මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1516 ශීල – විවේකය අද්දකිමින් සොතාපත්ති මාර්ගයේ ඉදිරියට යනබව අවබෝදවිය (SHK33)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම

buddha

MDM1515 ශීල – යෝගාවචරයාගේ දර්ශනය සුවිසුද්ධ කිරීමට ආකාර 4 ක් (කිංසුකෝපම සූත්‍රය ) (SHA19)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට

buddha

MDM1514 ශීල – නිවන අත්දැකීම තුල සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන බව අවබෝධ කරගත් යෝගාවචර කටහඬ (SHP06)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව

buddha

MDM1513 සංඥා සංසිඳීම තුල නිවන් මග හෙලිකරගත් යෝගාවචර කටහඬ (BAK171)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM1512 ගෝර කතරේ අති භිහිසුනු බව තමා තුලින් ප්‍රකටවීම හරහා නිවන සොයනා පිංවතෙක් (BAK170)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවී චතුර්යාය සත්‍යය අවබෝධ කරවන සතරසතිපට්ටානයේ වේදනානුපස්සනාව