මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 10

66.02 නිවන් දොරටුවට තට්ටු කලෙමු. බුදුපියණෙනි ! ! ! යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (115)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක

thero 8

66.01 වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 1 – සතර සතිපඨ්ටාණ – වේදනානුපස්සනාව 1

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය

thero 2

404.10 ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 4.04 – කායානුපස්සනාවෙන් ත්‍රිළක්ෂණ අවබෝධයට 3

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 6.2

404.06 ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 4.03 – කායානුපස්සනාවෙන් ත්‍රිළක්ෂණ අවබෝධයට 2

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 11

404.02 ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 4.02 – කායානුපස්සනාවෙන් ත්‍රිළක්ෂණ අවබෝධයට 1

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්