මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151127_006

29.3. සම්මා දිට්ඨි දේශනා 15 – මරණය අත්විඳීම

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන පලපුරුදු (Senior) යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන...

WP_20151225_005

24.3, ධර්ම දේශනා යෝනිසෝ මනසිකාරය 2

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

thero 8

23.3, ධර්ම දේශනා යෝනිසෝ මනසිකාරය 1

විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි.

WP_20151127_028

22.3 .සම්මා දිට්ඨි දේශනා 12 – සසර බිය දැකීම

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන යෝගාවචරවරැන් සඳහා...

WP_20151127_007

20.2 . සම්මා දිට්ඨි දේශනා 10 – ආරම්මන 2

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.