මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 6.2

602.02 – ආරම්මණයේ නමින් මෙනෙහි කරමින් සතර සතිපඨ්ටාණය වඩමු

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151127_007

64.02 – නිවන් දොරටුව විවෘතවූ අයුරු අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම්) 98

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

WP_20151225_005

602.11 – ආධු. යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.7 (97)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151127_026

602.09 – නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (96) – ආධු. යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.6

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

WP_20151129_091

602.07 – නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (95) – ආධු. යෝ විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.5

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය