මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 11

901.04 ආනාපාන සති සමාධිය – වේදනානුපස්සනාව – ප්‍රීතිය (ධර්ම දේශනා 9.01)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151127_026

901.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.05 (140)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

WP_20151129_091

901.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.04 (139)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක

thero 8

901.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.03 (138)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

thero 2

901.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.02 (137)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක