මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 32 මේ මොහොත අනිත්‍ය වූ ආකාරය අත්දැකීම තුල දිට්ටි සුනුවිසුණු විය(සමාධි යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 03)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ.

buddha

MDM 31 මේ මොහොතෙ අරමුණ හෙවත් සංස්කරයේ අනිත්‍ය අත්දැකිමට(සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

buddha

MDM 30 දුටු දේ දුටු පමණින් නතර කිරිම තුල අරහත් ඵලයට-මලුක්‍ය පුත්ත භික්ෂුවගෙන්(සමාධි යෝ අ 07)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

buddha

MDM 26 අවිද්‍යාව තුල හටගන්නා ස්පර්ශය නිසා, “මම” හටගැනීම (සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා 06)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

buddha

MDM 28 සකෘද්ගාමි ඵලය සාක්ෂාත් වු බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා විය(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 28)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට