මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

1903.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.12 (255)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

Logo 2

1903.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.11 (254)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

Logo 2

1903.02 මේ මොහොත විදර්ශනාවට ලක්කිරීමෙන් ත්‍රිලක්ෂණය අත්දකිමු (කනිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස් 19.06)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

Logo 2

1903.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 19.03

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

1703.12 අත්‍යන්ත ලක්ෂණ තුලින් ධර්මතා අත්දකිමු (ධර්ම දේශනා17.09)

1703.12 අත්‍යන්ත ලක්ෂණ තුලින් ධර්මතා අත්දකිමු (ධර්ම දේශනා17.09)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.