මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1109 ශීල- අධිමානය තුලින් අවිද්‍යාව පෝෂණය වීම හරහා අරමුණු හඹායාම (SHK16)

විදර්ශනා සමාධිය තුල පංච ඉන්ද්‍රයන්ගේ කාර්යභාරය

buddha

MDM1108 ශීල- චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ නොවුයේ කුමන්ත්‍රණයක් නිසාද බුදු පියාණෙනි (SHK15)

යමක් ප්‍රකටවේද එය පංච උපාධානස්කන්දයක් පැනවිල්ලක් උද්දේශයක් නොවන්නේද

buddha

MDM1107 ශීල- කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨියෙන් ශීල ශික්ෂාවට 01 (SHA08)

මම දැන් මෙතන චිත්තස්තනයට අනුගතවීමට

buddha

MDM1106 ශීල- මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තුල මම දැන් මෙතන හෙවත් දිට්ට ධම්ම සුකය (SHD 03)

සසරින් එතරවීමට වෙර දරන පිංවතුන්ට පණිවුඩයක්

buddha

MDM1105 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ සිටින නිසා සෝවාන් පලය ආරක්ෂා වන බව අවබෝධ විය (BAK86)

මේ මොහොතට අනුගතවීම තුල අනිත්‍ය අත්දැකීමට