මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 6.2

403.03 නිවන අත්දකින, අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (4.17) – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 81

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 11

303.11 නිවන අත්දකින, අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (3.16) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 80)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක

thero 10

303.09 නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (3.15) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 79)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

thero 8

303.07 නිවන අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (3.14) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 78)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

WP_20151127_007

303.05 – නිවන් මගට පිවිසි යෝගාවචර කටහඬ (3.13) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 77)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව