මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 6.2

1101.02 හිස ගිනිගත් අයෙකු සංසාර බිය දුටු ආකාරයට ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීමට (ආධු. යෝ. උපදෙස් 11.01)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

thero 11

1101.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 11.01

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 11

Ann. 901.02 ආනාපාන සති සමාධිය – වේදනානුපස්සනාව

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 8

69.06 අනුශය කෙලෙස් උපාදාන කිරීම තුල පරිවුට්ටානවිමෙන් විතික්‍රමණය වීමේ පලය සංඥාවයි. (ධර්ම දේශනා)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 11

69.05 නාම රූප නිරෝධය අත්දුටුවෙමි බුදුපියාණෙනි. (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 181)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්