මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 11

302.3 – ධර්ම දේශනා 3.5 – කායානුපස්සනාවෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් හේතුඵල දහමට 1

නිවන මේ භවයේදීම සාක්ශාත් කරගත හැකිබව අවබෝධ කරගත් යෝගාවචරයින්ගේ කටහඬ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

Upades 4

නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 4

නිවන මේ භවයේදීම අත්දැකීමට වෙරදැරිය යුතුබවට අනාත්ම/නිරායාස චේතනාවක් පහලවීම නිසා, එම අරමුන ඉටුකරගැනීමට ආරණ්‍යවාසි භික්ෂුව සොයා ප්‍රථම වතාවට ”නිවන මේ...

thero 2

නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 3

නිවන මේ භවයේදීම අත්දැකීමට වෙරදැරිය යුතුබවට අනාත්ම/නිරායාස චේතනාවක් පහලවීම නිසා, එම අරමුන ඉටුකරගැනීමට ආරණ්‍යවාසි භික්ෂුව සොයා ප්‍රථම වතාවට ”නිවන මේ...

Upades 2

ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 2 – නිවන මේ මොහොතේදීම

නිවන මේ භවයේදීම අත්දැකීමට වෙරදැරිය යුතුබවට අනාත්ම/නිරායාස චේතනාවක් පහලවීම නිසා, එම අරමුන ඉටුකරගැනීමට ආරණ්‍යවාසි භික්ෂුව සොයා ප්‍රථම වතාවට ”නිවන මේ...

Upades 1

නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 1

නිවන මේ භවයේදීම අත්දැකීමට වෙරදැරිය යුතුබවට අනාත්ම/නිරායාස චේතනාවක් පහලවීම නිසා, එම අරමුන ඉටුකරගැනීමට ආරණ්‍යවාසි භික්ෂුව සොයා ප්‍රථම වතාවට ”නිවන මේ...