මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151127_020

301.4 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 32 (3.1)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

thero 8

401.2 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 31 (4 1)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 2

401.4 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 30 (4.2 )

මෙයද අතහරිමින් ශ්‍රවනය කරන්න එයයි විදර්ශනාව

WP_20151129_091

59.4 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11.1

මෙයද අතහරිමින් ශ්‍රවනය කරන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 8

58.5 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 15

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව