මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 27 සෝතාපත්ති පලය සාක්ෂාත් විය බුදු පියාණෙනි(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 27 )

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

buddha

MDM 22 යෝනිසෝමනසිකාරය, අත්‍යන්ත ලක්ෂණය සහ සති සම්පජන්‍යය (මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා 51)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

buddha

MDM 21 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 51

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

buddha

MDM 20 යෝනිසෝමනසිකාරය තුල ප්‍රකටවිම සහ මෙනෙහිවීම (මුලික භාවනා උපදෙස් 51)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

buddha

MDM 17 අරමුනක් ප්‍රකටවිම, ප්‍රකටවෙනබව දැනගැනිම, මෙනෙහිවිම, මෙනෙහිවෙන බව දැනගැනිම(මු භාවනා ධ දේ)

වර්ථමාන මොහොතට අවධි වීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි.