මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151129_091

37.2 – සම්මා දිට්ඨි 20 – නීවරන සමුදය

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

nivana 30.3

30.3 – සම්මා දිට්ඨි 16 (කෙලෙස් කෙලෙස් ලෙස හඳුනාගැනීම 1)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 8

17.2 – සම්මා දිට්ඨි 7 (සළායතන නිරොධ ගාමිනි පටිපදාව 2 )

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 2

16.2 – සම්මා දිට්ඨි 6 (සළායතන නිරොධ ගාමිනි පටිපදාව 1 )

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 7.1

7.1, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව 2

මේවා සියල්ල පන්ච උපාධානස්කන්ධයන්/ශූන්‍යයතාවයන් / අනාත්මයන් / ධර්මතාවයන් වන බැවින් මේ කිසිවක් මට අයිති හෝ හිමි නැතිවාක් මෙන්ම ඒ කෙරෙහි...