මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 11

901.01 ලෝකයම අඬනවිට මම නොසෙල්වී එහි අනිත්‍ය අත්වින්දෙමි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 9.01)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 8

IK 01 – නිවන අත්දුටු මේ මොහොත යෝගාවචර කටහඬින්

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151127_028

IK 02 නිවන් මගේ අත්දැකීම් – උපාදාන තුලින් භවය හැදෙන ආකාරය

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

thero 10

KS 02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 135

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක

WP_20151129_091

KS 01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 134

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය