මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

2001.11- යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.05

විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි.

Logo 2

2001.10-යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.04

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන යෝගාවචරවරැන් සඳහා...

Logo 2

2001.09- ධර්මතා අවබෝධය තුලින් යෝගාවචරයාගේ “භාහිර අභ්‍යන්තර ගැටුම” විසඳමු 2-ජ්‍යේ. යෝ. උ 20.03

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

Logo 2

2001.08 -“මම දැන් මෙතන” චිත්තක්ෂණය තුලින් ධර්මතා අවබෝධයට 1 (ධර්ම දේශනා 20.02)

මෙයද අල්ලා ගනිමින් නොව අතහරිමින් ශ්‍රවණය කරන්න. එයයි විදර්ශනාව.

Logo 2

2001.07- යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.03

සම්මා දිඨ්ටියෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගත් යෝගාවචරයා ඉන්ද්රිය සංවරය තුලින් ත්රිවිධ සුචරිතයට