මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

nivana 59.1

59.1, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 9 – කායානුපස්සනාව 1

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

nivana 301.7

301.7 – ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 3.3 – කායානුපස්සනාව තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවයට

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

nivana 60.1

60.1 – ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 10 – ආනාපාන සති සමාධිය, චිත්තානුපස්සනාව 1

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

nivana 58.4

58.4 – ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 9 – ආනාපාන සති සමාධිය, වේදනානුපස්සනාව 3

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

nivana 59.14

59.14 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව