මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 6.2

1001.04 මම, දැන්, මෙතන – ඒහි පක්ෂිකයි, අකාලිකයි, සාන්දිට්ටිකයි (ධර්ම දේශනා 10.01)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 2

1001.10 යෝනිසෝමනසිකාරය තුල කායානුපස්සනාවෙන් සෝවාන් පලයට (කණි. යෝ. උපදෙස් 10.03)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

thero 2

1001.06 ලෝකය යනු රාග, ද්වේශ, මෝහ පමණි (කණි. යෝ. උපදෙස් 10.02)

යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

thero 6.2

1001.02 කුසල් අකුසල් නොඅඩුව ගොඩගසා මගේ නිවන වලක්වන මම (කණිෂ්ඨ යෝ. උපදෙස් 10.01)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 11

1001.01 මේ භවයේදීම නිවන අත්විඳිය හැක බුදුපියාණෙනි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 10.01)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්