මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 8

1002.03 තුන් පියවරකින් යුතු යෝනිසෝමනසිකාරය හරහා සංඥා නිරෝධයට කණි. යෝ. උපදෙස් 10.04 (16)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

thero 6.2

1002.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.06 (176)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

thero 11

1002.01 හේතුපල දහම, ශුන්‍යතාවය හෙවත් අනාත්ම ධර්මතාවය (ධර්ම දේශනා 10.04)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 10

902.12 ආනාපාන සති සමාධිය- වේදනානුපස්සනාව (ධර්ම දේශනා 9.06)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

thero 8

902.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.10 (175)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්