මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 11

303.06 – කණිෂ්ඨ යෝ උපදෙස් 3.2 – මම දැන් මෙතන 2 (සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතාවයන් වැඩීම)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

WP_20151225_005

303.02 – කණිෂ්ඨ යෝ උපදෙස් 3.1 – මම දැන් මෙතන 1 (සතිය මූලාසනයේ පිහිටුවීම )

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

WP_20151127_006

203.10 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.11 – කායානුපස්සනාවේ ප්‍රත්‍යක්ෂය හරහා ආර්‍යය මාර්ගයේ මග සලකුණු හඳුනාගනිමු

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

WP_20151129_091

203.06 ආධු යෝ උපදෙස් 2.10 – යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමෙන් එස් 4 ට

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 11

203.02 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.9 – යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් එස් 4 වඩමු

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්