මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1378 රාත්‍රී ආහාරයත්, රාත්‍රී ආහාර පිලිවෙල කිරීමත් අතහැරීම සම්මා සංකල්පය නොවේද (BAK146)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි.

buddha

MDM1377 පරිගණකය නිර්මානයවූ ධර්මතාවය විදර්ශනාවෙන් අවබෝධ කරගත් යෝගාවචර කටහඬ 01 (BAK147)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM1376 ණය විපස්සනාව තුලින් අන්ව්‍ය ඤාණ පහල වන නොනිදා ඉන්නාවූ සමස්ත කාලය (BAK137)

මේ මොහොත සම්මස්සණය කිරීමෙන් සංඥාව, නාම-රූප නැමැති මලගිය අතීතය අතහැරේ

buddha

MDM1375 සෝවාන්ඵළය 22 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 02 – විදර්ශනා සමාධිය 05(නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA56)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM1374 දෙමව්පිය දූ දරු සියල්ලන්ගේ යුතුකම් ඉටුකර අවසාන වනතෙක් මම නොමැරී සිටීද (SUA57)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ