මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1355 විදර්ශනාවෙන් අනිත්‍යයත්, සමථයෙන් නිත්‍යයත් අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (BAK137)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM1354 මතකයට හසු නොවන ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගතයුතු නාම-රූප සංසිඳීම (SUA55)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM1353 මම දැන් මෙතන ප්‍රකටවීම තුල භව කොපමණක් හටගත්තේදැයි වැටහුනේද (BAK133)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM1352 සේක උත්තමයාගේ ගෝචර භූමිය ධ්‍යානයක් හෝ ධාතු මනසිකාරයයි (BAK136)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම

buddha

MDM1351 සොතාපත්ති ඵලය 19 – සංඥා නිරෝධය 07 – පංච බියෙන් නිදහස් වීම 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA53)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට