මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 6.2

501.11 ධ දේ 5.3 – යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධාතු මනසිකාරය හරහා අරහත්ඵලයට (2)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 8

501.7 ධ. දේ. 5.2 – යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධාතු මනසිකාරය හරහා අරහත්ඵලයට

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 10

501.3 ධ. දේ. 5.1 – යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කායානුපස්සනාව හරහා ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 8

61.7 – ධර්ම දේශනා – ආනාපාන සති සමාධිය – චිත්තානුපස්සනාව (සිතේ විමුක්තිය )

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

WP_20151127_007

61.3 – ධර්ම දේශනා – විදර්ශනා සමාධිය තුලින් නිවන අත්දැකීම, අත්විඳීම

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය