මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

2102.03 භාවනා අත්දැකීම් 21.03(244)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

Logo 2

2102.02 භාවනා අත්දැකීම් 21.02(243)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

Logo 2

2102.01″මම දැන් මෙතන” පංච උපාදාන ස්කන්ධයක්ද?(වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 21.03)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

Logo 2

2301.03 යෝනිසෝමනසිකරය තුලින් අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට (මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා 23.01)

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.

Logo 2

2301.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 23.01(12)

සම්මා දිඨ්ටියෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගත් යෝගාවචරයා ඉන්ද්රිය සංවරය තුලින් ත්රිවිධ සුචරිතයට