මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 8

202.2, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.5 – යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට 1

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගතහොත්, අමරණීය මරණයේ පලමු කඩයීම වන සෝවාන් ඵලය සාක්ශාත් කරගත හැක.

thero 2

401.18 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 4.5 – සතිඵට්ඨාණය තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවය 5

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට බැස ගැනීම නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට...

thero 8

401.14 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 4.4 – සතිඵට්ඨාණය තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවයට 4

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන යෝගාවචරවරැන් සඳහා...

nivana 301.33

301.3, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 3.2 – කායානුපස්සනාව තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවය 2

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

nivana 301.1

301.1, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 3.1 – කායානුපස්සනාව තුලින් හේතුඵල ධර්මතාවය දෙසට 1

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට බැස ගැනීම නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට...