මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151127_028

1002.08 ධර්මතාවයක් මිස මමෙක් නොමැතිබව වැටහුණි බුදුපියාණෙනි (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.09 (179)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

WP_20151225_005

1002.07 අකුසලයෙන් කුසලය වෙන්කර ධර්මාවබෝධය උදාකරන්නාවූ සති සම්පජන්‍යය (කණි. යෝ. උපදෙස් 10.05 (17)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

WP_20151127_020

1002.06 ප්‍රත්‍යක්ෂය තුල මමයා කොටුවුනි බුදුපියාණෙනි (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.08 (178)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය

WP_20151127_026

1002.05 තුන් පියවරකින් යුතු යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් අත්‍යන්ත ලක්ෂණ හරහා ධර්මාවබෝධයට (ධර්ම දේශනා 10.05)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

WP_20151129_091

1002.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.07 (177)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව