මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

2201.03-අත්‍යන්ත ලක්ෂණ හරහා භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම- මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා 01

2201.03-අත්‍යන්ත ලක්ෂණ හරහා භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම- මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා 01

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.

Logo 2

2201.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 22.01(10)

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගතහොත්, අමරණීය මරණයේ පලමු කඩයීම වන සෝවාන් ඵලය සාක්ශාත් කරගත හැක.

Logo 2

2201.01-සසරින් එතර විමට අර්ය මර්ගයට පිවිසිම- මුලික භාවනා උපදෙස් 22.01

නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට අවධි කරවීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එයයි විදර්ශනාව.

Logo 2

DS – 09 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 15 (2016 11 05)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

Logo 2

DS – 09 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 14 (2016 11 05)

මෙයද අල්ලා ගනිමින් නොව අතහරිමින් ශ්‍රවණය කරන්න. එයයි විදර්ශනාව