මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Nivana 201.10

201.10, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.3 – සතිසම්පජන්‍යය

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.

banner-left

401.1, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 4.1

මේ භවයේදීම නිවන අරමුනු කරගෙන, 2016.01.06 දින ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා 4වන වැඩ මුලුවට සහභාගිවූ යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් නිරොධවුනාවූ මෙම ධර්මතාවයන්, එම...

banner-left

Yogavachara Experience 23 (4.4)

නිවැරදිව සහ ප්‍රමානවත් ලෙස යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදවීම තුලින් 2016-01-07 වන දින සිරි සමනොල සෙනසුනේදී භාවනාවේ ප්‍රතිපල අත්විඳි යෝගාවචර පින්වතුන්ගේ අත්දැකීම්...

banner-left

ධර්ම දේශනා 3.1, කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට වෙර දැරීම තුලින් ශීල ශික්ෂාවට 1

2016-01-04 වනදා, සිරි සමනොල සෙනසුනේදී ආධුනික යෝගාවචර පින්වතුන් තම නිවන් මග හෙලිකරගත් ආකාරය ආරණ්‍යවාසි භික්ෂුව සමග සාකච්චා කිරීමේදී මතුවූ මෙම...

banner-left

Instructions to Meditators – යෝගාවචර උපදෙස් 05

ආධුනික (Beginners) යෝගාවචර පින්වතුන්ට, සිරි සමනොල සෙනසුනේදී ආරන්‍යවාසි භික්ෂුවකගෙන් 2015-09-19 වන දින ලැබුනු මූලික උපදෙස්; මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත්...