මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 2

58.8 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

WP_20151225_005

60.5 – ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 11 – ආනාපාන සති සමාධිය, චිත්තානුපස්සනාව 2

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

nivana 401.9

401.9 -ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 4.3 – සතිඵට්ඨාණය තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවයට 3

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

nivana 401.5

401.5 -ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 4.2 – සතිඵට්ඨාණය තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවයට 2

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

nivana 58.1

58.1 – ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 8 – ආනාපාන සති සමාධිය – වේදනානුපස්සනාව 2

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව