මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 11

304.01 යථාර්තය අත්විඳි යෝගාවචරයින්ගෙන් ඔබටත් කමටහනක් ! ! ! – (පෙරහුරු සාකච්චාව 3.02)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

304.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.17 (105) part 1

304.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.17 (105) part 1

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 8

204.12 ධර්ම දේශනා 2.14 – ආනාපාන සති සමාධි භාවනාව

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 2

204.08 ධර්ම දේශනා 2.13 – යෝනිසෝ මන්සිකාරයෙන් විදර්ශනා සමාධියට

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 11

204.04 ධර්ම දේශනා 2.12 – පංච නීවරණ, දස සංයෝජන, කෙලෙස් සහ ආශ්‍රව

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්