මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 2

1001.06 ලෝකය යනු රාග, ද්වේශ, මෝහ පමණි (කණි. යෝ. උපදෙස් 10.02)

යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

thero 6.2

1001.02 කුසල් අකුසල් නොඅඩුව ගොඩගසා මගේ නිවන වලක්වන මම (කණිෂ්ඨ යෝ. උපදෙස් 10.01)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 11

1001.01 මේ භවයේදීම නිවන අත්විඳිය හැක බුදුපියාණෙනි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 10.01)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151129_091

යෝගීන් සදහා විනය උපදෙස්

නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමය – දොඩන්ගොඩ යෝගීන් සදහා විනය උපදෙස්

WP_20151127_006

901.06 විතක්කයෙන් ථිනමිද්දයත්, විචාරයෙන් විචිකිච්ඡාවත් කඩමු. (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 9.02 (24))

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්