මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

2001.01- “මම දැන් මෙතන” චිත්තක්ෂණය තුල මාරයාගේ බල බිඳුනි ! බුදු පියාණෙනි පෙරහුරු සාකච්චාව 20.01

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

Logo 2

0002.4 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- පංච සිලයට අනුගතවිමෙන් සද්ධාවට හා සතියට

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.

Logo 2

0002.2 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- ධර්ම සාකච්ඡාව

විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි.

Logo 2

002.1 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- පංච සිලයෙන් නිවනට

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

Logo 2

AV.011 “” මම දැන් මෙතන “” චිත්තක්ශණයට අනුගතවීම තුලින් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය වන ආකාරය

විදර්ශනාවෙන් කෙලෙස් මාරයා පැරදවීම නිවන වේ.