලව සංසිඳී විවේකයෙන් සිටින කාලය වැඩිවන බව අවබෝධ විය (ADK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1396 ශීල – ආර්ය මාර්ගය තුල නිවන අත්දකිමින් ඉදිරියටම ගමන් කෙරේ (ADK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1390 ශිල – වෙනස්වීම හඳුනා ගැනීමම දුක්ඛ සත්‍යය බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි (ADK17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1389 ශිල – අරමුණක් ප්‍රකටව හෝ අප්‍රකටව විඳින තාක් නිස්සරණය නුවනින් අත්දැකිය යුතුය (ADK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1337 ශීල – සතිමත් බව අහිමිකළ ප්‍රකටවූ අරමුණ සතියට ඉඩදී නිරෝධ විය (SHK27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1334 ශීල – ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 26 (SHA26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1332 ශීල – නිවන අත්දුටු මුත් ප්‍රමාණවත් ධර්මාවබෝධයනට ලඟා නොවන්නේ කුමන අකුසලයන් නිසාද (SHK25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1328 ශීල – ආර්ය මාර්ගය තුල සිටින බව තහවුරුවූ නිසා ගිහි ගෙය අතහැරි පැවිද්ද ලැබිණ (SHK24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1327 ශීල – නිවන අත්දුටු බව තුන්වන යෝනිසෝමනසිකාර අවස්ථාවේදී අවබෝධ විය. (SHK23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1254 ශීල – නිවන් මගතුල දුක්ක සත්‍යය අත්දකිමින් සෝවාන් පලය තෙක් (SHK22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1251 ශීල – විදර්ශනා සමාධිය තුල තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරමින් සෝවාන් මගේ ඉදිරියටම (SHK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1249 ශීල – අරමුණක් ප්‍රකටවිමම දුකක් බව අවබෝධ කරගනිමින් නිවන් මගේ ඉදිරියටම (SHK20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1246 ශීල – නිවන අත්දුටු නමුත් දුක්ක නිරෝධ සත්‍යය අවබෝධ නොවුනි (SHK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1245 ශීල – සතර අපාගත නොවන බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි (SHK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1113 ශීල- යෝනිසෝමනසිකාරය සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂණය හරහා සසරින් එතෙරට (SHK12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1109 ශීල- අධිමානය තුලින් අවිද්‍යාව පෝෂණය වීම හරහා අරමුණු හඹායාම (SHK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1108 ශීල- චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ නොවුයේ කුමන්ත්‍රණයක් නිසාද බුදු පියාණෙනි (SHK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1102 ශීල- ප්‍රකටවීම් හඳුනා ගැනීම තුලින් සුවිසුද්ධ වන මගේ ශීලය (SHK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 137 මුලික කාමගුන සංසිඳවා නිවන් මගට (ශීල යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 134 කමටහන් ගතයුත්තේ ඇයි (ශීල යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 133 අවිද්‍යාව තුලින් ඉස්මතුවූ මමයා හරහා අවීචි මහ නරකාදියට (ශීල යෝ. වි. අත්දැකීම් 06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 41 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 04 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 40 මේ මොහොතේදී ප්‍රකටවුනේ අතීත සිතුවිල්ලක් නොවන බව වටහා ගැනීමට (ශීල යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 38 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 37 ප්‍රකටවූ අරමුණ, දැනගන්නාවූ ප්‍රකටවිම හඳුනා ගැනීමට(ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 13 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06(2017.03.15 ) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 12 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 05(2017.03.14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 10 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03(2017.03.14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 09 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02(2017.03.13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 08 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01(2017.03.13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1904.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.16 (268)(2017-02-07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1904.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.17 (269)(2017-02-07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1904.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.18 (270)(2017-02-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1904.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.19 (271)(2017-02-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1904.06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.20 (272)(2017-02-09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1903.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.11 (254)(2017-01-03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1903.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.12 (255)(2017-01-03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1903.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.13 (256)(2017-01-04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1903.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.14 (257)(2017-01-04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1903.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.15 (258)(2017-01-05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1902.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.06 (239)(2016-12-06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1902.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.07 (240)(2016-12-06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1902.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.08 (241)(2016-12-07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1902.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.09 (242)(2016-12-07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1901.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම්19.01(217)(2016-11-09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1901.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම්19.04(218)(2016-11-09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1901.10 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම්19.05(219)(2016-11-09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1901.12 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම්19.06(220)(2016-11-10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1901.13 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම්19.07(221)(2016-11-10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1801.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18.01 (229)(2016-11-21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1801.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18.02 (230)(2016-11-21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1801.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18.03 (231)(2016-11-22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1801.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18.04 (232)(2016-11-22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1801.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18.05 (233)(2016-11-23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා