මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

202.10, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්  2.7 – හෙතුඵල දහමට අණුගත වීම 1

202.10, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.7 – හෙතුඵල දහමට අණුගත වීම 1

මේවා සියල්ල පන්ච උපාධානස්කන්ධයන්/ශූන්‍යයතාවයන් / අනාත්මයන් / ධර්මතාවයන් වන බැවින් මේ කිසිවක් මට අයිති හෝ හිමි නැතිවාක් මෙන්ම ඒ කෙරෙහි...

WP_20151129_091

202.6, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.6 – යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට 2

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 8

202.2, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.5 – යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට 1

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගතහොත්, අමරණීය මරණයේ පලමු කඩයීම වන සෝවාන් ඵලය සාක්ශාත් කරගත හැක.

thero 2

401.18 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 4.5 – සතිඵට්ඨාණය තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවය 5

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට බැස ගැනීම නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට...

thero 8

401.14 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 4.4 – සතිඵට්ඨාණය තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවයට 4

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන යෝගාවචරවරැන් සඳහා...