මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

nivana 201.16

201.16, ධර්ම දේශනා 2.4 – විදර්ශනාව

ආරන්‍යවාසි භික්ෂුවකගේ රූපයේ නිරොධය දෙස නෙත් නොසෙල්වා බලාසිටිනා මේ භවයේදීම නිවන අපේක්ෂිත, යෝගාවචර පින්වතුන් මවිතයට පත්කරමින් තමන්ගේ ශෝත විඥ්ඥාණයේ නිරොධය...

thero 8

201.12, ධර්ම දේශනා 2.3 – පංච උපාදානස්කන්ධය

මේවා සියල්ල පන්ච උපාධානස්කන්ධයන්/ශූන්‍යයතාවයන් / අනාත්මයන් / ධර්මතාවයන් වන බැවින් මේ කිසිවක් මට අයිති හෝ හිමි නැතිවාක් මෙන්ම ඒ කෙරෙහි...

Nivana 201.8

201.8, ධර්ම දේශනා 2.2 – පටිච්ච සමුප්පාදය

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

nivana 301.3

301.2 ධර්ම දේශනා 3.1, කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට වෙර දැරීම තුලින් ශීල ශික්ෂාවට 1

මේවා සියල්ල පන්ච උපාධානස්කන්ධයන්/ශූන්‍යයතාවයන් / අනාත්මයන් / ධර්මතාවයන් වන බැවින් මේ කිසිවක් මට අයිති හෝ හිමි නැතිවාක් මෙන්ම ඒ කෙරෙහි...

WP_20151127_006

57.3, ධර්ම දේශනා විදර්ශනා සමාධිය 9 – විදර්ශනා ඤාණ හඳුනා ගැනීම 1

මේවා සියල්ල පන්ච උපාධානස්කන්ධයන්/ශූන්‍යයතාවයන් / අනාත්මයන් / ධර්මතාවයන් වන බැවින් මේ කිසිවක් මට අයිති හෝ හිමි නැතිවාක් මෙන්ම ඒ කෙරෙහි...