මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151225_005

53.3, ධර්ම දේශනා – විදර්ශනා සමාධිය 1

ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවක් තම අත්දැකීම් තුලින්, වර්ථමාණ මොහොතේදීම නිවන අරමුනු කරගත් යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව. (විදර්ශනාව) – පලන්චිය පදින්චි...

WP_20151127_020

4, ධර්ම දේශනා – මේ භවයේදීම සෝතාපන්න වීමට නම් (3)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

WP_20151129_091

15.2. සම්මා දිට්ඨි දේශනා 5 – සළායතන නිරෝධය

වර්තමාණ මොහොතේදීම, නිවන අරමුනු කරගත් නේවාසික යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් යටියන්තොට සිරි සමනොල සෙනසුනෙහි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව

WP_20151127_006

14.2. සම්මා දිට්ඨි දේශනා 4 – සළායතන සමුදය

ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවක් තම අත්දැකීම් තුලින්, වර්තමාණ මොහොතේදීම නිවන අරමුනු කරගත් යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා

thero 8

48.3 . සම්මා දිට්ඨි දේශනා 30 – කාය විවේකය තුලින් චිත්ත විවේකය හඳුනා ගැනීම

නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට අවධි කරවීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එයයි විදර්ශනාව.