මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151127_020

802.05 සංසාර බිය අත්දකිමින් කායානුපස්සනාව හරහා විදර්ශනාවට 2 (ආධු. යෝ. උපදෙස් 8.07)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

WP_20151127_026

802.04 ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ටියෙන් අනුගතවූ ශීල ශික්ෂාවෙන් සංඥා නිරෝධයට (ධර්ම දේශනා 8.06)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

WP_20151129_091

802.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.10 (184)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 8

802.02 සංසාර බිය අත්දකිමින් කායානුපස්සනාව හරහා විදර්ශනාවට 1 (ආධු. යෝ. උපදෙස් 8.06)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 2

802.01 සංසාර බිය දුටු අපිව, කාමයෙන් තොරවූ නිවන දෙසට යොමුවුණි බුදුපියාණෙනි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 8.02)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්