මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 2

802.14 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.15 (189)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක

thero 6.2

802.13 ප්‍රත්‍යක්ෂයට කිඳා බැසගෙන සම්මා ආජීවයට අනුගතවීම තුල අවිද්‍යාව ප්‍රහාණයවේ. (ආධු. යෝ. උප 8.9)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 11

802.12 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.14 (188)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

thero 10

802.11 අත්‍යන්ත ලක්ෂණ හරහා ප්‍රත්‍යක්ෂය තුලින් ආර්ය කාන්ත ශීලයට (ධර්ම දේශනා 8.08)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

thero 8

802.10 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.13 (187)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්