මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 6.2

1.06 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 6 (මූලික භාවනා උපදෙස් 2) – කායානුපස්සනාවේ ආරම්බය

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය

WP_20151129_091

603.08 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 6.7 – කායානුපස්සනාවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට බැසගනිමු

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක

thero 6.2

603.05 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 6.6 – සම්මා දිට්ටියෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට 02

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 11

603.02 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 6.5 – සම්මා දිට්ටියෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට 01

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151127_006

DS – 04 – ධර්මකමටහන් සාකච්චා 06 – නිවන් මගේ සලකුණු අත්දුටිමු

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය