මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

nivana 301.11

301.11- ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 3.4 – කායානුපස්සනාව තුලින් සම්මා දිට්ඨිය දෙසට

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

nivana 301.7

301.7 – ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 3.3 – කායානුපස්සනාව තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවයට

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

nivana 59.13

59.13, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 12 – කායානුපස්සනාව 4

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

nivana 59.9

59.9, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 11 – එස් 4 තුලින් කායානුපස්සනාවට

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

nivana 59.5

59.5, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 10 – කායානුපස්සනාව 2

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව