සකෘදාගාමි ඵලය දක්වා

 

සකෘදාගාමි ඵලය දක්වා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM4369 සේක – නිත්‍ය, අනිත්‍ය සහ සුඛ, දුක අවබෝධවූ යෝනිසෝ සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරයට කොටුවූ (BAK1318) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4366 සේක – අනාගාමි මග පෙන්වූ, සකෘදාගාමී මගේ කාමරාග සහ පඨිගරාග (BAK1315) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4347 සේක – නින්ද තුල විදර්ශනාවෙන්, අරූපාවචර (බ්‍රහ්ම ) උත්පත්තිය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1297) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4334 සේක – සති සම්පජන්‍ය තිවෘ වීමෙන්, අනාගාමි මග විවර වන ආකාරය අත්දුටු, සකෘදාගාමි මග (BAK1288) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4332 සේක – සප්ත බොජ්ජංග සියුම් ලෙස අත්දුටු සකෘදාගාමි මාර්ගය (BAK1286) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4327 සේක – කමටහන නිසියාකාරව ගෝචර කරගැනීමකින් තොරව සතියෙන් සමධියට සමවැදිය නොහැක (BAK1281) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4318 සේක – අන්ව්‍ය ඤාණ වල අත්‍යාවශ්‍යතාවය ඉස්මතුකරදුන්, සකෘදාගාමි මගේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK1274) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4315 සේක – පංචඉන්ද්‍රියන් අත්දුටුවෙමි, සෝවන් වූ සහ සේක උත්තමයින් හට ආදර්ශයක් (BAK1271) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4302 සේක -සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස හඳුනාගත්, සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමේ අත්දැකීම් (BAK1258) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4299 සේක – කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් අනිත්‍ය අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1255) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4280 සේක – රූප සංඥාවේ උදය ව්‍ය (හටගැනීම, නිරෝධය ) අත්දුටු සකෘදාගාමි මග (BAK1240) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4277 සේක – සළායතන අතර හුවමාරුව අත්දුටු, ගොරෝසු කාම, පඨිග රාග සහිත සකෘදාගාමී මග (BAK1237) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4256 සේක – ධාතු මනසිකාරය තිවෘ වීම තුල ධර්ම ශ්‍රවණය, යථා භූත ලෙස අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1216) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4251 සේක – 1, 2, . . . 8, 9 – 9, 8, . . 2, 1 – 1, 2, . . 7, 8 – 8, 7 . . 1 සකෘදාගාමී මග (BAK1211) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4240 සේක – දෛනික ජීවිතයේදී, ගොරෝසු කාම, පඨිග රාග සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1204) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4235 සේක – සියලු ආර්‍ය පර්යේෂනයන් හිදී, මූලික උපදේසයටම අනුගතවිය යුතුය (BAK1194) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4226 සේක – ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවීමෙන්, සකෘදාගාමී ඵළය පමාකල කෙලෙස් අත්දුටු (BAK1187) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4202 සේක – සළායතන හටගන්නා ආකාරය, ධර්ම ශ්‍රවණයේදී අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1163) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4189 සේක – මූලික උපදේශය ශාස්තෘන්වහන්සේ කර නොගැනීමෙන් පමාවූ සකෘදාගාමී ඵලය (BAK1150) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4182 සේක – විඤ්ඤාථායතනය තුල ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සකෘදාගාමී ඵළයට පත්වීම වැලැක්වූ සමථය (BAK1148) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4179 සේක – කායානුපස්සනාවෙන්, කය අත්දැක කාමාවචර නොවැටී සිටීමට හැකිවූ සකෘදාගාමි මග (BAK1145) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4170 සේක – සකෘදාගාමී මග තුල බලව විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමෙන්, මරණ මංචකයේ බිය පහවිය (BAK1136) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4158 සේක – විදර්ශනා සමාධිය තුල රූපාවචර, අරූපාවචර අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1128) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4152 සේක – ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග ධ්‍යාන තුල සංසිඳෙන ආකාරය අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1124) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4144 සේක – ධ්‍යාන අත්දැකීම් සඳහා වූ ධර්මතාවය ස්මතුවූ, සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK1116) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4138.C සේක – රූපාවචර හරහා අරූපාවචර ධ්‍යාන අත්දැකීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය තහවුරු විය (BAK1109) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4138.B සේක – සංඥාවේ හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, විතක්ක විචාර අවබෝධවූ සකෘදාගාමී මග (BAK1108) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4128 සේක – සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය අත්දුටුවෙමි (BAK1096) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4117 සේක – විශ්ව ධර්මතාවය යථා භූත ලෙස දුටු සකෘදාගාමී ඵළ අත්දැකීමෙන් ලෝකයාටම පාඩමක් (BAK1085) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4111 සේක – සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ලද පන්නරයත්, සකෘදාගාමී මාර්ගයත් අත්දුටු (BAK1084) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4109 සේක – කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු ලෙසත්, සියුම් වන ආකාරයත් අත්දුටු සකෘදාගාමී මග (BAK1082) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3975.B සේක – සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දැකීමෙන් විවරවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK968) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3962 සේක – සියුම් කාමරාගය, ගොරෝසු ලෙස පෙන්වූ බොරුවලේ වැටීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයේ පමාව (BAK957) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3947.A සේක – සීලබ්බත පරාමාසයේ හටගැනීම, එහි සංසිඳීම මෙන්ම සංසිඳවිය හැක්කක් බව අත්දුටු (BAK945) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3913 සේක – සියලු යෝගීන්ට (සේක අතුලු ) භාවනාව සහ කල්පනාව පිලිබඳ කදිම පාඩමක් (BAK918) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3902 සේක – ධර්ම මනසිකාරයෙන් යෝගීයාව අන්දමන්ද කරන ආකාරයට කදිම අත්දැකීමක් (BAK911) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3899 සේක – සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීම ප්‍රමාදකල, කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොත (BAK909) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3881 සේක – කමටහනෙන් නිත්‍ය සංඥාව ප්‍රහාණය කරවූ, ධර්මතාවය අත්දැකීමෙන් සකෘදාගාමි ඵළයට (BAK895) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3872 සේක – සකෘදාගාමී මාර්ගය තුල, ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම අත්දුටු (BAK884) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3862 සේක – සමථයෙන් මුදවා, විදර්ශනාව තුලින් මාර්ගයට යොමු කරවූ කමටහනේ උදව්ව (BAK874) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3857 සේක – පැතිකඩ රාශියකින් ධර්මාවබෝධයට පත්වීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK869) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3850 සේක – ධාතු මනසිකාරයට තනියම සිට ගත නොහැකි බව අත්දුටුවෙමි (BAK863) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3843.A සේක – සකෘදාගාමී මාර්ගයට පිවිසි බැවින්, සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ඉවත්වූ අත්දැකීම් (BAK852) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838.B සේක – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837.A සේක – මුලට යාමේ ප්‍රමාදය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK840) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.C සේක – තුන්වන ධ්‍යානය ගොචර භූමිය ලෙසගෙන කාය සංස්කාර සංසිඳුවන සේක කටහඬ (BAK835) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3826 සේක – ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික, ඕපණයික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK830) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3823 සේක – කාය සංස්කාරයේ නිරෝධය අත්දැකීමෙන්, පග්ගහිත වීර්‍ය අත්දුටුවෙමි (BAK828) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3813.A සේක – විශ්ව ගතවීම තුලින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වීම අත්දුටුවෙමි (BAK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.C සේක – කාය සංස්කාර වලට කොටු කරගත් හෙයින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම්වීම අත්දුටු (BAK810) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3782 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3774.A සේක – චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK801) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3761 සේක – චිත්ත සංස්කාර කෙටිවීම අත්දැකීමෙන්, කමටහනේ දියවීම අවබෝධවූ සේක කටහඬ (BAK791) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3756 සේක – බුදු පියාණෙනි ! මෙහෙමත් වේගයක් ඔබ වහන්සේත් අත්දුටුවේද ! (BAK787) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3753.B සේක – තෘෂ්ණා රාශියකින් එක් තෘෂ්ණාවක් තෝරා ගන්නා ආකාරය අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK784) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3751.A සේක – දැනීම අර්ථකතනය වන සේ නමක් දැනගැනීමම, කෙලේසයක් බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK777) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718.A කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය, අවකාශය තුල චිත්ත සංස්කාර තුලින් අත්දුටුවෙමි (BAK766) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3708 ලෝකය යනු, විතක්කයක් විචාරයක් බව ධ්‍යාන තුල මාරුවීමෙන්, අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගය (BAK757) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3694 අරූප ධ්‍යාන තුල, නාම – රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දුටු සේක උත්තමයින් (BAK753) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3692 අනින්ද්‍රිය පඨිබද්ධ විඤ්ඤාණය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් ලෙස සංසිඳීම (BAK751) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3670 අන්ත දෙකම භයාණක බව අත්දුටු බැවින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට වැටුනෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK742) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3666 Skype – ලෝකය යනු චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින දැනගැනීමක් පමණකි ! බුදු පියාණෙනි (BAK740) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3660 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමෙන් පසු, අවකාශයේ රූප තුලින් අනිත්‍යය අත්දුටු මොහොත (BAK734) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3648 චුති – උපත විදර්ශනාවෙන් අත්දැක, ගෝර කතරින් එතෙර වන මොහොත අත්විඳීමට (BAK731) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3645 Skype – භාවනාවේදී ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සකෘදාගාමී ඵළය දෛනික ජීවිතයේදී තහවුරු විය (BAK728) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3627 Skype – සකෘදාගාමිනි මාර්ගය තුල, අරූපාවචර ධ්‍යාන හරහා සප්ත බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK721) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3625 Skype – ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන මෝහෝතේ අත්දැකීම සජීවී ලෙස (BAK716) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3606 Skype – සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල ශූන්‍යත චේතෝ විමෝක්ෂය තහවුරු විය බුදු පියාණෙනි ! (BAK709) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3599 Skype – ඉහල මාර්ගඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වන විට, අත්දැකීම් උඩු යටිකුරුවී අවබෝධයන් සනාථවීම (BAK708) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3580 සකෘදාගාමි ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ අත්දැකීම් (BAK701) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3568 Skype – අරූපාවචර හරහා භාවනාව ආරම්බ වීම තුලින් රූපාවචර වලින් පහලට නොබසින බව (BAK700) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3545 කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටමට හටගෙන සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK689) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3537 Skype – කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටම සංසිඳුවන ආකාරය අත්දුටු බලව විදර්ශනාව (BAK687) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3533 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ, පංච උපාදානස්කන්ධ තුල පංච උපාදානස්කන්ධ අත්දුටු ධර්ම ශ්‍රවණය (BAK679) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3532 Skype – ‘ සතිය තුල සතිය ‘ සකෘදාගාමි මාර්ගය වඩාත් තහවුරුවූ ලෝකෝත්තර අත්දැකීම් (BAK682) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3523 Skype – සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වෙමින් පවතින මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK677) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3512 Skype – සකෘදාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවු මොහොත සනාථකල ‘ධර්මශ්‍රවණය’ (BAK673) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3503 Skype – ගොරෝසු මට්ටමේ කාම රාග පඨිඝ රාග සංසිඳුවමින් ආර්‍යමාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK668) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3472.A ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය විවෘත විය (BAK722) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3471.A Skype – සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීමෙන්, අනාගාමි මාර්ගයට අනුගතවීමට (BAK720) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3444 සතර අපායෙන් නිදහස් වූ බවට ධ්‍යාන හරහා දෛනික ජීවිතයෙන් ශාක්ෂි (BAK642) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3431 කම. පාඩම් – ධ්‍යාන තුල අනිත්තානුපස්සනාව, නිරෝධානුපස්සනාව, කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK633) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3430 Skype – නිවන තුල, ගොරෝසු, සියුම් සහ සංසිඳුනු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු මොහොතේ කටහඬ (BAK632) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3389 ක. සාක. පාඩම් – අත්දැකිම් තුලින් ත්‍රිලක්ෂණය සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කර ගැනීමට (BAK615) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3388 කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් මට්ටමට පත්වීම අත්දකිමින් සකෘදාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK614) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3368 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ මොහොත (BAK599) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3323 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීමෙන්, සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳීම් අත්දැකීම (BAK563) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා