මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 8

48.3 . සම්මා දිට්ඨි දේශනා 30 – කාය විවේකය තුලින් චිත්ත විවේකය හඳුනා ගැනීම

නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට අවධි කරවීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එයයි විදර්ශනාව.

WP_20151225_005

1, ධර්ම දේශනා – අත්දැකියයුතු, අත්විඳියයුතු නිවන

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගතහොත්, අමරණීය මරණයේ පලමු කඩයීම වන සෝවාන් ඵලය සාක්ශාත් කරගත හැක.

WP_20151129_091

43.4, කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස් 1 -මම දැන් මෙතන 1

අරමුණක් යනු නීවරනයකි. එසේනම් ආනාපානයත් නීවරනයක් නොවේද?

WP_20151127_007

24.1, කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස් – විදර්ශනාව හඳුනා ගැනීම

විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි

WP_20151127_026

43.8, කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස් 2 -මම දැන් මෙතන 2

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගතහොත්, අමරණීය මරණයේ පලමු කඩයීම වන සෝවාන් ඵලය සාක්ශාත් කරගත හැක.