මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

801.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.05 (153)

801.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.05 (153)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය

WP_20151225_005

801.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.04 (152)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 8

801.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.03 (151)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 6.2

801.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.02 (150)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

WP_20151127_028

801.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.01 (149)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට