මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1476 නාසාග්‍රයේ සුලං ස්පර්ශවීම මැරෙනතුරු සිදුවේනම් ආශ්වාසය සංසිඳෙනුයේ මියයාමෙන් පසුවද (SUA88)

මරණ මංචකය පිලිබදව අත්දැකීමට

buddha

MDM1475 සෝවාන් ඵළය 38 – යෝනිසෝමනසිකාරය 20 – චක්කු සූත්‍රය 05 – ඵස්සාහාරය 02 (NPA73)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM1474 සක්මණට අදාල අරමුණු පමණක් යෝනිසෝ මනසිකාරය කලයුත්තේ ඇයි (SUA87)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකාරයක් නොවන්නේද?

buddha

MDM1473 යෝනිසෝ මනසිකාරය අත්‍යන්ත ලක්ෂණය සමථ විදර්ශනාව යථාභූත ඤාණය සෝවාන් ඵළය (SUA86)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1472 නිවන අත්විඳිමින් අරහත් ඵළය තෙක් දෛනිකව අදියර 5 කදී යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA85)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි.