මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 10

9.3. සම්මා දිට්ඨි දේශනා 1 – මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන යෝගාවචරවරැන් සඳහා...

WP_20151127_006

36.3. සම්මා දිට්ඨි දේශනා 19 – නීවරණ

අරමුණක් යනු නීවරනයකි. එසේනම් ආනාපානයත් නීවරනයක් නොවේද?

thero 8

43.2. සම්මා දිට්ඨි දේශනා 23 – නිවන අත්දැකීම 1

හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි. එවැනි අනන්තවත්වූ මෙම පන්ච උපාධානස්කන්ධ හෙවත් කාය විඤ්ඤාණ අනාත්මයන් හෙවත් ශූන්‍යතාවයන්...

WP_20151127_020

36.1, කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස් – එස් හතරක් වැඩීමෙන් අරහත් ඵලයට

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි. එවැනි අනන්තවත්වූ...

WP_20151127_006

5.4 ධර්ම දේශනා – දානයත් අවිද්‍යාවේ ඵලයක් බව ඔබ දන්නෙහිද?

හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි. එවැනි අනන්තවත්වූ මෙම පන්ච උපාධානස්කන්ධ හෙවත් කාය විඤ්ඤාණ අනාත්මයන් හෙවත් ශූන්‍යතාවයන්...