මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 11

701.16 සතිය, අසතිය සහ සති සම්පජන්‍යය තුලින් විදර්ශනාව (ධර්ම දේශනා 7.04)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 10

701.19 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.09 (133)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151127_006

701.17 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.08 (132)

මේ මෝහෝතේ නිවන අත්විඳීමට කැමති යෝගාවචර පින්වතුන් වෙත

WP_20151127_028

701.15 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.07 (131)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

WP_20151127_028

701.13 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.06 (130)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය