මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 10

9.1 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 1

ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවක් තම අත්දැකීම් තුලින්, වර්තමාණ මොහොතේදීම නිවන අරමුනු කරගත් යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා

thero 8

56.5, Yogavachara Experiense 13

යටියන්තොට-සිරි සමනොල සෙණසුනට සෑම සෙනසුරාදාම රැස්වන යෝගාවචර පින්වතුන් ඉදිරිපත්කල අත්දැකීම්;

nivana 201.4

201.4, ධර්ම දේශනා 2.1 – නාම – රූප හඳුනා ගැනීම

හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි. එවැනි අනන්තවත්වූ මෙම පන්ච උපාධානස්කන්ධ හෙවත් කාය විඤ්ඤාණ අනාත්මයන් හෙවත් ශූන්‍යතාවයන්...

nivana 201.14

201.14, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.4 – ශ්‍රද්ධා, ශීල, සති, සම්පජන්‍යය (එස් 4 ) තුලින් අරහත් ඵලයට

විදර්ශනාවෙන් කෙලෙස් මාරයා පැරදවීම නිවන වේ.

Nivana 201.10

201.10, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.3 – සතිසම්පජන්‍යය

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.