මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

1801.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18.02 (230)

හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි.

Logo 2

1801.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18.01 (229)

විදර්ශනාවෙන් කෙලෙස් මාරයා පැරදවීම නිවන වේ.

Logo 2

1801. 02 ආධුනික – ඉහල යෝගාවචර උපදෙස් 18.01

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.

Logo 2

1801.1 පෙරහුරු සාකච්ඡා 18.01

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගතහොත්, අමරණීය මරණයේ පලමු කඩයීම වන සෝවාන් ඵලය සාක්ශාත් කරගත හැක.

Logo 2

2001.12-“මම දැන් මෙතන” චිත්තක්ෂණය තුලින් ධර්මතා අවබෝධයට 2 (ධර්ම දේශනා 20.03)

නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට අවධි කරවීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එයයි විදර්ශනාව.